De Paaskaars wordt binnengebracht en geplaatst.

 Paasproclamatie 

Dit, zusters en broeders, is de dag van de nieuwe schepping. In het donker van het graf is licht opgegaan. Jezus de Heer is verrezen en straalt als een licht in de wereld. In alle vroegte ging Maria van Magdala naar het graf van haar Heer. Zij zag in de tuin het graf van de levende Christus en de glorie van de Verrezene;  zij zag dat er hoop was voor haar en voor alle mensen die durven geloven.
Jezus, die de Christus bent,  zoon van de Levende God,

wek in ons hart het geloof  dat dood en verderf voortaan nooit meer het laatste woord hebben. Doe ons erop vertrouwen dat door lijden en sterven heen volheid van leven wacht. Ongedacht nieuw, ongedacht mooi,  uw ongedachte gave aan ons. De vreugde van Pasen, komen over ons, Hier en nu en alle dagen van ons leven. Moge uw vergevende liefde nu reeds tot ons komen door uw barmhartigheid.  Mogen wij u loven en prijzen als onze Heer die in eeuwigheid leeft.

 

Openingsgebed

Barmhartige God, wij danken u voor deze dag van Pasen. Deze dag is het dat U Jezus door de dood heen haalt en volkomen nieuw doet leven bij U. Moge de levendmakende Geest die Jezus bezielde ook ons bezielen opdat wij het werk van Jezus voortzetten en Hij kan opstaan in ons leven. Dit bidden wij u uit kracht van de Verrezen Heer die ons doet delen in het eeuwige leven. Amen.

Gebed over de gaven

Goede God , op deze  dag van Pasen bieden wij u het brood van de saamhorigheid en de beker van de verbondenheid aan. Mogen wij door deze gaven worden steeds meer verweven raken met Jezus ‘leven, lijden, sterven en verrijzen zodat Hij leeft in ons. Door Christus onze Heer.

 

Slotgebed.

Heer God, moge het  nieuwe leven van Jezus in ons leven gestalte krijgen, zodat wij leven in uw vrede en vreugde. Maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid in onze wereld. Dit bidden wij u uit kracht van de Verrezen Heer die ons doet delen in het eeuwige leven. Amen.

Overweging

Wat zou een bewakingscamera op de vroege ochtend van Pasen hebben gezien? Zou zo’n camera een opname gemaakt hebben van Jezus die op gebroken benen het graf uitloopt en dan uit het beeld verdwijnt? Jezus is dan wel uit het beeld verdwenen.  Geloof me,  er is geen opname van. Die camera laat wel een vogel zien die zit te kwetteren in een boom. En ook het licht dat opkomt en alles in  goudgeel licht kleurt. En in dat liefelijke  licht komt een jonge vrouw aanlopen die plotseling schrikt. Ze ziet dat de steen voor het graf is weggerold. “ Ze hebben de Heer uit het graf genomen”, is haar  eerste gedachte. Terwijl ze troost bij het graf komt zoeken, wordt haar verdriet vergroot. Zoals dat van de moeders in Syrie of in Egypte. Hun kinderen worden in kerken gedood door vallende bommen en geweren.  Niet weten waar je gedode kind is, is verdubbeling van de smart. Hoe kun je troost vinden in rouw ?  Geen lichaam om vast te houden!  Huilend loopt Maria van Magdala uit het beeld van de camera.
Ze loopt de stad in naar de leerlingen van Jezus.  Angstig om het gebeuren van Goede Vrijdag zitten die bij elkaar.  Als leerling van de Gekruisigde ben je niet veilig. Je loopt altijd de kans vervolgd te worden. In onze tijd word je uitgelachen en bespot. Geloof jij nog in de verrijzenis? Geloof jij in leven sterker dan de dood? Geloof jij nog in nieuw leven?
Petrus en de andere leerling  die we Johannes noemen, gaan met haar mee.  De camera vangt het eerst Johannes op. Daarna pas Petrus. Toch kun je goed zien dat Johannes  Petrus voor laat gaan. Petrus kijkt in het graf en overziet alles: lijkwade en hoofddoek liggen keurig opgerold.
Johannes kijk in het graf en gelooft dat wat hij ziet betekenis heeft.
Petrus komt  nadenkend naar buiten. Johannes gelóóft dat het lege graf een teken van iets is. Het teken dat Jezus niet aan het dodenrijk is overgelaten.  De camera ziet alleen maar twee mannen die niet begrijpend rond kijken. Het zonlicht wordt sterker en de vogel is opgehouden met kwetteren. Het is stil.
Het is in de stilte bij het graf dat er in de hoofden en harten iets gaat groeien: een gedachte, een overtuiging ,een zekerheid.  Jezus is niet in de dood gebleven.  Hij leeft door de dood heen.  Hij is de levende die leven geeft. Vanwaar deze zekerheid? Vanwaar dat geloof ?
Ze herinneren zich hoe zij met Jezus rond trokken en hoe hij mensen die aan leed en miskenning ten onder dreigden te gaan, weer deed opstaan. Hij gaf hun opnieuw plek in de gemeenschap. Zij herinneren zich dat Hij zei : “ In Mij worden de Schriften vervuld.Gods beloften zijn waarachtig”.
Bij het leger graf beginnen Maria en Petrus en Johannes in te zien hoe Jezus hen geraakt heeft en hoe hun leven met het Zijne verweven is. Zij zouden zichzelf niet meer zijn als je Jezus uit hun leven zou wegschrappen! Zonder Jezus geen leven!
Maria Magdalena had een liefdevolle relatie met Jezus. Hij had haar bevrijd van boze machten. Haar opnieuw in het leven gezet. De dood aan het kruis was voor haar de meeste schokkende gebeurtenis uit haar leven. Wat moet ze zonder Hem!? Zij wil voor eeuwig leerling blijven van de leraar die haar haar leven en haar waardigheid teruggaf.
Petrus heeft zijn beroep als visser opgegeven om Jezus te volgen. Hij is drie jaar met Hem meegetrokken. Met Jezus heeft hij geloofd in de doorbraak van het Rijk van God in deze wereld.  Jezus’ dood was de grootste teleurstelling in zijn leven. Hoe nu verder? Maar zou hij niet kunnen doen wat Jezus hun heeft voorgedaan?
Ook Johannes schouwt terug op wie Jezus voor hem was.  Hij voelt de liefde van Jezus nog in zijn hart. De hoop die Jezus uitstraalde heeft zijn glans niet verloren. De levenskracht van Jezus werkt in zijn leven door.  Wat Jezus voor hem betekende, wordt voortaan zijn levensopdracht. Ook hij wil het leven van mensen vernieuwen en sterker maken dan de dood.
Van niet-begrijpende leerlingen groeien deze drie tot getuigen van Jezus’ verrijzenis.  Het lege graf zegt: Hij is niet in het dodenrijk. Hun door Hem geraakt hart zegt: Hij is de levende. Hun getuigenis roept ook ons op te geloven dat de Gekruisigde leeft.
Wanneer wij met camera-ogen naar deze drie mensen voor het lege graf blijven kijken, gebeurt er met en in ons niets.  Maar wij  kunnen ons wel  laten raken door deze mensen. Door hun  getuigenis dat hun leven zozeer met Jezus verbonden is, dat Hij in hen leeft. Ook wij kunnen geraakt worden door het levensverhaal van Jezus en ons te binnen brengen dat wij als christen naar Hem genoemd zijn. Door de beleving van ons doopsel kunnen wij zozeer met Jezus’ leven verweven raken dat Hij in ons opstaat en leeft. Vanuit ons eigen hart en geloof  kan er van alles gebeuren dat het leven zin en betekenis geeft. We kunnen in Jezus ‘naam opstaan tegen de dwingelandij van de duivel; we kunnen in Jezus ‘naam  leed en verdriet verzachten; we kunnen in Jezus’ naam  ons dagelijkse leven richt op het komende Koninkrijk van vrede en vreugde. We kunnen in Jezus’ naam nieuwe mensen worden. Mensen die niet blijven steken in het oude leven, maar die nu reeds nieuw leven alsof Gods toekomst doorgebroken is.
Wanneer ons leven verweven is met het levensverhaal van Jezus, kunnen wij Hem ontmoeten als de verrezen Christus.  Door het werk van Jezus voort te zetten verspreiden wij zijn leven gevende liefde in deze wereld.  Op deze wijze is Jezus niet alleen de Verrezen Christus maar meer nog de Verrijzende Christus.  Ook nu en morgen, voor altijd.  Door ons daadkrachtig geloof kan de levenskracht van de Verrijzende  Heer de Schepping vernieuwen.  Het wordt dan volop Pasen.  Ik wens u een Zalige en Gezegend Paasfeest.

Leon

Op deze paasmorgen richten wij onze gebeden tot God die leven geeft.

Lector

Wij bidden voor alle mensen die het doopsel hebben ontvangen en de naam ‘christen’ dragen. Dat wij in ons doen en laten getuigen van het nieuwe leven dat ons in Jezus’ verrijzenis geschonken is.

s t  i l t e  Laat ons bidden

 Lector

Wij bidden voor de christenen die te lijden hebben van vervolging en terreur. Voor de kerken van Syrie en Egypte die getroffen zijn door aanslagen. Dat zij staande blijven in het geloof en de moed niet opgeven christen te zijn. Dat zij wegen van vrede en verzoening blijven zoeken.

s t i l t e  Laat ons bidden

Lector

Wij bidden voor de kinderen en jongeren in Malawi. Dat zij door goed onderwijs verantwoordelijke burgers worden die hun land in vrede en welvaart kunnen opbouwen. Dat onze steun via de Vastenactie als teken van verbondenheid ervaren wordt.

s t i l t e Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en voor onze stad Oss. Dat wij de vreugde van het Paasfeest ervaren als vernieuwing van ons leven. Wij bidden voor hen die rouwen om het verlies van dierbaren. Help hen te geloven in leven sterker dan de dood,. Wij bidden voor zieken en eenzamen. Dat er ook voor hen mensen zijn met een opwekkend woord . Voor ouders die hun bedrijf aan hun zoons overdragen. Dat het bedrijf mag blijven bloeien en groeien. Voor de zoons die het bedrijf voortzetten. Om voldoening en succes in het werk. Vooral onze onuitgesproken beden bidden wij een ogenblik in stilte. ….

Na kort stilte  … Laat ons bidden.

 

Leon

Goede en levende God, moge de vreugde van Paasfeest onze harten verwarmen en onze geesten verhelderen. Geef ons moed en kracht om het werk van Jezus voort te zetten tot de dag komt waarop Uw Koninkrijk doorbreekt in onze wereld en de dag begint die geen einde kent.

Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *