Woord van welkom

Van harte welkom in deze viering. Een centraal woord in ons geloof is het woord vergeving. Vergeving vragen en vergeving bieden: Wat is het moeilijkste?  Voordat we kunnen vergeven of vergeven kunnen worden, is het goed om te zien wat er werkelijk aan de hand is. Wat we onder ogen moeten zien is dat niemand van ons vrij is van zwakheden en tekorten. We leven in zekere zin allemaal van vergeving, van de kansen die God of medemensen ons bieden. Iedereen heeft het recht genomen te worden: niet zoals hij of zij als tekortschietend mens is, maar zoals zij of hij ten diepste of op zijn beste momenten mens is.

Openingsgebed

God, u bent barmhartig en goed voor ons en voor iedere mens. Help ons barmhartig te zijn voor elkaar. Help ons een samenleving op te bouwen waarin niemand gebrek lijdt, omdat wij bereid zijn te delen n uw Naam. Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven
God, in brood en wijn bieden wij onze inzet aan voor mensen in nood in ons midden.  Mogen wij uw Liefde uitdelen van mens tot mens opdat iedereen gevoed en gesterkt door het leven kan gaan. Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Slotgebed.

God, in deze viering zijn we ons meer bewust geworden
hoezeer ons land en onze samenleving
waarden als vergeving en compassie nodig heeft.
Mogen wij die zelf zo beleven
dat het christelijk geloof aantrekkelijk wordt voor anderen.
Doordring onze samenleving met uw Geest van liefde.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

We hebben vorige week een bewogen week gehad in de parochie op weg naar maandag 6 juni toe.
Het Diaconaal Beraad wilde die maandag op roepen vluchtelingen te helpen.De kans dat tegenstanders van asielzoekers de bijeenkomst wilde verstoren was groot. Met politiebewaking is die avond door gegaan. Het was werkelijk een geslaagde avond. Veel mensen hebben beter inzicht gekregen in de feiten over vluchtelingen. Ook zijn er mensen die concreet hulp gaan aanbieden.Ik stond met een politieagent op het kerkplein. Komt er iemand aanlopen die ik niet ken. Ik vraag de agent:” Bezoeker of relschopper?” “Zo te zien bezoeker, zegt hij.We kijken naar de meisjes met tattoos en rood wit blauwe strepen.
“Eigenlijk zijn we ook aan het discrimineren”, zegt de agent.
Een verslaggeefster vraagt: “Zijn alle vluchtelingen voor jullie als gelovigen welkom?”. “Het gaat van ons om mensen die een status hebben. Die mogen hier zijn, ” antwoordde ik. “ Dat klink niet als een warm welkom”, zegt ze. “De realiteit is dat ookkerkmensen verdeeld zijn.” , antwoord ik. “Wat vindt u van de mensen aan de overkant”, vraagt ze. “Ik vind het jammer dat ze ons niet gunnen vluchtelingen die hier zijn, te helpen”. “U bent niet tegen ze”, vraagt ze verder. “Ik ben voor hulp aan mensen. Daarvoor is deze avond.”
Wij zijn geneigd om op zo’n avond een splitsing te maken: wij binnen de kerk zijn de goeden. Zij daar aan de overkant zijn de domme schreeuwers en relschoppers.
Wij zijn de rechtvaardigen; zij de zondaars. Voor die avond klopt dat wel, denk ik. Maar toch: zouden bij tegenstanders van vluchtelingen er ook mensen kunnen zijn die zelf slachtoffer van onrecht, uitsluiting en minachting zijn?
En wij: zijn wij als brave burgers en kerkgangers helemaal vrij van vooroordelen en discriminerende gedachten? Voelen we ons niet opgelucht nu veel Syriërs niet verder komen dan Turkije. Een land dat wij betalen zodat ze hier weg blijven? Hoe kijken wij naar onszelf? Hoe kijken wij naar anderen? Zien we alleen andermans fouten of zien we ook ons eigen tekort? Ik denk dat het evangelie van vandaag ons kan helpen deze vragen te beantwoorden.
We zien tegenover elkaar: de farizeeër die zo vriendelijk is om Jezus te eten te vragen en de vrouw die weet dat ze als uitgesloten en geminachte vrouw helemaal niet in de buurt mag komen.
Wie haar aanraakt of zich door haar laat aanraken wordt zelf door haar fouten bezoedelt. De farizeeër kijkt vanaf zijn ligbed aan tafel op haar neer. Duidelijk een zondares. Kun je zo zien. Stom van Jezus dat hij dat niet ziet. Hij is vast en zeker geen profeet. Had ik hem nou maar niet aan tafel gevraagd. De vrouw durft niet op te kijken, maar kust en zalft met gebogen hoofd Jezus voeten. En wij, wij kiezen bijna automatisch partij. Wij zijn voor de vrouw. Wij zijn tegen de farizeeër. Wij hebben medelijden met de zondares en vinden de farizeeër arrogant.  Het knappe van Jezus is dat hij beiden met liefde en begrijp kan aankijken en … naar elkaar kan laten kijken. “Simon, zie je die vrouw? Wat zij deed, heb jij niet gedaan.” Hij verwijt het Simon niet. Hij laat Simon wèl kijken naar zijn eigen tekort.
Hij verklaart de vrouw die hem zalft, niet heilig. Hij wijst haar op haar vele zonden en vergeeft ze. Hij loopt niet boos weg van tafel en antwoordt alle mensen die zich af vragen: “Hoe kan Hij vergeven?” met de verzekering: “ Het vertrouwen van die vrouw heeft haar gered. Zij mag gaan in vrede.” Het vertrouwen dat God liefde is! In dit verhaal vraagt Jezus ons: hoe kijk jij nu naar mensen? Kijk ik met een blik van: zij is niet meer dan een zondares…
Hij is niet meer dan een vluchteling…
Zij is niet meer dan een relschopper ….
Hij is niet meer dan een politicus die met geld zijn problemen afkoopt…
Zij is niet meer dan een scheldende schreeuw lelijk….
Of zien we iemand die spijt heeft van zonden en een nieuwe en beter leven wil; die veiligheid, vrede en toekomst voor zijn gezin zoekt. Of iemand die werkelijk bang is voor vreemden omdat hij niet met hen kan praten. die uit angst een grote mond op zet en een klein hartje heeft. Of iemand die kijkt naar de volgende verkiezingen en stemmen wil binnenhalen. Begaan wij bij ieder “zij / hij is niet meer dan…. “ de zonde van het vooroordeel waar wij vergeving voor nodig hebben? Vaak zijn wij zelf niet meer dan farizeeër die zichzelf rechtvaardigt en bij een ander alleen maar de fouten ziet. “Ga in  vrede”, zegt Jezus. In onze samenleving kunnen we alleen maar in vrede onze weg gaan als we ons vertrouwen stellen op Gods barmhartig liefde die wij ontmoeten in Jezus en die wij gestalte geven door daden van vergeving. Maar als we eerlijk zijn: soms kunnen wij niet tot bereidheid om te vergeven komen. Wij kunnen die liefde niet opbrengen. Nodig is gesprek. Dialoog. Elkaar verstaan. Wanneer het gaat om leed dat we elkaar hebben aangedaan, dan is het ook nodig om samen de schuld onder ogen te zien. Vergeven gaat niet automatisch. Het is vaak een lang proces waarin we met pijn, angst – en haatgevoelens, wrok en verbittering moeten omgaan. Maar in hetzelfde proces is er ook ruimte voor liefde, begrip, compassie en geduld, Vergeven betekent een ander niet vastprikken op zijn tekort maar ruimte bieden om een nieuw begin te maken. Vergeven betekent iemand niet terug wijzen naar een verleden maar hem toekomstperspectief bieden. Vergeven betekent met de ogen van Jezus naar medemensen kijken: het goede in de zondaar zien en het tekort in eigen rechtvaardiging. We zijn lang niet altijd even goed als we denken. Als we mild en barmhartig willen zijn voor onszelf waarom dan niet voor anderen die zijn zoals wij?

Pastor

Bidden wij tot God opdat hij met barmhartigheid onze beden ziet en wil verhoren.
Lector: Wij bidden voor de kerk, wereldwijd en in ons land en in onze stad. Dat wij de christelijke waarden van vergeving en mededogen beleven en verkondigen in de samenleving van vandaag.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector: Wij bidden voor de samenleving die niet eensgezind is wanneer vluchtelingen en vreemdelingen een beroep op ons doen. Dat wij wegen vinden om in gesprek te komen met voor- en tegenstanders. Behoed ons voor verharding waardoor mensen van elkaar verwijderd raken.
S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector: Wij bidden voor mensen die elkaar leed en verdriet hebben aangedaan. Geef hen de moed de weg naar elkaar weer te vinden. Moge door het vertrouwen in uw liefde en barmhartigheid de bereid tot vergeving groeien. Help ons elkaar nieuwe kansen te bieden om als bevrijde mensen te leven.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector: Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Dat de goede geest van Titus Brandsma ons blijft bezielen. Om aandacht voor de zieken en bedroefden. Om sterkte en steun voor mensen die door tegenslagen klein worden gehouden. Om idealisme en enthousiasme voor onze jongeren. Om een goede examenuitslag voor alle jongeren die examen hebben gedaan.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Goede God, mogen wij uw barmhartig liefde ontmoeten in Jezus onze Broeder en Heer. Dat zijn liefde door werkt in onze harten en in onze daden. Maak ons tot barmhartige mensen.
Door Christus onze Heer.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *