Pinksteren 2016

Vandaag is het de vijftigste dag van het Paasfeest. Het Paasfeest wordt voltooid met de zending van de heilige Geest. De Geest die Jezus van de doden heeft doen opstaan; Dezelfde Geest die ook in ons het nieuwe en eeuwige leven wekt. Met het Pinksterfeest krijgt de aarde – Gods schepping – een nieuw gezicht.
En wij , wij worden nieuwe mensen. Maar dat worden we pas als we ons laten raken door die Geest; als wij de Geest de kans geven in ons werkzaam te zijn, ons van binnenuit te vernieuwen. Het gebeurt nogal eens dat onze eigen geest het beter wil weten dan de Geest Gods… Willen in een ogenblik stilte om Gods ontferming vragen.

Overweging.

Lang geleden kwam ik als pastor op de parochieschool voor catechese lessen. Ik vroeg aan de kinderen van groep 8 of zij wisten wat het Pinksterfeest was. “Ja”, riep Robert blij, “dat is het begin van het camping seizoen”. Heel de klas lag in een deuk.  Maar omdat Robert nu niet zo’n slim en populair jongetje was maar voor de rest verschrikkelijk zijn best deed, zei ik:  “Robert, ik vind dat een heel mooi en origineel antwoord”. De hele klas keek verbaasd. Ze hadden natuurlijk zelf allemaal een ander antwoord.  Vooral de idee  dat Robert iets goeds kon zeggen, was hun vreemd. “Kijk”, zei ik, “naar de camping gaan betekent dat je  gewone leven even loslaat.  Je gaat naar een prachtige paradijselijke omgeving om te herademen. Je even een nieuwe mens te voelen.   Naar de camping gaan is een vorm  van recreatie. Re-crea- tie betekent her – schepping,  vernieuwing. In een heel oud kerklied zingen :  Kom Heilige Geest, herschep deze wereld. Gij geeft de aarde een nieuw gezicht”.  Pinksteren is een recreatie feest.  Van alle kinderen was Robert het meest verbaasd over deze mooie uitleg.  Het is overigens niet de bedoeling dat u  volgend jaar naar de camping gaat in plaats van naar de kerk. Pinksteren is inderdaad het feest van de herschepping. De Geest van God komt over de apostelen en de apostelen worden ineens andere – herschapen –  mensen.  Van mensen die uit vrees voor de joodse leiders als een bang hoopje bijeen zitten , worden zij tot mensen die de ramen en deuren open zetten. Luidop  verkondigen zij dat Jezus de Heer is; dat wie in Jezus gelooft welkom is in de nieuwe gemeenschap; dat in die gemeenschap  niet het recht van de sterkste geldt maar het nieuwe gebod van de liefde.  En deze boodschap, zegt Lucas vervolgens, klinkt in alle talen. Hij somt 17 volkeren op.  In Bijbelse taal: zeven maal tien = zeventig . Zoveel volkeren als er op aarde zijn.  Lucas wil zeggen: de Geest  zendt de apostelen uit , wereldwijd naar alle volkeren, naar heel de wereld. Heel de wereld en iedere mens in deze wereld moet kennis maken  met de boodschap van Jezus.  Met het verhaal dat Gods   uitgaat naar iedere mens. Van meet af aan is de kerk universeel gericht. Het geloof in Jezus als Heer , het geloof in God als de barmhartige Vader, het geloof in de vernieuwende kracht van de  iefde, maakt het christendom tot een  godsdienst die verspreid wil worden. Tot een missionaire godsdienst van mensen die gedreven worden het verhaal van Jezus te vertellen. En wat belangrijker is:  voor te leven. Onze missionarissen hebben dat namens ons gedaan. Zij hebben in  veel landen evangelie met woord en daad verkondigd.  Deze nu ouder geworden missionarissen verdienen ons respect en onze steun voor een goede oude dag.  Een paar jaar geleden was het kerkelijke mode om te spreken over de missionaire kerk. “De kerk moet missionair zijn’, schreven de heren bisschoppen. Als je dan  vroeg : “maak het eens concreet”,  dan werd het weer even stil.  De missionaire ideeën moeten nog worden uitgewerkt.  Maar het is niet hetzelfde als missionaris zijn.  Het missionaire moet hier onder ons ebeuren om het kerkelijke leven weer aantrekkelijk te maken . Aantrekkelijk voor jonge mensen, voor gezinnen met kinderen, voor  mensen die leven in de marge van de maatschappij.  “Monseigneur, we doen in het basispastoraat niets anders”, zeggen pastores dan.
Maar het eigene van het Pinksterfeest is juist dat je  naar buiten gezonden wordt; buiten je eigen kring. Het gaat niet om het oppoetsen van je eigen kerk. Het gaat erom om  van je geloof  te  etuigen in een wereld en samenleving die van God niet weten wil. Het gaat om de omvorming van een geestloze wereld waarin alleen nog maar geteld en gerekend kan worden,  tot een wereld waarin  ensen elkaar als mens willen ontmoeten. Voor elkaar daden van  belangeloze liefde over hebben. De transformatie van een geestloze wereld naar een wereld waarin Gods goede Geest heerst.  De kerk is een soort transformatie huis. De Geestkracht die u hier op doet moet in de samenleving worden in gebracht. Het is een van de  moeilijkste opgaven voor ons als gelovigen om naar buiten te treden, de wereld in te gaan en te zeggen: “Lieve mensen, geef Gods Geest  een kans om uw leven te vernieuwen. Kom los van de gedachte dat uw eigen “Ik “ het belangrijkste is; kom los van de gedachte dat u alles meer en beter moet hebben dan anderen;  laat de idee nu varen  dat deze westerse wereld  waarin wij leven de best mogelijke van alle werelden is. Geloof er in dat iedere mens in welke cultuur, in welke godsdienst, in welke samenleving  gevoelig is voor de  universele taal van de liefde. Probeer die liefde in praktijk te brengen en God zal met u zijn.” Precies dat is wat het Pinksteren beoogt: de wereld ervan overtuigen dat alleen de liefde tot God en de naaste de wereld van de ondergang kan redden. Gisteren heeft Gerard de Korte  als 17 e bisschop van ’s Hertogen Bosch zijn eerste grote preek in de kathedraal gehouden. Hij ziet het als zijn opgave:
–   de mensen dichterbij Christus te brengen ;
–   verdeeldheid te overwinnen door te streven naar eenheid ;
–   ons op te roepen onze verantwoordelijkheid als gedoopten in kerk en samenleving waar te maken.
Eergisteren was er ter nagedachtenis aan bisschop Jan Bluyssen een bijeenkomst met als thema: de werkzaamheid van de  Heilige Geest. Hij ziet de Heilige Geest werkzaam zijn overal waar mensen voor elkaar teken en  instrument zijn van Gods liefde. Daardoor werden wij herinnerd aan bisschop Bekkers die vrijmoedig woorden  van bevrijding sprak.  Het is vijftig jaar geleden dat hij zijn televisietoespraakjes hield. Velen van u weten dat nog. De Heilige Geest bevrijdt ons uit angst en benauwdheid en wekt in ons de liefde. De Heilige Geest geeft ons ook de kracht en de moed om die liefde uit te dragen. Ik wens u een  vrolijke en een zalig Pinksterfeest.

Pastor: Goede God, moge de Heilige Geest die in ons woont              ons helpen christen te zijn in de wereld van vandaag.

Lector:

Wij bidden dat het Pinkstervuur brandt in de harten van alle gelovigen, wereldwijd. Dat de taal van de liefde overal verstaan wordt en zo het kwaad overwint. Dat de Heilige Geest ons open maakt voor iedere mens.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor het bisdom ’s Hertogenbosch. Wij danken U voor de beminnelijke bisschop Anton Hurkmans die afscheid genomen heeft. Wij vragen u om kracht en om goede moed voor Gerard de Korte om het bisdom in liefde en geloof te leiden.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de missionarissen die na een tijd van harde arbeid terugkeren. Sommigen om krachten op te doen voor een nieuwe periode; anderen om hier te blijven. Mogen ons gebed en onze financiële steun hen behulpzaam zijn

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor Rens van Uden die het H. Doopsel zal  ontvangen. Dat hij een vrolijke en opgewekte christen wordt. Voor de jongeren die deze weken eindexamen doen. Om een geest van kalmte en inzicht. Voor de jarigen in ons midden. In het bijzonder onze kosteres Toos. Om een gezegend nieuw levensjaar. Voor onze zieken, in het bijzonder pater Tjeu Timmermans. Om een geest van geduld en goede moed, om overgave aan Gods wil Dat onze aandacht genezend zal zijn.

Voor onze persoonlijke intenties

Langere S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Pastor

Vader in de hemel, door de inwoning van de Heiige Geest mogen wij ons uw kinderen weten.  Verhoor onze gebeden op voorspraak van Titus Brandsma door Christus onze Heer.

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *