Nadat de acht dagen vervuld waren

en men Hem moest besnijden,

werd zijn naam Jezus geroepen,

zoals Hij door de engel van God was geroepen

voordat Hij in de schoot ontvangen werd.

 

Niet in de tempel van Jeruzalem,

maar in de plaatselijke synagoge

wordt het pasgeboren kind

volgens de joodse Tora

acht dagen na de geboorte besneden.

 

Dan wordt ook de naam van het kind

voor het eerst hardop uitgesproken

voor God en voor het volk:

 

zijn naam Jezus werd geroepen,

zoals Hij door de engel van God was geroepen

voordat Hij in de schoot ontvangen werd

 

Jehoshua – Jezus,

‘Jahwe redt’ is zijn naam van God uit.

Die naam zal zijn roeping zijn:

Jahwe redt, Hij die zijn volk bevrijdt.

 

In de naam Jeshoea, Jezus dus,

wordt de Naam van Jahwe aangeroepen.

Hij wil ons redden in zijn Naam.

Dat was ook met Kerstmis de blijde boodschap:

een boodschap die een grote vreugde wezen zou

voor alle mensen van geslacht op geslacht:

 

vreest niet!

Heden is jullie een redder geboren

 

Een vreugdevolle boodschap die vrees wekt?

Maar waarom zouden we moeten vrezen?

Het is toch God die ons komt redden!

Voor wie of wat zouden wij dan bang zijn?

 

Wij vrezen zijn komst, omdat dat ons ons leven kost.

God bevrijdt ons van onszelf, niet met geweld,

maar zijn woord: met Jezus, zijn Gezalfde.

En dat Woord van God is niet onschuldig of krachteloos.

Zijn woord zal ons ons eigen leven afnemen.

Want het zal ons omvormen tot wat het is:

God zelf.

 

Dat is ook de ervaring van Augustinus,

bisschop, kerkleraar en mysticus.

In zijn Belijdenissen getuigt Hij

dat het woord van God tot hem zei :

 

‘Ik ben het voedsel van volwassenen:

groei en je zult Mij eten.

Maar je zult Mij niet veranderen in jouzelf,

zoals gewoon voedsel verandert tot jouw vlees -,

nee, jij zult veranderd worden in Mij.’

 

Het woord van God wil ons niet onberoerd laten.

Het wil ons veranderen in wat het zelf is.

Het wil ons omvormen tot lichaam van Christus –

Jehoshua – Gods beminde zoon.

 

Die weg is Jezus ons voorgegaan.

Hij werd die Naam: Jahwe redt

die al voor zijn geboorte

van God uit geroepen werd.

 

Zelf verdween hij, door voortdurend

plaats te maken in zichzelf voor zijn Vader.

Dat was zijn enige activiteit:

zijn Vader alle ruimte geven in zijn leven.

 

Niet zijn eigen woorden sprak Hij,

niet zijn eigen wegen ging Hij,

niet zijn eigen werken deed Hij,

maar die van Jahwe,

zijn God die ook onze God is.

 

Zo werd Hij elke dag opnieuw die Naam

die van God uit geroepen werd:

Jehoshua – Jezus: Jahwe redt.

 

Als wij Hem werkelijk durven navolgen,

Zullen wij als Maria zijn woord overwegen in ons hart,

en ons als instrument aanbieden in Gods hand:

 

Hier mij, mij geschiede naar jouw woord

 

 

Dan zal gaandeweg de oude mens in ons sterven,

en zal de nieuwe mens in ons zal opstaan.

Wij zullen verrijzen als lichaam van Christus.

 

Dan wordt in ons dit nieuwe jaar

zijn naam opnieuw uitgeroepen:

Jezus – Jehoshua – Jahwe redt.

 

En in die Naam zal God verheerlijkt en geloofd zijn,

en zullen wij door Hem gezegend worden,

en een zegen zijn voor elkaar en voor de schepping.

 

Als wij Hem niet buiten de deur laten,

maar toelaten in ons hart,

dan zal Hij in ons komen en in ons werken.

 

Hij zal bezit nemen van ons denken en doen en laten.

Zo zal zijn koninkrijk naderbij komen,

en zijn vrede gaan heersen in het land:

 

Gezegend Nieuwjaar!  

Numeri 6  

22 Jahwe sprak tot Mozes: 23 Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: 24 `Moge Jahwe u zegenen en u behoeden! 25 Moge Jahwe de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! 26 Moge Jahwe zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’ 27 Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.

 

Lucas 2

 

15 Zodra de engelen weer van de herders waren heengegaan naar de hemel, zeiden zij tot elkaar: ‘Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.’ 16 Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. 17 Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. 18 Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. 19 Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. 20 De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. 21 Nadat de acht dagen vervuld waren en men Hem moest besnijden, werd zijn naam Jezus geroepen, zoals Hij door de engel was geroepen voordat Hij in de moederschoot ontvangen werd.

 

 


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *