In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zeg jullie: als jullie bewarende omgang niet meer is dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zul je zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Jezus spreekt in de Bergrede als een wijsheidsleraar, en niet als een rechter die komt om te oordelen. Als leraar spreekt hij persoonlijk en authentiek. Hij praat niemand na, verkondigt ook geen algemene mening.
Hij zegt:           Jullie hebben gehoord, er is gezegd: … maar ik zeg jullie Net als zijn toehoorders kent Jezus de Tora, het OT. Daarin sluit God een liefdesverbond met zijn volk. Een verbond met aanwijzingen die het leven mogelijk maken en aangeven hoe je vruchtbaar met God en met elkaar kunt leven. Een verbond vraagt om wederkerigheid. Dit is wat er van de kant van de mens gevraagd wordt:
Hoor Israel, …. en je zult God gaan beminnen met heel je hart en je ziel en je verstand, en je naaste als jezelf. 

Gods woord horen doet je de ander en jezelf gaan beminnen. Jezus heeft deze liefdeswijzing van de Tora gehoord en deze is zo door Hem heengegaan dat het zijn vlees en bloed is gewordenHij werd het levende liefdesverbond van zijn Vader. Hij heeft met de ogen van God gekeken naar zichzelf en naar zijn naasten. En ook naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Vanuit zijn observaties leert Hij nu zijn leerlingen, hoe ook zij trouw kunnen blijven aan dit liefdesverbond. Of, in zijn woorden: welke de weg van bewaring is, die God met zijn mensen wil gaan. Hij zegt tegen ons leerlingen: Als jullie bewarende omgang met de mensen en de dingen niet meer is dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, dan zul je niet binnen kunnen gaan in het Rijk der hemelen.
Het rijk der hemelen staat voor de aanwezigheid van Godeen aanwezigheid die ons gidst in ons dagelijks leven. Het verlangen van God is het dat wij bewarend leven zoals Hij, dat wij bewarend omgaan met elkaar en met al wat is. In het woord bewaring zitten twee grondbetekenissen.  Enerzijds betekent  bewarend leven dat we zo omgaan met de mensen en de dingen dat zij behoed en bewaard worden voor bederf. Anderzijds heeft bewaring ook de betekenis van iets of iemand tot zijn waarheid komen laten. Iemand zo bejegenen, dat deze groeien kan in wie hij of zij wezenlijk van God uit bedoeld is. Dat vinden we terug in alle voorbeelden die Jezus ons vandaag voorschotelt. Voorbeelden uit het dagelijks leven die wij allemaal kennen, waar wij allemaal wel mee eens te maken hebben of ooit mee te maken hebben gehad.
Er is gezegd: Gij zult niet doden. Maar Ik zeg u: Al wie blijft toornen op zijn broeder of zuster, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw blijft kijken om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Eveneens hebt gij gehoord, dat gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren.
Wat opvalt is dat al de voorbeelden die Jezus geeft uit de relationele sfeer komen, een sfeer die van God uit getekend wil zijn door bewaring, omdat Hijzelf bewarend omgaat met zijn mensen. Het gaat om de relatie van broeders en zusters onderling, waarin het leven van de ander behoed zal worden door het wezen van elkaar tot waarheid te brengen, in plaats van dat het aan te tasten met een volgehouden toorn. Het gaat om de relatie tussen man en vrouw, waarin de groei van beide tot gelijkenis met God centraal staat. In plaats van deze relatie aan te tasten met een volgehouden begeerte die gericht is op eigen vervulling. En het gaat ook om de relatie tussen ik en mijn ziel, waarin mijn eigen spreken waar en authentiek zal zijn; een spreken dat niet opgehangen wordt aan een ander buiten mijzelf. op wie ik met een eed een beroep doe.
Jezus zegt ons vandaag: als jullie bewarende omgang niet méér is dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, dan zul je niet binnen kunnen gaan in het Rijk der hemelen. Bewarend leven is minimaal de ander niet doden. Méér doen dan dat is: niet blijvend te toornen op je naaste, want dat benauwt en beneemt de ander al het leven dat hem of haar van God uit gegeven wordt. Bewarend leven is minimaal geen overspel plegen. Méér doen dan dat is: ook niet durend een ander begeren voor je eigen vervulling – hetzij binnen, hetzij buiten je relatie. Want dat vernietigt het liefdesverbond wat je met een ander van God uit bent aangegaan. Bewarend leven is minimaal: geen valse eed afleggen. Méér doen dan dat is: helemaal geen eed afleggen. Want dat ontkracht je eigen waarachtig en authentiek spreken.
Als we kijken naar de bewarende omgang met onszelf en met elkaar, dan lijkt het heel moeilijk om Gods koninkrijk binnen te gaan. Dat is ook zo, als we bewarend proberen te leven uit eigen kracht alleen – ook Jezus kon dat niet. Hij zegt immers in deze zelfde Bergrede: ‘Noem mij niet goed, alleen God is goed.’ Daarmee raadt Hij ieder van ons aan: doe als ik – vertrouw je toe aan mijn Vader die ook jullie Vader is. In jouw toevertrouwen zal Hij bewarend aan het licht komen. Beweeg met Hem mee waar hij jou beweegt om bewarend om te gaan met Hem, met je naaste en met jezelf. Dan zal zijn heerschappij gestalte krijgen in ons leven met elkaar en treden wij allen samen binnen in zijn koninkrijk.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *