Witte Donderdag 2016

 

U allen van harte welkom in  deze viering.

Met deze vieringen beginnen we de driedaagse viering van het  Paasfeest:

Vanavond gedenken wij de zelfgave  van de Heer in de gebaren van de dienstbaarheid:

de voetwassing, de broodbreking, in het laten rondgaan van de beker.

Morgen gedenken wij zijn sterven uit liefde en tot vergeving van onze fouten en tekorten.

Paasnacht gedenken wij zijn doortocht door dood en graf heen en hoe zijn leven vruchtbaar wordt:  zijn levenskracht in ieder van ons.

Ik mag u uitnodigen deze éne viering in drie gedenkdagen mee te maken

om met Pasen te vieren dat de gestorven Jezus de verrezen Christus is.

 

Overweging.

 

De Eucharistieviering van vandaag – van Witte Donderdag  – is niet zomaar een Mis.

Het is het hernemen – het opnieuw nemen – van de allereerste Eucharistieviering.

Er bestonden toen nog geen regels, geen vaste gebeden, geen gebruiken.

We zien al het ware de blote kern  – de oerkern – van het gebeuren

dat Jezus vanuit het diepst van zijn wezen volbracht.

Deze eerste Eucharistieviering noemen we ook  het Laatste Avondmaal.

In het laatste –in het gedenken van Jezus ‘dood –   ligt het begin van een nieuwe toekomst vol van leven  voor wie met Jezus mee wil gaan. Voor ons dus.

 

Dit laatste Avondmaal dat de eerste Eucharistieviering is, gebeurt tijdens het Paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen houdt.

Als gelovige Joden vieren zij het Paasmaal ter gedachtenis aan het begin van een reis. Een reis  uit het land van de slavernij van Egypte naar het beloofde land van vrijheid, veiligheid en vrede. Ze eten een gebraden lam dat hen kracht geeft om die reis ook nu weer te aanvaarden. De reis naar het beloofde nieuwe land is niet afgelopen zolang er nog steeds mensen gevangen zitten onvrijheid, onrecht en liefdeloosheid. Ze eten er bittere kruiden bij om ook de moeilijke kanten van de weg naar de vrijheid te gedenken. Ze drinken en klinken met  bekers wijn uit  dank voor de weg die is afgelegd en op de toekomst die komen gaat.

Het is op dit Paasfeest dat Jezus aan tafel zegt: “ op weg naar het beloofde land zal ik straks worden gebroken en gedood. Als een lam.  Maar jullie blijven op weg.

Voor jullie is die reis naar het nieuwe land nog niet ten einde. Ik geef jullie brood mee voor onderweg. Zie , dit brood dat ik breek en uitdeel is mijn lichaam.  Als het leven straks uit mij wegstroomt, als ik leeg bloed,  dan wordt mijn bloed levenskracht voor jullie. Jullie worden verbonden en met elkaar verenigd door nu en altijd uit deze beker  de wijn van de vreugde en de toekomst te drinken.

 

In tekens van brood en wijn geeft Jezus zichzelf opdat wij door hem gesterkt onze reis naar een wereld van liefde en toekomst voor iedere mens kunnen voortzetten.  De kern van iedere Eucharistieviering is zelfgave als levensbron voor anderen.

Als wij dit oergebaar van Jezus gedenken dan beleven we dat Hij ook vandaag zichzelf aan ons geeft als bron van nieuw en vernieuwend leven.

U bent hier vanavond gekomen om het Laatste Avondmaal van Jezus mee te vieren.

Daarmee geeft u te kennen dat u voor uw weg door het leven de levenskracht van Jezus nodig hebt. Door het eten van een stukje brood en een beetje wijn worden wij als één gemeenschap aan elkaar gebonden. Als mensen die samen een weg naar een toekomst in slaan: een toekomst waarin dromen en verlangen waar worden.

 

Wij willen een wereld van vrede ….. daarvoor moeten we elkaar ontmoeten.

Wij willen een wereld waarin iedereen het goed heeft ….. dan moeten we wel woonruimte,  leefklimaat en welvaart met  elkaar delen.

Wij willen een wereld van vrijheid …… dan moeten we alle verslavende krachten overwinnen.  De meest verslavende kracht is de groei van de economie die steeds meer slachtoffers eist.

Wij willen een wereld waarin onze kinderen veilig kunnen op groeien…… dan moeten deze aarde met eerbied en zorgzaamheid bewonen.

Wij willen een wereld waarin wij allen als mensen kunnen opbloeien en leven,…. dan moeten  onszelf geven ten bate van anderen.

 

De evangelist Johannes heeft geen verhaal over de zelfgave van Jezus in de brood en wijn.  Hij heeft een ander verhaal over zelfgave. Zelfgave in dienstbaarheid.  Waar mensen elkaar durven dienen leren ze wat ontmoeten en delen is, wat vrijheid en zorgzaamheid is. Dienen is een manier van zelfgave die veel  van ons kan vragen.

Toch is bereidheid tot dienen het  kenmerk geworden van ons christen-zijn.

 

Er is onlangs een onderzoek geweest naar het geloof van de Nederlanders. 82 % van de Nederlanders gaat zelden of nooit meer naar de kerk. 70 % van de katholieken zegt dat het geloven nauwelijks iets voor hen betekent. We kunnen ons zorgen maken over al die niet – meer gelovigen. Maar dat help niet echt. Wat wel helpt is dat wij ons geloof bewuster beleven, er openlijk voor uitkomen, in woord en in daad laten zien dat het beter met de samenleving kan en zal gaan als wij in Jezus’ geest dienstbare mensen worden.

 

Je leest gemakkelijk over het zinnetje heen:  Jezus legde zijn bovenkleren af.

Daarmee kwam hij in zijn hemd te staan. Hij toonde zich daarmee in kwetsbaarheid. Geen enkele status. Eigenlijk geen gezicht. Niets meer dan een slaaf.

Zo staan wij als christenen in de samenleving. Geen triomferende kerk die de maatschappij haar regels op legt.  Maar een kleine bescheiden gemeenschap die haareigen fouten en tekorten  moet bekennen, maar die ook de vlekken van de samenleving  onder de aandacht te brengt en af wast.

 

Deze dienstbaarheid is de oorsprong van het ambt van bisschop, priester en diaken.

Jezus die in zijn ondergoed op zijn knieën een teiltje water voor zich uitschuift, gaat de kerkelijke ambtsdragers voor. Straks breekt hij brood en laat hij de beker rondgaan.

 

Deze drie oergebaren – dienen, breken , geven –  houden de samenleving op de goede weg naar een nieuwe wereld. Ook al wil de grote meerderheid van ons land niet mee, dan moeten wij – kleine groep –  toch door gaan en voortgaan.   Gaat u mee ?

 

 

 

 

 

 

 

Voorbede

Leon

Goede God, op deze avond gedenken wij de liefde van Jezus tot het uiterste toe. Help ons in Zijn Geest elkaar lief te hebben en te streven naar eensgezindheid onder alle mensen.

 

Lector

Gij , God, die ons oproept op weg te gaan naar het land van belofte,

zie om naar uw mensen op aarde.

Velen leven in nood en verdriet, geplaagd door honger en dorst.

Velen leven in onvrijheid en  worden vervolgd om hun geloof en levensovertuiging.

Velen leven in armoede en in onzekerheid over de dag van morgen.

Ook in het welvarende Nederland van nu.

Bevrijd ons uit oorlog en tweedracht.

Behoed ons voor een samenleving

waarin weinigen meer rechten hebben en velen rechteloos gemaakt worden.

Breng ons tot respect en eerbied voor elkaar.

Help ons  de weg van bevrijding te gaan.

STILTE Laat ons bidden.

 

Lector

Gij, God, die ons oproept om als christenen van harte eensgezind te zijn,

zie om naar de beweging van Jezus die tot kerk is geworden.

Maak uw kerk bescheiden in de verkondiging van haar eigen visies  en overtuigingen..

Maak uw kerk volhardend  in het uitdragen van Jezus’ Boodschap: “heb elkaar lief.”

Maak uw kerk nederig en rouwmoedig in het belijden van tekorten en fouten.

Bevrijd ons van eigendunk en maak ons bereid elkaar als leerlingen van Jezus te aanvaarden  die onze enige Leraar en Meester is.  Laat ons bidden.

STILTE Laat ons bidden.

 

Lector

Gij , God, die ons oproept op weg te gaan om met anderen te leven,

zie om naar ons en naar alle mensen die ons ter harte gaan.

Wij bidden voor de vluchtelingen in ons midden.

Dat wij hen ruimte bieden om  met ons tel leven.

Voor de zieken in de parochie, in de kring van de familie en vrienden.

Voor hen die leven met de dood voor ogen en voor hen die gestorven zijn.

Wij gedenken  hen door  in stilte hun namen  te noemen… s t i l t e

 

Daarbij voegen we de namen van hen voor wie ons gebed is gevraagd:

INTENTIES  EN KAARS

 

STILTE Laat ons bidden.

 

Leon

God, u roept ons om weg te trekken uit onszelf,

om samen uw ene volk te worden,

om in onderlinge dienstbaarheid uw Rijk gestalte te geven.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *