Hemelvaart 2017 

Van harte welkom op deze viering van de Hemelvaart van de Heer. Wat voor de leerlingen van Jezus eerst een droevige gebeurtenis schijnt te zijn, is toch een blijde en zinvolle gebeurtenis. Ze zijn verheugd dat de Heer na zijn verrijzenis in hun midden is, maar aangeslagen nu Hij weer weggaat. Maar juist door weg te gaan, kan Hij voor altijd bij ons blijven. Tronend naast de Vader zendt Hij zijn Geest en blijft Hij in ons midden: alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Meestal zijn we ons niet zo bewust dat Jezus midden onder ons. Hij is er ook alleen als wij  leven en handelen in Zij Naam.
Dat is zijn opdracht aan ons.  Maken wij die waar?

Laat ons zingend bidden om ontferming.

Overweging.

Een van de grote problemen in het onderwijs en in de zorgsector is het probleem van de overdracht.  Omdat er zoveel part time banen zijn moet er steeds iets worden overgedragen. Omdat mondelinge overdracht meestal niet mogelijk is, moet dat schriftelijk gebeuren.  Rapportjes maken vreet tijd. Tijd die beter aan de mensen besteed had kunnen worden, wordt dan gezegd. Soms ook worden de rapporten niet goed begrepen.  Daardoor ontstaan er fouten.

Vandaag lezen we twee verhalen waarin Jezus zijn werk overdraagt aan zijn leerlingen.  Begrijpen wij het rapport van Lucas en van Mattheus? Lezen wij het wel goed? Trekken wij er de juiste opdrachten uit voor ons leven?

Voordat Jezus ten hemel wordt opgenomen eet en spreekt Hij met zijn leerlingen. Hij spreekt over het Rijk Gods, over een samenleving waarin Gods wil gedaan wordt, waarin mensen kinderen naar Gods hart zijn. Een samenleving waarin God zich niet hoeft te schamen dat Hij de mensen in het leven geroepen heeft. Hij verwacht van zijn leerlingen dat het Rijk Gods uitgangspunt en doel is van hun leven. Hij verwacht dat dan ook van ons als wij ons zijn leerlingen willen noemen. Ons hart moet allereerst gericht zijn op het Rijk van God. Al het andere zal ons erbij gegeven worden. Is dat bij ons zo, dat de verlangens van ons hart uitgaan naar het komende Koninkrijk?

In ieder geval niet bij de leerlingen aan tafel.  Als Jezus het heeft over het Rijk van God, beginnen zij over het herstel van het koninkrijk van Israël.  De droom dat Israël eens een machtige natie was waar andere volken naar opkeken, waarin zij dan zouden mogen zitten ter rechter- en ter linkerzijde van koning Jezus, waarin zij zouden delen in zijn macht en zijn glorie. Wat ze willen is macht ; waartoe ze geroepen zijn is dienstbaarheid. Jezus corrigeert hen. Jullie zullen met de kracht van de Heilige Geest mijn getuigen worden: wereldwijd.  Jullie zullen de boodschap van het Koninkrijk gestalte moeten geven in een wereld die er niet van weten wil. Jullie zullen de machten die gebaseerd zijn op onderdrukking en geweld ondermijnen door de kracht van de dienende liefde. Als een slaaf die zijn medeslaaf de voeten wast. Na deze woorden wordt Jezus opgenomen in Gods heerlijkheid. Een wolk onttrekt Hem aan hun ogen. Jezus zal de Afwezige in ons midden worden en zo voor altijd bij ons zijn. Als wij macht zoeken te koste van elkaar zal Hij de Afwezige blijven; als wij dienstbaar zijn aan zijn boodschap zal Hij met ons zijn.

In een oud Missaal van de Karmelieten in Krakau is een leuke afbeelding van de Hemelvaart.  Je ziet een kring leerlingen die om een bergtopje heen staan. Ze kijken naar boven. Ondertussen trekken twee engelen hen aan de mouwen. Je hóórt de apostelen zeggen: Nou even niet.  Als je met de leerlingen naar boven kijkt, zie je een wolk. Daar bungelen twee voeten uit. En als je naar beneden kijkt dan zie je twee heldere afdrukken van de voeten in het zand.  Daar moeten de leerlingen naar kijken. Waarom?  Om in zijn voetstappen te treden!

Dat lezen we allemaal bij Lucas. Bij Mattheus lezen we nauwkeuriger wat ons te doen staat.  Er is geen sprake van Hemelvaart zoals bij Lucas. Maar wel van een zendingsbevel en een belofte.
“ Gaat, doopt, leert ”, als jullie dat doen, dan zal ik bij jullie zijn!
Nu zou u kunnen denken: dat is mooi voor de bisschoppen en de pastoors. Dat gaat niet over ons gewone christenen. Ik denk dat het allereerst gaat over Jezus’ volgelingen zoals we àllen willen zijn. Pas als wij àllen die geest van  “ gaan,  dopen, en leren” proberen waar te maken, heb je kans dat er mensen zijn die zeggen: “ik voel mij geroepen daar mijn levenswerk van te maken”.
“Gaan”  : dat is gaan naar die mensen die tekens van Gods liefdevolle nabijheid het meest nodig hebben.  Die mensen vind je meestal niet in je buurt.  Ze leven altijd ergens aan de randen van onze leefwereld: de zieken, de armen, de vluchtelingen, de verwaarloosden.  Het is verduveld moeilijk om een stap naar de ander toe te zetten. Maar als we het doen ervaren we iets van: De Heer is bij ons.
“Dopen”:  dat is je bewust weten dat Gods Naam over je is uitgeroepen en dat God zijn reddende hand naar jou heeft uitgestoken.  Hij heeft je gered uit de wereld van eigenbelang en egoïsme waaraan de wereld dagelijks kapot gaat. Hij heeft je op weg gezet naar het Koninkrijk waarin mensen omzien naar elkaar, elkaar het goede gunnen, in vrede leven en barmhartigheid metterdaad doen.  Als zusters en broeders van Jezus mogen we elkaar herinneren aan de verbondenheid met God.
“Leren”: leren is niet elkaar de maat nemen en zeggen of een ander het goed of fout doet. Leren is samen oefenen om in de samenleving van vandaag tekens op te richten waarin het Rijk Gods zichtbaar wordt.  Inzet in vrijwilligerswerk in parochie en samenleving.  Leren is met elkaar de Schrift lezen in de bijbelgroepen van onze parochie. Leren is ook met elkaar in gesprek gaan over  kerk en samenleving en hoe wij wegen kunnen vinden  om zout en licht te zijn in de wereld.
Waar wij die drieslag “gaan dopen en leren” concreet maken, worden wij wèg geroepen van het verlangen ons eigen rijkje te bouwen en worden wij óp geroepen getuigen te zijn van Jezus die door onze harten en handen het Koninkrijk opbouwt en al doende in ons midden is.

Kan Jezus met een gerust hart Zijn Koninkrijk aan ons over dragen ?

 

Voorbede

 

Pastor

Bidden wij vol vertrouwen tot de Vader in de hemel die Zijn Zoon heeft opgenomen in heerlijkheid.

Lector

Dat wij die uw kerk op aarde zijn, het werk van Jezus voortzetten: gemeenschap stichten waar verdeeldheid is ; liefde bieden waar haat de boventoon voert; brood en beker delen met hen wie hongeren en dorstig zijn; help ons het messiaanse werk dat Jezus begonnen is voort te zetten.

S t  i l t e  Laat ons bidden

Lector

Dat wij, die in Jezus ‘voetstappen treden, de weg naar de ander gaan die onze hulp en ons meeleven nodig heeft. Dat wij afzien van macht en kiezen voor een dienstbare levenshouding.

Dat de geest en de gezindheid van Jezus woning vinden in ons hart.

S t  i l t e  Laat ons bidden

 

Lector

Voor de zieken, de bedroefden, de vereenzaamden in onze kringen. Dat onze aandacht hen troost en genezing zal schenken, nieuw leven. Voor alle slachtoffer van de aanslag in Manchester. Voor de gewonden: om spoedig herstel. Voor de families die een dode te betreuren hebben.  Om sterkte in dit verdriet. Voor alle vakantiegangers en dagjesmensen die deze dagen genieten van vrije tijd en het mooie weer. Dat zij dankbaar beseffen dat God de gever van alle goeds is.

S t  i l t e  Laat ons bidden

 

Pastor

Wij bidden U : mogen wij ons getroost weten door de belofte van Jezus’ blijvende aanwezigheid en door hem gesterkt worden zijn werk voort e zetten tot de dag dat uw Rijk doorbreekt in onze wereld. Amen.

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *