Opening

U allen welkom op het Pinksterfeest. Met Pasen vierden wij dat de dood geen macht heeft over Jezus. Zijn persoon en zijn boodschap van liefde zijn leven gevend. Vandaag vieren wij dat Jezus ons doet delen in Zijn  Geest. Hij leeft in ons en door ons door Zijn Geest. Door zijn levensadem. Heel graag wil ik de jongeren die vandaag in deze viering gekomen zijn welkom heten. Zij hebben een speciale reden om hier te zijn. Die zullen ze straks zelf vertellen. De goede Geest van God werkt in hen en hun aanwezigheid geeft onze gemeenschap een nieuw en een jong gezicht. Gods Geest kan alleen maar in ons werken als wij hem toegang geven tot ons hart. Soms hebben wij het zo druk met ons zelf dat we de Geest geen ruimte bieden.

Willen we een ogenblik stil worden en nadenken.

Overweging
Pinksteren betekent letterlijk de vijftigste dag. Vijftig dagen zijn zeven weken van zeven dagen + een dag: de vijftigste. Zeven is het getal van de volheid. Eén erbij is een overvloeiende dag. De levenskracht van Jezus die opstond uit het graf en de dood overwon vloeit over naar mensen die in de gezindheid van Jezus willen leven. Wij worden, als wij ons ervoor openstellen, begeesterde mensen.
Wat zijn dat nou voor mensen die door de Geest Gods worden aangeraakt  en hun hart voor  Hem geopend hebben? Iets gewoner: wat zijn christenen voor mensen? Wie zijn wij als christen? Laten we bescheiden zijn: christenen zijn geen betere mensen dan niet-christenen. Ik kwam als kleine jongen bij een vriendje over de vloer. Zijn ouders waren  niet-gelovige socialisten. ‘Ach”, zei mijn moeder ,”daar zitten ook goede mensen bij”.
Vorige week hoorden we Jezus zeggen: ”mijn leerlingen leven IN de wereld en zijn niet VAN de wereld”.  Vanuit de wereld van God hebben christenen een speciale bijdrage aan de wereld van de mensen.  Wat zou die speciale bijdrage uit kunnen bestaan?  In ieder geval iets wat begeestert en bezielt.  Christenen voegen iets van Geest toe: bijvoorbeeld smaak gevend zout of troostend licht. In het evangelie lezen we een paar woorden die omschrijven wat de Geest van Jezus in ons doet. “Vrede zijn u “zei Jezus. Hij zei dat tegen bange  leerlingen die opgesloten zaten tussen dichte deuren.  Daar zaten ze dan: ieder met eigen teleurstelling over de afloop van Jezus’ leven: zijn dood aan het kruis; met het schuldgevoelen dat ze Hem alleen gelaten hadden;  met de angst voor de toekomst en de vrees dat hun eenzelfde lot zou overkomen. Ze waren ook opgesloten in hun eigen geest. Jezus doorbreekt hun geslotenheid met zijn vredesgroet. Vrede – het ga je goed  – wees gerust – er is toekomst –  gevaar wordt overwonnen – je kunt de wereld aan.
In onze dagen leven veel mensen in angst:  komt er een nieuwe oorlog ? –  komt er wel een regering met oog voor de gewone man ? – worden we niet overspoeld door vluchtelingen ? – dringt de islam niet te ver door ? – is de zorg nog betaalbaar ?  –   kunnen mijn kinderen nog studeren ? –  krijg ik bij ziekte nog wel medische zorg ?  Als christenen hebben we geen antwoord op deze vragen. Maar de groet van Jezus:  Vrede zij met U, kan  ons vertrouwen geven en ons toegesloten hart open voor vernieuwing en verrassing. In plaats van ons angstig terug te trekken op een eigen eilandje kunnen we ook vredesinitiatieven nemen, politieke idealen hoog houden, gastvrijheid betonen aan Eritreeërs en Syriërs,  het gesprek aangaan met de Islam,  prioriteit geven aan zorg boven een hoger inkomen, kansen zoeken voor onze kinderen en na denken over medisch ethische kwesties.  “Vrede zij U “  : is ook een oproep om  los te komen van jezelf en verbinding te zoeken met anderen.
“Zo zend ik U “ zegt Jezus. Hij zendt ons om Zijn Vredesgroet aan de samenleving door te geven. Om de samenleving daarmee te inspireren. Hij zendt ons ook als àndere mensen. Niet meer als bangeriken die opgesloten zitten in hun systemen en berekeningen:  is het wel betaalbaar? Verliezen we niet onze welvaart? Kom ik zelf dan niet tekort?  Jezus blaast ons Zijn levensadem in. De adem en de levenskracht van de Verrezene die de dood heeft overwonnen.  Hij zendt ons uit als begeesterde mensen die creatief, vindingrijk, vol met nieuwe initiatieven nieuwe wegen gaan.  De Geest maakt ons los van de krampachtige zorg om zelfbehoud en zet ons op weg naar de ander.  Naar de mens die liefde en vrede nodig heeft.  De centrale boodschap van de kerk is de vergeving van zonden. Je zou kunnen denken dat dat ouderwets is. Wie praat er nog over zonden? Hoogstens hebben we fouten en tekorten! Vergeving van zonden is òòk samen kijken waar en waarom het fout gaat in de maatschappij.  Samen kijken waar we met elkaar schuldig aan zijn. Samen onder ogen zien dat we misstappen zetten.  Eerlijk toegeven dat we verkeerde wegen gaan. Zonde is de goede geest van God geen kans geven de samenleving te bezielen.  De samenleving draait niet om het ikke en de samenleving is ook niet helemaal maakbaar.  De geest geeft ons telkens verrassend nieuwe kansen waar we voor open mogen staan. De Het is de opdracht van de kerk om  de goede Geest te verspreiden. De Geest die vernieuwend en verjongend werkt!
Vandaag gebeurt dat in onze parochie. Zo’n vijftien kinderen tussen elf en vijftien vormen de club M25.  Zij nemen op kleine schaal verrassende initiatieven en inspireren zo de ouderen. Zij hebben een middag gespeeld met kinderen van vluchtelingen. Zo bouw je aan de vrede. Zij hebben in het bos zwerfvuil opgehaald. Zo zorg je voor Gods schepping. Zij  gaan ook nog  een nacht in een kartonnen doos slapen om te ervaren wat het betekent dakloos te zijn.  Zo leer je oog te krijgen voor de onderkant van de samenleving. Straks verkopen ze zelfgebakken taartjes voor kinderen in Kenya.  Taartjes die u dus kunt kopen.  Deze kinderen beleven hun idealen buiten de kerkmuren. Maar de Geest Gods , die van boven komt uit de wereld van God, zendt ons mensen die binnen de kerkmuren zijn,  juist de wereld in om daar de geest en de gezindheid van Jezus te verspreiden.  Ik feliciteer de parochie met de club M25 en wens u allen een Zalig Pinksterfeest.

 

 

Voorbeden

 

Pastor

Laat ons bidden tot God onze Vader die Zijn Geest over ons uit stort om in de wereld van Jezus te gaan getuigen.
Lector

Voor de kerk die de wereld in gezonden wordt. Dat zij de taal van de liefde en de barmhartigheid spreekt, zodat zij geloofwaardig getuigt dat Jezus de Heer is.

Laat ons bidden.

Lector

Voor de kerk van het bisdom en van onze parochie. Dat wij bezielende en begeesterde gelovigen zijn, zodat de samenleving kan winnen aan saamhorigheid en eensgezindheid.

Laat ons bidden

Lector

Voor de samenleving.

Dat zij open staat voor de boodschap van het evangelie. zodat vrede en verzoening tussen groepen mensen mogelijk is.
Laat ons bidden.

Lector

Voor de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. Ron van den Hout, dat hij in eenheid met allen die werkzaam zijn in de pastoraal en in verbondenheid met alle diocesanen

vruchtbaar leiding mag geven aan het bisdom.

Laat ons bidden:

Lector

Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden in onze kringen. Dat onze aandacht genezend zal zijn. Voor de kinderen en jongeren in de parochie. Dat zij hun idealen beleven en er vreugde in  vinden.

Laat ons bidden

 

Pastor

God, moge de Heilige Geest ons blijvend begeleiden op onze weg naar u toe. Mogen wij door de band van de liefde verenigd worden met U en we elkaar.

Door Christus onze Heer.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *