Zie,  heden is voor jullie een redder geboren, de Messias, de Heer. Die blijde boodschap hoorden vannacht de herders  die waakten over hun kudden in het veld. Een engel sprak tot hen dit woord van de Heer: Zie, heden is voor jullie een redder geboren . Die boodschap is niet alleen voor de herders bestemd, maar is voor heel het volk, en voor alle generaties  – ook voor ons.

Zie, heden is voor jullie een redder geboren . Zie. Komt heden zien. Wij worden vandaag uitgenodigd te gaan zien wat vannacht de herders zijn gaan zien. Om dat te zien, moeten we met hen op weg gaan.
Aangekomen met hen in Betlehem, zien we Jozef en Maria, en een pasgeboren kind dat in een kribbe ligt. Dat zien ook allen die daarbij zijn. Maar als de herders aan hen vertellen wat hun over dit kind gezegd is door de Heer, staan allen verwonderd over hun verhaal.

Ook zij zagen het dus eerder niet: Zie, heden is voor jullie een redder geboren. Ga zien – nodigt het woord van God ook ons uit. Ga zien dat er veel méér te zien is, dan een pasgeborene in een kribbe, hier en bij u thuis in de kerststal.
Zie – God wil mens worden in iedere mens die hier op aarde geboren wordt. In ieder van ons wil Hij een redder zijn, heden, nu en in elk nu.
Zie, heden is voor jullie een redder geboren.  Als je dat inziet, dan lig je zelf in die kribbe. Wij kijken naar de kerststal en herkennen onszelf niet. Elke moment worden wij opnieuw uit God geboren om christelijk, d.w.z messiaans tot leven te komen.
Zie, heden is voor jullie een redder geboren. Dat wij ontwaken in deze wereld om Gods redder te worden. Dat wij Hem toch tot leven te laten komen in onszelf. En, zoals Maria, een instrument te worden in zijn hand, door met haar te zeggen: Zie mij, mij geschiede naar jouw woord.
In een van zijn kerstpreken zegt Augustinus, bisschop, kerkleraar en mysticus:
God is mens geworden zodat de mens God kon worden. Die geboorte van God gebeurt aldoor, Maar, wat als zij niet in mij gebeurt, wat helpt me dat dan?
Dát zij in mij gebeurt, daar hangt alles van af. Zie, die geboorte van God gebeurt aldoor. Heden, nu, elk moment, hier en nu, in u en in mij, een eeuwig nu, wij liggen in de kribbe – kerstmis 2017, niet om klein kindje te blijven, maar om net als Hij, uit te groeien in christelijk, in messiaans leven. Die Godsgeboorte in ons gebeurt als je het ziet. Daarom zeggen de herders ook tegen elkaar: ‘Kom, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.’ En zij verlieten de grond waarop zij normaal hun kudden weiden: hun verlangens, hun verwachtingen, hun eigen ideeën omtrent God en zichzelf, om met andere ogen te gaan kijken naar de werkelijkheid: Gods geboorte in een mensenkind.
En toen de herders het gezien hadden, maakten ze aan allen bekend wat hun over dit kind gezegd was. En allen die dit hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden.
Als Gods Woord werkelijk tot je doordringt, en je even onverwachts vervult met een zien van God uit, dan kun je daardoor zeer verwonderd raken. Of zelfs diep geschokt, zoals Maria overkwam. Zij raakte zeer geschokt toen Gods woord onverwachts, in de persoon van een engel, diep bij haar binnenkwam en tegen haar zei: Verheug je, begenadigde, de Heer is met je. Zie, je zult ontvangen een zoon en je zult hem noemen: Jezus – God redt
En nu, nu Maria dit ook van de herders hoort, bewaart zij al hun woorden in haar hart, en overweegt ze bij haarzelf:
Zie, heden is jullie een redder geboren.
Maria vertrouwt zich ook nu toe aan dat woord van God, zoals zij al eerder deed, toen ze Hem antwoordde: Zie mij, mij geschiede naar jouw woord.
Als ook wij ons zo durven toevertrouwen aan dat woord van God dat de herders ons brengen, en vandaag met Maria zeggen: Zie mij, mij geschiede naar jouw woord, dan kunnen de herders weer rustig terugkeren, en opnieuw God verheerlijken en loven om alles wat zij gehoord en gezien hebben; want het is juist zoals het hun gezegd was:
heden is jullie een redder geboren.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *