We hoorden zojuist Paulus verkondigen:

 

God geeft Hij aan ieder van ons leven en adem, ja alles.

 

Alles wat wij kennen en waarnemen is ons door Hem gegeven:

wijzelf, ons lichaam, onze vermogens, onze gaven en tekorten,

elke ademhaling, elke hartslag,….

Er is niets wat wij weten en bezitten en zijn wat niet gegeven is.

 

Maar van God zelf weten wij niets.

Een onbekende God aanbidden wij!

Onbekend zijn wij met Hem in die zin,

dat wij in Hem leven zoals een vis in het water.

 

Zoals een vis pas weet krijgt van het water,

wanneer hij op het droge terechtkomt,

zo weten wij niet wie die God is in wie wij bestaan:

We kunnen enkel zeggen:

 

Ja, in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij;

Ja, vanuit Hem zijn wij geboortig.

 

Elk moment van ons leven zijn wij uit Hem geboortig,

brengt Hij ons voort in een eeuwig nu;

elke hartslag zijn wij een geschieden van Hem uit,

om meer en meer zijn geschieden te worden.

 

Wij vereren onze God zonder Hem te kennen.

Maar Hij kent ons en wij vereren Hem werkelijk,

wanneer wij Hem erkennen als onze oorsprong,

en ons aan Hem toevertrouwen en zeggen:

 

Hier mij, mij geschiede naar jouw gelieven.

 

Maar wat is zijn gelieven?

Wij kennen alleen ons eigen gelieven:

onze eigen verlangens, onze eigen hoop,

onze verwachtingen, eigen ons gelieven.

 

Als wij God vragen: Wat wil Jij dat ik zal doen?

dan komt er geen positief antwoord in de zin van:

doe dit of doe dat.

Er klinkt geen geluid, er zijn geen woorden – stilte.

 

Toch hoeven we daarover niet wanhopig te zijn.

Hoewel we niet weten wie of wat God zelf is,

weten we wel wie of wat Hij niet is.

Om God te vinden behoeven we net als Abraham

maar uit te gaan uit wat Hij niet is.

 

Jahwe zei tot Abram: Ga, jij voor jou,

uit jouw land, uit jouw voortbrenging,

uit het huis van je vader

naar het land dat Ik je zal doen zien.

 

Verlaat omwille van jezelf alles wat jouw oorsprong niet is,

dan breng Ik jou waar je zelf niet komen kunt:

in Mij, die jouw God, jouw oorsprong en jouw leven ben,

in Mij, waar je altijd al was, en bent en zult zijn.

 

Ga uit, omwille van jezelf,

uit de beelden die je maakt van Mij en van Jezelf,

uit je herinneringen die je verleden vastzetten,

en uit je verwachting die je toekomst bepalen.

Hecht je niet aan van alles dat Ik niet ben.

 

Laat je door Mij leiden in een eeuwig nu,

als een blinde over wegen en paden die je niet kent.

Met Mij ben je gezegend en zul je een zegen zijn.

Met Mij zul je een licht in deze wereld zijn,

het zout der aarde dat zijn smaak nooit verliest.

 

Uit Mij ben je geboortig, elke ademhaling opnieuw.

Laat je daarom altijd een geschieden van Mij uit zijn,

en word het lichaam van Christus, mijn welbeminde.

 

Vandaag op Oudejaarsavond worden uitgenodigd

onze eigen geschapen wereld los te laten,

en aan de hand van Jahwe zijn wereld te betreden,

zijn nieuwe jaar in – een eeuwig nu.

 

Het is dezelfde wereld, maar bezien met zijn ogen.

Het is het altijd naderende koninkrijk der hemelen,

dat zich niet buiten je bevindt,

maar altijd binnen in je is.

 

Daar verblijft Hij en werkt Hij.

Niet slaapt Hij of sluimert Hij,

de waker van Israel,

de maker van hemel en land.

 

In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.

Dat Hij in ons leve alle dagen van ons leven.

Gezegend nieuw jaar!

Handelingen 17

22 Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord.: “Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. 23 Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24 De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. 25 Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. 26 Heel het mensengeslacht deed Hij uit een ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons. 28 Ja, in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij; zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd: Ja, vanuit Hem zijn wij geboortig.

Marcus 9 

49 Iedereen zal met vuur gezouten worden. 50 Het zout is iets goeds; maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven? Hebt zout in uzelf en leeft in vrede met elkaar.”

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *