Paaswake 2016 preek

Schokkende gebeurtenissen hebben onverwachte effecten.

Ook effecten ten goede.

Op een centraal plein in Brussel staat met roze en gele stoep krijt geschreven;

“Wij vormen een wereld”. “Liefde is sterker dan haat”. “ Wij staan op en leven door”. Deze woorden komen niet uit de bijbel of uit de kerk.

Ze komen uit de harten van geschokte en bange mensen die desondanks moed vatten om in vrijheid te leven, om openhartig te spreken, om rechtop in het leven te gaan en staan.

We zien dat geschokte mensen op een of andere manier geraakt worden door iets nieuws dat voorheen onbekend en onwerkelijk leek.

Dat ze worden aangezet tot een tot dan toe ondenkbare mogelijkheid:

mensen van allerlei afkomst, godsdienst en cultuur vormen één wereld.

De nuchtere vraag is: hoelang houden ze dat vol? Hoeveel maken we er van waar?

 

De evangelielezing eindigt met de reactie van Petrus: “Verbaasd nadenkend over het gebeurde”, ging hij terug naar de andere leerlingen.

Wat er gebeurd was, was de schokkende dood van Jezus aan het kruis.

Hij die de liefde en goedheid in eigen persoon was, werd uit de weg geruimd door mensen voor wie liefde een zwakheid is en voor wie goedheid het tegendeel is van eigenbelang.

Hij die koos voor weerloosheid in plaats van geweld tegen geweld,

werd schuldloos slachtoffer van bange machtshebbers als Pilatus en Herodes.

Hij die barmhartigheid een menselijk gezicht gaf, werd valselijk beschuldigd door de verkondigers en handhavers van godsdienstige regels en voorschriften.

Deze dood aan het kruis – deze schokkende daad van zinloos geweld – leidt nergens toe. Verbaasd denkt Petrus na en keert terug naar de groep leerlingen.

 

Maar dan breekt in de groep het besef door:

“Het mag niet zo zijn dat de liefde sterft.”

“Het mag niet zo zijn dat de weg die mensen naar elkaar toe gingen,

uiteen valt in dood lopende eigen wegen met bordjes ‘geen toegang voor onbevoegden’.”

Langzamerhand groeit de overtuiging:

“Het moet toch mogelijk zijn om wat Jezus deed, voort te zetten.”

“Het moet toch mogelijk zijn om in liefde en eenheid te leven.”

En na het besef: “Wij hoeven ons niet bij schokkende dood neer te leggen”,

na de overtuiging: “Het kan anders”,

de daadkracht: “Wij wagen het de weg van Jezus te gaan – een weg van breken, delen en dienen” “Wij wagen het de woorden van Jezus te spreken – vergeving, bemoediging, nieuwe kansen”.

 

Kort na het verslag van de aanslag in Brussel verscheen er op de televisie een gedragsdeskundige. Op de vraag hoelang mensen na zo’n aanslag nog bang zijn en hoe lang het duurt eer ze weer het gewone leven beginnen op te pakken, antwoordde de man optimistisch: “ Na de schrik en verstijving van het eerste ogenblik volgt er een periode van onzekerheid en verwarring. Over een dag of veertien hervindt het gewone leven zijn gang wel weer.”

Hebben dan ook de roze stoep krijt woorden hun betekenis verloren: “Wij vormen een wereld”. “Liefde is sterker dan haat”. “ Wij staan op en leven door” ?

Vermoedelijk wel. Het vleugje vernieuwing verflauwt gauw. We doen niet veel met de creativiteit die ons plotseling komt aanwaaien.

 

In de beweging van Jezus die wij als kerk zijn, wordt de schokkende ervaring van Jezus’ dood telkens overdacht. Iedere keer ervaren we de ongerijmdheid van dit sterven. Déze dode màg niet dood zijn, want Hij is de levende. Het opnieuw voelen van deze schok brengt ons over de grens van de dood heen. Gods trouw roept de dode Jezus tot nieuw bestaan. God begint in Hem een wereld waarin woorden als breken en delen, barmhartigheid en liefde, verzoening en dienstbaarheid wel gelding hebben. God schenkt ons Jezus als de nieuwe mens die ons allen uitnodigt met Hem mee te gaan doen in de beweging van menselijkheid. Jezus wordt voor ons de Verrezen Heer die onze leidsman ten leven is. Zijn creativiteit word in ons werkzaam en zet ons aan tot verrassende daden van goedheid en liefde.

Over veertien dagen moeten we niet ons oude patroon oppakken zoals de samenleving doet.  Als kerk mensen moeten wij de woorden van het centrale plein van Brussel: “Wij vormen een wereld”. “Liefde is sterker dan haat”. “ Wij staan op en leven door” , omzetten in concreet gedrag.

Ook al komen ze niet uit de bijbel, ze komen uit een door Gods Geest aangeraakt hart. Op uiterst actuele wijze getuigen ze van de Paasboodschap:

“ Leven is sterker dan de dood”.

Van harte wens ik u allen een Zalig Paasfeest toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbede

 

Leon

 

In deze nacht van Pasen zijn wij verzameld rond de Verrezen Heer en bidden wij uit dankbaarheid om Zijn leven gevende Aanwezigheid in ons bestaan.

 

Lector

Wij danken u voor de bemoediging die u ons schenkt

wanneer wij ons klein en machteloos voelen in het grote wereldgebeuren.

Raak ons met het vuur van uw Geest

om de crisissen die ons treffen op creatieve wijze aan te kunnen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij danken u voor de kerk

die het schokkende verhaal van Jezus’ dood bewaart en herleven doet.

Dat wij daardoor tot bezinning worden gebracht

en zo open worden voor ongekend nieuwe wegen.

Raak ons met het vuur van uw Geest

om elkaar als nieuwe mensen te ontmoeten.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

 

Lector

Wij danken u voor de positieve en welwillende aandacht in onze stad

voor mensen voor wie het leven moeilijk is door

ziekte, baanloosheid, tegenslag en onrecht.

Wij danken u voor de inzet en toewijding van vele vrijwilligers in kerk en samenleving.

Dat wij geloven dat de kracht van Jezus’ verrijzenis dankzij hen

doorwerking vindt in heel de maatschappij.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

 

  slotgebed van de voorbede en van de viering.

 

 

Heer, onze God, door het vieren van het Mysterie

dat het leven sterker is dan de dood en dat liefde alle haat kan overwinnen,

worden wij bemoedigd om in deze wereld uw goedheid te verkondigen

en uw liefde uit te dragen.

Mogen daardoor vele mensen kunnen opstaan

uit nood en benauwenis en voluit tot leven komen.

Moge de kracht van de Verrezen Christus in ons werkzaam zijn.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *