Inleiding

Van harte welkom deze tweede zondag van de Advent. Vandaag ontmoeten we de Adventsfiguur bij uitstek: Johannes de Doper.Hij roept met felle woorden op tot bekering.Hij brengt dezelfde boodschap als Jezus zal brengen:“ Bekeert u, wat het rijk Gods is nabij”. Johannes wijst ons op Jezus in wie het Rijk van God daadwerkelijk gestalte krijgt. Vandaag luisteren wij naar Johannes om des te sterker in Jezus te geloven. Terwijl wij zingen bidden om ontferming ontsteken we twee kaarsen aan de Adventskrans.

Overweging 

Een van de tv programma’s di e ik altijd weg zap, is De Wereld Draait Door.  Maar afgelopen woensdag hoorde ik Matthijs van Nieuwkerk aankondigen  dat de 85 jarige Jan Terlouw een boodschap had voor Nederland. Met heldere stem en helemaal uit zijn hoofd sprak Jan Terlouw over twee problemen die de aandacht van ons allen vragen: de zorg om de aarde en om al wat daar leeft, mens, plant en dier; de zorg om vertrouwen in elkaar en om vertrouwen in het politieke leven. Als wij willen en ons eraan wijden, kàn de aarde een paradijs zijn; als wij erop aan kunnen dat politici onkreukbaar zijn en het algemeen belang dienen, dan kunnen we de grote problemen nu oplossen. In plaats van ze door te schuiven naar komende generaties. Met een snik in zijn stem zei hij: “ik heb een mooi leven gehad en ik gun de jonge mensen van vandaag een mooie toekomst op een veilige aarde en in een vredige wereld “. Jan Terlouw  droomde hardop dat de nieuwe wereld waar kan worden. Ik vond het mooi! Het leek wel of de profeest Jesaja in DWDD te gast was.

De profeet Jesaja spreekt op het moment dat het volk Israël in groot gevaar is. Het Assyrische leger trekt op: verwoestend, vernietigend, plunderend en dodend. De stad Jeruzalem van toen dreigt het Aleppo te worden van vandaag. Straten waarin vluchtende mensen de dode lichamen van dierbaren achter laten. Een Syrische jongen zei: “Hier ligt mijn moeder, daar ligt mijn zus, ik moet gauw verder als ik nog wil leven”. Op dat zwartste moment zegt de zachtmoedige profeet Jesaja: de stronk van Jesse zal opnieuw uitlopen. Uit het geslacht van koning David, de zoon van Jesse, treedt een nieuwe mens naar voren. Een man vervuld met de goede Geest van God. Betrouwbaar. Onkreukbaar. Met het oog gericht op kleine mensen opdat ook die tot hun recht komen.
Als wij ons vertrouwen stellen in deze nieuwe mens, dan zal heel de schepping delen in die vreugde en in die vrede. Alle angst zal verdwijnen: tussen mens en dier, tussen dieren onderling. De Geest van de Heer zal het Aanschijn van de aarde vernieuwen. De geschonden wereld wordt weer paradijs.  Zonde en kwaad zullen voorgoed uit de stad verdwijnen en iedereen mag delen in de overvloedige liefde van God voor ons mensen. Wie de zoon van Jesse vertrouwt, zal in zijn goede Geest gaan leven. In de zoon Jesse, in die messiaanse figuur zien wij Jezus van Nazareth. een man die helemaal vervuld is van de Geest van de Heer. Johannes de Doper ziet naar Hem uit en verkondigt zijn komst: na mij komt hij die sterker is dan ook; hij komt u dopen met Heilige Geest. Ook Johannes is een profeet. Ook hij droomt van een nieuwe wereld zoals Jesaja doet. Hij voelt de nabijheid van de Messiaanse mens al aanwezig. Hij verlangt dat de Messiaanse figuur zijn Rijk zal beginnen. Hij wacht tot Jezus zich zal openbaren.
Maar, gelooft Johannes, de Messias kan pas komen als er een volk is dat Hem aanvaarden wil. Zoals eens de profeet Elia met kracht en geweld de Naam van God hoog hield en mensen bezwoer trouw te blijven, zo gedreven en hartstochtelijk roept Johannes op tot bekering. Tot verandering van gezindheid. Tot een leefwijze waarin gerechtigheid geschiedt. Tot een leven waarin niet mijn wil maar Gods wil geschiedt. Johannes de Doper is verre van een zachtmoedige dromer zoals Jesaja. Hij is een felle verkondiger die je op harde wijze de waarheid onder ogen breng.  Je noemt je wel zoon van Abraham en kind van God, maar je weet niet eens wat gerechtigheid, wat naastenliefde, wat Godsvertrouwen is! Waar zijn je vruchten van bekering? Wat doe je concreet om de komst van de Messias mogelijk te maken?Waar is jouw betrokkenheid op de nood van de ander? Belijd je fouten en tekorten! Kom dan door het water heen om een nieuw begin te maken. Om een leefstijl te ontwikkelen die bij het Rijk van God past. Door deze oproep stelt Johannes ons de vraag: jouw leefstijl, jouw manier van omgaan met andere mensen, heeft dat wat te doen met het Rijk van God waarnaar je zegt te verlangen? Vandaag klink de vraag zo: heb ook ik bekering nodig? Moet ik mijn leefstijl nodig herzien? Brengt mijn christen zijn de nieuwe wereld nabij? Waar Jesaja ons een droom voor houdt van een paradijselijke toekomst waarin mensen en dieren samen wonen en heel de aarde vol is van liefde tot God; waar Johannes de Doper ons scheldend en dreigend oproept ons leven onder ogen te zien en verandering van levensstijl van ons vraagt; daar laat Jezus zien dat dromen zelf tot verandering van leven leidt; dat visioenen krachtige en machtige aanzetten tot vernieuwing zijn; dat wij dromende en daadkrachtige mensen kunnen worden. Wat Jezus laat zien is dit: geen goede daad zonder oprecht gebed; geen opbouw van de samenleving zonder droom van het paradijs; geen vernieuwing van de kerk zonder verlangen naar Gods aanwezigheid; geen actief christendom zonder een meditatief christendom; geen geloof zonder bekering. Het tv programma heet dan wel De Wereld draait door, maar zonder bekering, zonder nieuwe leefstijl, holt de wereld achteruit. Nog altijd zijn er mensen nodig  die openstaan voor de Geest van God. Voor de geest van wijsheid en verstand, de geest van goede raad en heldenmoed, de geest van liefde en eerbied voor God. Wij worden uitgenodigd die mensen te zijn!

Pastor: 

Bidden wij met verlangen om de komst van Jezus, onze broeder en Heer.
Lector

Wij bidden om herstel van vertrouwen in de leiders van kerk en samenleving. Dat zij die verantwoordelijkheid dragen werkelijk het algemeen willen dienen. Dat zij oprecht bezorgd zijn voor mensen aan de rand en aan de onderkant. Help ons onze instellingen gezond te maken en dienstbaar aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden om hoop voor onze geschonden aarde.Dat de droom van een paradijselijke wereld ons kan aanzetten tot een zorgvuldig omgaan met planten en dieren, met heel de natuur. Dat ons verlangen naar vrede ons  aanspoort om vredesinitiatieven te nemen. Help ons de daad te voegen bij de droom.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden om de moed ons te bekeren en om een nieuwe leefstijl te ontwikkelen. Help ons eerlijk naar onszelf te kijken en onze zwakheden onder ogen te zien. Sterk ons dan met de gaven van uw Geest .

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor Malawi, een van de armste landen van Afrika. Dat ons verlangen naar een goede gezondheidszorg  zich uitstrekt naar goede verzorging daar. Dat wij meebouwen aan een kliniek voor Aids –wezen en HIV – besmette kinderen.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochie: voor de zieken, de bedroefden en de eenzamen. Om licht en toekomst. Voor Nicole Peeters en Maarten Bach die zijn getrouwd. Om Gods zegen over hun huwelijk .

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Pastor

Eeuwige God, doe ons geloven in dromen en werken aan een wereld waarin Jezus, uw Zoon, komen kan. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Amen.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *