Van harte welkom  in deze viering.

Wij gedenken vandaag dat de Verrezen Christus voorgoed bij de Vader is.  Hij is opgenomen in Gods heerlijkheid. Vanaf nu is de verkondiging van Blijde Boodschap onze taak. Wij moeten de handen uit de mouwen steken om het Rijk van God gestalte te  geven. Met naar de hemel staren met de handen in je zakken kom je er niet.  Hoewel de Heer ons verlaat, Hij laat ons niet alleen. Vanuit de hemel wenkt Hij ons naar Hem toe. Dat zien we pas als we werken aan een stukje hemel op aarde. Willen we bidden om Gods ontferming.  

Overweging

Er zijn tot nu toe twee Nederlanders de ruimte in geweest. Wubbo Ockels en André Kuipers. Voor beiden geldt: nu zij de aarde vanuit het heelal gezien hebben, zetten zijn zich met meer enthousiasme en grotere overtuigingskracht voor het behoud van de planeet aarde.  In het heelal is de aarde maar een verduveld klein planeetje. Maar …..er is geen tweede van. De aarde is aan de mensen gegeven om er in vrede en vreugde te wonen, om het er met elkaar goed te hebben, om ons menselijk leven tot bloei te laten komen. De aarde is ons toevertrouwd om er een stukje hemel van te maken. En de hemel zelf dan? Zijn wij niet bestemd voor de hemel? Is de wereld van God niet onze eindbestemming? Leven na de dood. Beloning voor het goede. Herstel van ons geschonden mens-zijn. Volkomen nieuwheid van menselijk bestaan. Dat is allemaal waar. Maar we mogen de hemel nooit los zien van de aarde. In het Onze Vader bidden wij: uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Wie in de hemel gelooft zal daarom des te meer zorg hebben voor de aarde die de enige woonplaats van mensen is. Wie de aarde schendt beschadigt de  mensheid.
André Kuipers vertelt op zijn nuchtere en ontspannen wijze: Ik ben in de ruimte geweest. 400 kilometer boven het bolletje aarde. Kinderen vragen wel eens: “U bent in de hemel geweest. Hebt u mijn  opa gezien? Mijn moeder zegt dat papa een sterretje is. Hebt u hem zien zitten?”“Maar de ruimte is niet de hemel! Ik ben niet in de hemel geweest. Heelal en aarde worden veel te veel uit elkaar getrokken. Het heelal is een deel van onze leefwereld geworden”, zegt André. “Mensen vragen mij hoe het heelal er uit ziet: Dan zegt ik: “kijk ’s nachts eens naar boven in plaats van op je telefoon!” “We zijn allemaal astronauten op het ruimteschip aarde. Inderdaad, we  kunnen vanuit Oss rechtstreeks het heelal in kijken. De ruimte is de hemel niet. De ruimte – het heelal – is ook niet de aarde zelf, maar is wel deel van ons menselijk bestaan. Vanuit de ruimte kijken we naar  de aarde en zien haar schoonheid, haar levenskracht en haar leefruimte voor mens, dier en plant.  We zien ook de geweldige natuurkrachten die gewelddadig zijn. Stormen.  Vulkaanuitbarstingen. Tsunami’s. De aarde is niet het hemels paradijs  De aarde is een planeet zoals er geen ander is. Alle andere planeten hebben geen leef mogelijkheden voor de mens. De aarde is aan de mensen gegeven om er een leefbare en bewoonbare wereld  te maken voor iedere medemens. Voor iedereen een stukje hemel op aarde.  Maar wat betekent ‘hemel’ dan in het woord Hemelvaart? Jezus de Verrezen Heer, is ten hemel opgestegen. U zult begrijpen dat met ‘hemel ‘ niet de ruimte 400 kilometer boven de aarde  bedoeld wordt. De hemel is ook niet het heelal. Voor Jezus en zijn tijdgenoten was de hemel de hemelkoepel. De donkerte van de hemel en de vele sterren die er te zien waren, roepen zeker  religieuze gevoelens op.
Het schouwen van het heelal kan ons bij God brengen. Het religieuze kunnen we nu nog ervaren als we vanuit een donkere plek naar boven kijken. Terwijl wij wéten dat het anders is. De aarde is een rond bolletje aan de rand van een enorm sterrenstelsel en heeft geen koepel over het aardoppervlak.
Wat is dan hemel? De hemel kun je het beste beschrijven als de ruimte van God die nergens anders is dan waar God is. De hemel is  geen apart plaats die los staat van de aarde waar de mensen wonen. En ook niet los van God die ons de aarde heeft toevertrouwd. Misschien kun je het ook zo zeggen: de hemel is de aarde waar zó  geleefd en zó geliefd wordt dat God en mens zich er thuis voelen.
Zó leven dat God en mens verbonden zijn betekent allereerst in iedere mens beeld van God zien. God is te zien in de vluchteling, in  een hongerig kind, in een soldaat die bang is, in een moeder die wanhopig naar eten zoek, in de oude man die wacht op zijn dood. God is ook te zien in de hulpverlener, de mantelzorger, de  milieuactivist, de vredebrenger, de jongere die wereldverbeteraar wil zijn. God is ook te vinden in mijn diepere zelf, in mijn groei naar echt mens zijn, in mijn verlangen kind naar Gods hart te zijn. Waar  mensen voorzichtig en liefdevol met het kwetsbare mens-zijn omgaan, daar is God.
Zó lieven en beminnen dat wij van binnenuit het leven van anderen bevorderen, dat wij in liefde elkaars herder en hoeder zijn, dat wij dienstbaar mee werken aan het goede leven voor andere mensen, at wij oprecht elkaar het goede gunnen, dat is Gods nabijheid gestalte geven in deze wereld.  God is er als wij van de aarde een stukje hemel maken.
Maar wat betekent dan de Hemelvaart van de Heer?
Misschien kun je dit het beste zo zeggen: Jezus heeft door zijn leven, zijn sterven en verrijzen de weg naar God volledig afgelegd. God heeft Hem een nieuw bestaan gegeven. God heeft hem tot hemels mens gemaakt. Hij leeft in Gods Tegenwoordigheid.
Jezus is ons op weg naar God voorgegaan en vanuit die wereld van God wenkt Hij ons. Leef in mijn Geest, leef in mijn gezindheid. Dan zal God ook jullie bestaan vernieuwen, dan zullen jullie eens met mij in de hemel – in Gods Tegenwoordigheid – zijn. Hemelvaart is een feest van Belofte. Wie als Kind van God leeft zal eens ten hemel worden opgenomen, zal eens een plaats krijgen in de oneindige ruimte van God. Amen.

Pastor

Richten wij ons oog om hoog en bidden wij om Gods zegenende nabijheid.

Lector
Geef, God, dat wij durven kijken naar alle plekken ter wereld waar uw afwezigheid het meest gevoeld wordt. De plekken van ongeluk en rampen, van ziekte en dood, van armoede en slavernij. Mogen wij daar tekens stellen van liefde en mensen oprichten tot waarachtig leven.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Geef, God, dat wij durven vertrouwen op uw aanwezigheid die wij niet zien. Dat wij juist dan in uw Geest leven; Dat wij juist dan van uw Boodschap verhalen. Dat wij juist dan ons inzetten voor de nieuwe samenleving die u begonnen bent. Help ons gevoelig te worden voor uw zegenende handen over ons. Help ons stukjes hemel op deze aarde te zien.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Op deze Bevrijdingsdag vragen wij u om zegen over al die mensen die zich hebben ingezet voor de vrijheid van ons land. Mogen wij omwille van hen onze vrijheid goed gebruiken tot opbouw van een wereld zonder knechting en uitbuiting.

S T I L T E Laat ons bidden

Lector

Geef, God, moed en sterkte aan de zieken in onze parochie. In het bijzonder aan hen die een operatie ondergaan. Sta de eenzamen en bedroefden bij met uw troost. Sterk hen die door tegenslag of baanloosheid worden getroffen.

S T I L T E Laat ons bidden.

Pastor

Wees ons nabij vanuit uw hemel met uw zegen en uw kracht. Moge uw hemel hier reeds op aarde beginnen.
Door Christus onze Heer. Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *