Allerheiligen 2017

 

Van harte welkom op deze feestdag van Allerheiligen. Wij denken bij Allerheiligen aan andere mensen zoals heilig verklaarden of  inspirerende mensen. Of ook aan mensen met een bijzondere roeping of taak. We denken er te weinig aan dat wij allen de roeping hebben  een heilig leven te leiden en daardoor heilig te worden. Heilig is niet allereerst heilig verklaard; heilig betekent veel meer een heel en helend mens zijn. Iemand die het beeld van God dat hij in zich draagt doet oplichten. Een heilige is iemand waardoor licht heen valt. Willen we om deze Eucharistie goed te kunnen vieren bidden om Gods ontferming over ons.

Openingsgebed.

Goede God, op deze feestdag van Allerheiligen bidden wij u met een dankbaar hart voor al die mensen die ons inspireren Jezus na te volgen op onze levensweg. Mogen wij zoals zij het visioen van een nieuwe wereld voor ogen houden: vrede en veiligheid voor alle mensen, barmhartigheid en liefde in de samenleving,  eerbied en aandacht voor ieder mensenkind. Mogen wij door een heilig leven de wonden van deze wereld helen.
Door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven.

Heer, met deze gaven drukken wij onze toewijding uit aan uw komend rijk. Moge door onze inzet uw Rijk op aarde groeien en uw kerk teken van uw liefde zijn. Door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

Goede God, wij hebben het feest van Allerheiligen gevierd. Onze vreugde dat al deze lieve en goede mensen nu bij u mogen leven is groot. Vandaag gedenken wij hun voorbeeld; morgen ervaren we droefheid om hun gemis. Houdt ons allen, levenden en overledenen, met elkaar verbonden door de kracht van de liefde die leven doet.  Door Christus onze Heer.

Overweging

31 oktober was het 500 jaar geleden de jonge monnik Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde.  Op zich was een mededeling aan de kerkdeur spijkeren geen bijzondere daad. Dat werd veel vaker gedaan. Maar deze stellingen bevatten aan aanklacht tegen de kerk. Daarom wordt deze daad gezien als het begin van de Reformatie; als het begin van het ontstaan van het protestantisme. Luther wilde de kerk van onderaf en van binnenuit hervormen. Hij wilde dat de mensen vanuit hun geloof en vertrouwen op God heilig gingen leven. Zonder dat  aflaten, geldelijke offers, goede werken daarvoor verplicht werden. Heiligheid moet van binnenuit komen en niet aan de buitenkant worden opgeplakt. Mensen oproepen tot een heilig leven: dat was wat Luther ten diepste wilde en daarom spijkerde hij zijn protest aan de kerkdeur.
Er gaan weleens stemmen op om Luther heilig te verklaren. Nu de scheiding tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie een feit is, gaat de kerk van Rome daar niet meer over. Heilig verklaren kan niet. Maar niets verhindert ons om in Luther een mens te zien die een bijzondere roeping had om de kerk van binnen uit te hervormen; iemand door wie Gods licht heen straalde.  Luther is ongetwijfeld een man Gods. Maar als mens ook tegelijk “heilige en zondaar”.  Was Luther nou een ketter? Ik denk dat hij het door de druk der omstandigheden geworden is.  Als de kerk van Rome beter gereageerd had, had een scheuring voorkomen kunnen worden. De kerk van Rome is zeker mede schuldig aan de Reformatie. De enige Nederlandse paus, paus Hadrianus VI  heeft dat in 1522 al toegegeven.
Luther wilde mensen oproepen tot een heilig leven. Daarom koos hij 31 oktober uit:  een dag voor de viering van Allerheiligen. Niet de anderen moeten heilig verklaard worden; iedereen die tot de kerk van Jezus wil horen moet zelf een heilige willen worden. Door een heilig leven te leiden. Dat wil zeggen: door te leven in verbondenheid met God die wij vol vertrouwen onze Vader mogen noemen.
Naast de persoonlijke vraag : hoe kan ik een heilige, een heel en helend mens zijn? had Luther ook oog voor de gemeenschap. Wij  allemaal die ervoor kiezen lid van het volk van God zijn, mogen ‘ heiligen ‘ worden genoemd. Ook al zijn en blijven wij mensen zondaars, wij delen toch allemaal in de heiligheid van de gemeenschap van de kerk, in de heiligheid  van het volk van God. Luther schreef de kerk niet af. De kerk is de gemeenschap van bewuste christenen die op God hun vertrouwen stellen.
In het boek van de Openbaring beschrijft Johannes in een visioen de dienstknechten van God. Zij zijn getekend met een zegel. Ze hebben eens stempel op: kind van God.  144000 uit de kinderen van Israël. Dat getal drukt uit ontelbaar veel.  Daarnaast nog een grote menigte uit de niet-joodse volken. Ook die horen tot het volk van God.  Deze ontelbare mensenmenigte komen uit de grote verdrukking.  Zij hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het Lam.
Met de grote verdrukking wijst Johannes op de vervolging van de christenen in het heidense Rome.  Christenen wilden de keizer niet eren als hun goddelijke Heer.  Jezus Christus, zoon van God, is hun enige Heer.
In de eindtijd zal dat kleine groepje christenen die bewezen hebben trouw te blijven aan Jezus Boodschap, uitgroeien tot een ontelbare menigte dienstknechten van God.
Dat kleine groepje christenen die bij hun doopsel het witte kleed ontvangen hebben en die dat kleed van de nieuwe mens bewaard hebben door tegenstand, onderdrukking en marteling heen, dat kleine groepje zal uit groeien tot het wereldwijde volk van God.  Deze mensen laten zien dat zij het kruis van Jezus mee dragen omdat zij hopen op en geloven in het nieuwe leven van het Rijk van God. Niet de wereldheersers zijn de baas; christenen zijn dienstknechten van God alleen die Heer is.
De verdrukking van christenen is in ons land niet meer de rechtstreekse vervolging. Vergist u zicht niet: in vele landen worden christenen nog steeds vervolgd omwille van hun geloof dat Jezus hun Heer is.
In ons land en misschien wel in heel Europa, worden geloof en christelijke idealen als onbelangrijk beschouwd.  Het gaat om economie, om veiligheid en om ònze vrijheid.  Deze drie belangrijke sectoren van ons leven worden zó alles overheersend en zó alles bepalend dat zij afgodische trekken krijgen. De god van het geld, goddelijke supermacht, de god van het “ik beschik zelf wel”.
Christenen – misschien in kleine groepen – tekenen daar protest tegen aan.  Een heilig leven is hun antwoord. Verbondenheid met God onze Vader. Vertrouwend op de kracht van Gods Geest. Gehechtheid aan het Rijk van God dat Jezus preekt.  Een rijk dat gebouwd is op zorgzaamheid, gerechtigheid,. barmhartigheid, vergevingsgezindheid.  Vrede voor alle mensen en liefde voor zelfs je vijanden.  Economie, veiligheid en vrijheid  zijn voor christenen dienstbaar aan de opbouw van het Rijk van God dat alle mensen van goede wil omvat.
De zaligsprekingen van het evangelie wijzen ons de weg. Bescheiden mensen die niet hoog van de toren blazen, maar die goed doen waar het nodig is, bevorderen het Rijk van God in deze wereld. Mensen die pijn lijden aan het leed dat de wereld overspoeld, zullen troost vinden in het geloof dat het goede het kwaad zal  overwinnen. Mensen die werken aan vrede en gerechtigheid  bouwen vandaag een nieuwe wereld op, een stukje hemel op aarde. Mensen die barmhartig en vergevingsgezind zijn zin de taaie en zachte krachten die ons telkens aanzetten tot nieuwe kansen en mogelijkheden. We kunnen ons af vragen wie en waar deze inspirerende mensen zijn? Wie zijn die lui die zó door de boodschap van het evangelie  geraakt zijn dat zij ervoor kiezen om in alles God te dienen en een heilig  leven te leiden?
Maar weet U: dat is de eigenlijke vraag helemaal niet. Wie die anderen zijn? De vraag is juist de vraag die Luther vijfhonderd jaar geleden stelde : hoe kan ik van binnenuit een heilig mens worden. Een mens door wie het licht van God naar de wereld straalt.

Pastor Goede God, moge alle heiligen onze voorsprekers zijn nu wij tot u bidden:

Lector

Voor de kerk die midden in de wereld wil staan. Dat  wij als christenen vóór leven aan de samenleving hoe het Rijk van God er uit kan zien: een Rijk van gerechtigheid en vrede.

S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

Voor mensen de bewust kiezen voor Christus en Zijn kerk en die daardoor tegenstand in de samenleving op lopen. Dat zijn volharden in hun keuzes en staande blijven. Dat zij mild en barmhartig blijven en vergevingsgezind.

S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

Voor mensen die ongezien en ongeweten goed doen aan anderen. Voor hen die zich belangeloos inzetten voor kerk en samenleving. Dat zij zich door U gezien en gesteund weten. Houd hen gaande op de weg naar heiligheid.

S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

Voor stad Oss en voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma Dat wij samen een gemeenschap vormen van mensen  die naar elkaar omzien, om elkaar geven,  elkaar niet verloren laten lopen. Dat wij op onze manier uw heiligheid uitstralen in onze leef omgeving. Mogen wij door uw wil te doen uw Naam heiligen op aarde.

S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Pastor

Goede God, U laat ons delen in uw heiligheid en daardoor zijn wij uw kinderen. Houd ons gaande op de weg van heiligheid en schenk ons nu reeds uw vrede.

Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *