Welkom

 

Van harte welkom in deze viering.

Het is de vierde Adventzondag en  tevens de dag van Kerstavond.

Het is goed dat u er bent om de Advent vol te maken,

dat wil zeggen: de vierde kaars te ontsteken.

Dit licht van de vierde kaars zal stil overgaan in het licht van Kerstmis.

 

Lied

 

Ook als we vurig verlangen naar licht hebben we weet van donkere pekken in de wereld van alledag en van ons leven. Willen we zingend bidden om ontferming.

 

Openingsgebed

Goede God, wij wachten op uw redding en bevrijding.

Doe ons zo verlangend uitzien naar uw komst

dat ons hart ontvankelijk wordt voor uw Woord en uw Wil

Breng ons tot de gehoorzaamheid van het geloof en houd ons bijeen

als één gemeenschap die een voorbode is van uw Rijk van vrede en gerechtigheid is in deze wereld. Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Goede God, mogen wij aan deze tafel van uw liefde

ervaren wat heling, vergeving en genezing is

van de wonden die wij mensen elkaar aan doen.

Heilig ons denken en doen en richt ons hart op het volbrengen van uw Wil.Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

God van ons heil, U hebt door de boodschap van uw engel

Maria van Nazareth gevraagd de moeder te worden van uw Zoon.

Mogen wij met een ontvankelijk hart als Maria

de geboorte van Jezus vieren als teken van hoop en bevrijding.

Schenk ons de genade van een zinvol en inspirerend kerstfeest.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

 

Die koning David is me een mooie. Met hulp van de Heer heeft hij de macht over de twaalf stammen van Israël gekregen en iedereen erkent hem als de gezalfde koning. Met hulp van de Heer heeft hij de Filistijnen verdreven en het land uitgejaagd zodat er nu van noord tot zuid vrede heerst. Met hulp van de Heer heeft hij Jeruzalem veroverd en er zijn troon gevestigd.

Bewust van zijn grootheid heeft hij een prachtig paleis voor zichzelf laten bouwen   Hij wordt gerekend onder de groten der aarde.

Zou hij dan echt poep in zijn ogen hebben om nu pas te zien dat de ark van het Verbond – het teken van Gods Tegenwoordigheid te midden van zijn volk – nog steeds onder de tentdoek staat?

Dat kan toch niet waar zijn! En als hij – na eerst zijn eigen paleis gebouwd te hebben – nu pas denkt aan een huis van God, zou hij daar dan niet ook een andere bedoeling mee hebben?

Bijv. zijn grootheid vermeerderen door een prachtige tempel neer te zetten om andere volkeren de ogen uit te steken. Eigenlijk wil koning David God een plaats geven in zijn majesteitelijke grootheid! Hij vergat zelf als koning Gods instrument te zijn; hij wilde omgekeerd God gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Laten we niet denken dat dat niet meer voorkomt. Ook bij ons gaan onze eigen belangen en wensen vaak boven God en wat God van ons vraagt. Ook in godsdienstig opzicht. Wij willen vasthouden aan het oude en vertrouwde omdat we ons er thuis bij voelen. We willen kerkgebouwen behouden, tradities bewaren, onze gewoonten en gebruiken in stand houden. We denken daarmee Gods wil te doen terwijl het best kan zijn dat we alleen maar ons zelf handhaven. God moet passen in onze denkwijzen en manieren van leven.

Onze wijze van Kerstmis vieren heeft veel meer te maken met gezelligheid en sfeer en met commercie dan met de armoede in de stal van Bethlehem. De viering van de feestelijke liturgie is belangrijker dan de aandacht voor diaconie. Hoewel: door de actie voor de voedselbank en voor uw bijdrage aan hulp aan de misbruikte meisje in Burkina Faso  hebt u uw hart laten spreken.  Dank daarvoor!

 

Niet alleen voor David, maar ook voor ons is het telkens terugkerende vraag: sta ik in dienst van God of gebruik ik God in mijn dienst?

Het is lang niet altijd makkelijk uit te maken waar ik sta.

 

In de evangelielezing hoorden we twee maal de naam David vallen.

De eerste keer: Jozef zoon van David. De tweede keer: God zal hem de troon van zijn vader David schenken. Dit kondigt de engel Gabriel aan Maria aan.

Josef en Maria behoorden tot een groep mensen die genoemd werden:’ de stillen in den lande’. Ze leefden in een roerige tijd.

Het land was bezet door de Romeinen. Leidende joodse kringen probeerden met de bezetting te leven. Anderen probeerden telkens in verzet te komen. Opstanden, aanslagen, rellen veroorzaken. Maar de stillen in den lande deden nergens aan mee. Ze verwachtten geen heil meer van menselijke inspanningen. Ze verwachtten alle heil van God “Bevrijd ons, Heer, bevrijd ons, kom ons met uw redding tegemoet”. Zo baden en zongen zij.

Zij hielden de belofte levend aan koning David gedaan. “Van jou hoef ik geen tempel te hebben; ik zal voor jou een huis oprichten dat eeuwig in stand blijft. Er komt uit jouw geslacht een koning voort die mijn wil volkomen zal doen”.

 

De belofte bleef spring levend in de eenvoudige en nederige mensen die zich buigen onder de hand van God. Aan Maria verleent God zijn gunst en genade en vraagt haar het Hem mogelijk te maken zijn belofte te vervullen. Wil je, Maria, de moeder worden van de Zoon van de Allerhoogste? Wil jij, Maria,  de Zoon van God ter wereld brengen?

“Mij geschiede naar uw woord”, is het antwoord van Maria.

Zij wil volkomen in dienst staan van God. Zij wil het God mogelijk maken om ons te redden. Haar zoon zal Jezus heten: bevrijder!

Augustinus zegt het heel mooi: “Voordat Maria Hem in haar schoot ontving, had zij Hem al ontvangen in haar hart.”  Daar is het dat God wil wonen: in de harten van de mensen. Daar wordt de liefde geboren en het verlangen naar een wereld van gerechtigheid en vrede.

 

David wilde God gebruiken voor eigen grootheid. Maria als nederig meisje is ontvankelijk voor Gods plan .  Twee typen van godsdienstig leven die ook vandaag aan de dag voorkomen.

 

Gelukkig zijn er ook vandaag nog mensen die luisterend naar Gods Woord hun hart open stellen en wegen zoeken om dienstbaar te zijn aan het geluk en het welzijn van alle medemensen.

Gods belofte dat het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid is nog steeds van kracht.

Meer nog: wij mogen geloven dat wanneer wij – zoals Maria – Jezus geboren laten worden in onze harten, wij zelf mensen van vrede en dienstbare liefde kunnen worden. De toekomst van onze samenleving en kerk hangt er mede van af of christenen Gods wil centraal stellen in hun leven, of beter gezegd: of wij mensen willen worden die daadwerkelijk leven in Jezus’ Geest.

 

 

Pastor

God U bent nabij voor allen die oprecht tot u bidden.

Hoor ons gebed en verhoor ons.

 

Lector

 

God van redding en bevrijding,

schenk vrede aan deze wereld waarin nog zoveel mensen lijden

onder oorlog en terreur.

Maak ons tot mensen die uw vrede uitdragen.

 s t i l t e

God van troost en bemoediging,

Zie neer op de vele meisje en  jongen vrouwen in Burkina Faso die misbruikt worden.

Maak hen sterk en help hen hun leed te dragen.

Mogen zij met onze hulp wegen  vinden naar een nieuwe toekomst.

Laat ons bidden.

 

Lector

God, van vreugde en hoop,

Vervul uw beloften aan David en aan Maria gedaan.

Moge Jezus voor ons de vorst van de vrede en de brenger van uw heil zijn.

Maak onze harten open voor Hem.

Dat zijn geestkracht ons doen en laten doordringt.

s t i l t e

God van mildheid en genegenheid,

wees hen nabij die door ziekte en eenzaamheid worden beproefd.

Doe ons nabij zijn aan armen en bedroefden

voor wie de komende dagen geen feestdagen kunnen zijn.

Laat ons bidden.

 

Pastor

God van genade, wij danken U voor het voorbeeld van Maria, onze zuster in het geloof. Maak ons hart ontvankelijk voor uw Woord opdat wij wil verstaan.

Amen.

 

 

 

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *