Op de zondag van de tweede Advent komt het woord van God tot Johannes de Doper. Al die tijd verbleef hij in de stilte van de woestijn. Dan klinkt dat woord van God tot hem. Dat woord voert hem weg uit de stilte om tot stem te worden tot bevrijding van mensen. Johannes nodigt de mensen in Godsnaam uit zich te keren tot hun Schepper, zich onder te dompelen in zijn Naam en hun zonden achter te laten. Dat geschiedt in één en dezelfde beweging. In hun toekeren naar God keren zij zich automatisch af van hun zonde. Dat is logisch. Als ik me keer tot een bepaald iemand, keer ik mij automatisch in diezelfde beweging af van andere mensen.

Als de mensen zich keren naar God, gaan ook zij innerlijk zijn Stem horen, die zegt: ‘In de woestijn bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. En heel de mensheid zal Gods redding zien’ (Lucas 3,4-6).  

Nu denkt u misschien: dat is weleen heel groot werk; dat lukt mij nooit. Daar is teveel grondverzet voor nodig, dat kan ik niet aan. Wat een geluk, dat wij dat niet zelf hoeven doen. Immers, zo zegt het woord van God: wij zullen de redding van God zien. Wij kunnen onszelf niet redden. Dat kon Jezus ook niet toen Hij aan zijn kruis hing. God wil ook ons wel redden, maar Hij kan dat pas als wij ons richten op Hem. En wij richten ons op Hem, wanneer wij, net als Johannes, de woestijn van ons leven binnengaan.

De woestijn van ons leven is dáár, waar wij zelf niets kunnen, waar wij de weg niet langer weten, waar wij onthand raken en stilvallen, en dusdanig verstillen, dat God tot ons tot spreken kan komen. Dat is het wat wij kunnen: ons richten op Hem en ons heil van Hem uit verwachten, niet wetend wat dat zal inhouden.

In die stilte van ons kan Hij doen wat wij niet kunnen, maar wat Hij het liefste doet: werken doorheen ons werken, laten doorheen ons laten, bewegen doorheen onze bewogenheid, ons maken tot een instrument van zijn vrede en bewaring. Het grondverzet is aan Hem, ons richten op Hem is aan ons. Elke hindernis wordt door Hem opgeruimd, en wij zullen zijn redding schouwen.

Dat wij elkaar bemoedigen en stimuleren in ons keren tot Hem, elke dag van ons leven.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *