Paaswake

Als je aan kinderen vraagt: Wat vieren we met Pasen? dan beginnen de meesten over eieren zoeken. Dat is weliswaar onderdeel van onze cultuur, maar het heeft niets met het paasgeloof van christenen te maken. Het is gewoon iets heidens. Als je aan middelbare scholieren zou vragen :  Wat vieren we met Pasen? dan heb je misschien kans dat ze zeggen: “Jezus die aan het kruis gestorven is, is weer levend geworden”. Dit is al een eind in de goede richting!  Kritische scholieren voegen er gelijk aan toe: ”Ik geloof er niets van, want een lijk kan niet meer levend worden gemaakt”. Gelijk hebben ze.  Want daarover gaat het Paasgeloof niet. Helaas is voor de meeste jongeren het Paasfeest als grootste christelijke feest ook afgedaan. Een paaspopconcert is interessanter dan een paasdienst in de kerk.
Maar wij zitten nu in de kerk en ons zingen en bidden is geen concert. De vraag is nou: wat geloven wij hier vanavond dat Pasen dan wel is ?
Ik ga het u niet persoonlijk vragen, maar ik vermoed dat – als u antwoord zou gaan geven – er heel wat onzekerheden en twijfels naar boven zouden komen.   Wij zingen o zo makkelijk: “De Heer is waarlijk verrezen”. We belijden: ”Jezus is werkelijk verrezen”.  Maar vraag me niet naar de betekenis ervan!
Misschien is verrijzen alleen maar een woord waar je tastenderwijze,  in groeiende geloof en door twijfels en angsten heen, over kunt spreken. Verrijzenis is zo’n woord dat je nergens in de werkelijkheid van het alledaagse leven kunt aan wijzen. Toch is er op een of andere manier iets aanwezig is dat we ‘verrijzenis’ kunnen noemen.
Verrijzenis is iets wat ‘ongedacht’  en ’volkomen nieuw’ is. ‘Ongedacht’: wij mensen hadden het uit onszelf niet kunnen bedenken. Het valt buiten ons voorstellingsvermogen. Zelfs in onze fantasie schiet te kort. Verrijzenis is een gave die geschonken wordt.  Het is een gave uit de wereld van God.  Verrijzenis is een daad van God.
Verrijzenis is iets wat ‘volkomen nieuw is ‘. “ Weer levend worden “, een soort reanimatie, is  op een oude wijze blijven denken. Lazarus, de jongeling van Nain, de mensen met Bijna dood ervaringen keren uit de dood terug naar het oude leven en zullen weer eens sterven. Van Jezus geloven wij dat hij door de dood heen een volkomen nieuw leven ontvangen heeft. Jezus is niet ‘levend’ geworden. Jezus lééft! Meer nog Hij is de Levende.
Pasen betekent de dood van de oude manier van zijn . En ook:  een sprong in een radicaal nieuw leven. Voor die sprong ligt de aanzet bij God. Bij Hem die ons oproept: “Mens sta op”.  Wij worden uitgenodigd op te staan en met Jezus mee te gaan.  Door de dood heen naar een nieuw leven. De vraag is: durven wij te springen van een oude manier van leven naar iets wat onbekend nieuw is?
Paulus zegt: het nieuwe leven van de Verrezen Christus heeft alleen met God van doen.  Het oude leven waarin leed en verdriet, kwaad en schuld in voorkomen heeft afgedaan. En jullie, gedoopte christenen, beschouw je zelf als dood voor de zonde en leeft voortaan voor God in de gezindheid van Jezus Christus.  Leef zó dat je leven alleen met God van doen heeft !
Wanneer leven we zo dat ons leven met God van doen heeft?  Daarover gaan de verhalen die wij in deze nacht zingen en lezen  “Ten dage dat Hij maakte…”, zongen we. Wanneer wij vandaag de schepping eerbiedigen en de liefde in de wereld hoog houden, dan wordt de schepping steeds meer gave Gods en een bewoonbaar huis voor alle mensen.
We lazen het joodse oerverhaal van de bevrijding van het joodse volk door het water van de Rode Zee. Het slavenbestaan ligt achter je; een nieuwe toekomst opent zich. Gods hand zal ons geleiden. Wanneer wij vandaag vluchtelingen op zoek naar vrede en veiligheid toekomst bieden, dan werkt God bevrijdend in ons.
We herinneren ons onze doop waardoor wij nieuwe mensen geworden zijn: niet alleen maar bewoners van deze aarde , maar nu reeds burgers van Gods Koninkrijk. Gods koninkrijk dat iedere keer oplicht in de genezingsverhalen van Jezus.  Dat tastbaar aanwezig is als mensen elkaar  in liefde en vriendschap nabij zijn.
We lazen het verhaal van het graf.  Geen verrezen Heer te zien! Maar hoorbaar de stem van de engel die tot de vrouwen zegt: “Wees niet bevreesd. De gekruisigde is niet hier.  Hij gaat u voor naar Galilea.”
De vrouwen gaan als eerste getuigen van de Verrezen Heer met vrees en vreugde naar de leerlingen toe.  Onderweg komt Jezus hen tegemoet die zegt: “Wees niet bevreesd. Zeg mijn broeders dat zij mij in Galilea zullen zien.” Pasen is geen feest voor bange mensen die het liefst alles bij het oude houden.  Pasen is een feest voor mensen die het nieuwe leven aandurven. Een leven dat alleen met God van doen heeft.
Dit nieuwe leven wordt voortgezet in ons leven wanneer wij vandaag hier doen wat Jezus in Galilea heeft voorgedaan.
Wanneer wij vandaag belangeloos goed zijn voor mensen in de kou, wanneer wij uitzicht bieden aan mensen in wanhoop, wanneer we elkaars fouten vergeven en elkaar alle goeds gunnen, dan ontstaan er Paasmomenten waardoor mensen kunnen opstaan tot nieuw leven!  Ik wens u toe dat u een Paasmens durft te zijn en dat Christus in u kan opstaan. Van harte een zalig Paasfeest.

Collecte

Bij ieder feest hoort een feestelijke gave. Bij het Paasfeest een echte paasgave waardoor uw parochie weer een stuk verder kan. Aan het einde van de viering is er bij de deur een collecte voor het onderwijs in Malawi. Uw vastenactie bijdrage helpt dit land vooruit. Ook dat is Pasen.  

Gebeden 

Gebed Scheppingslied
Heer onze God, uw schepping hebt u ons toevertrouwd om te behoeden en te bewaren als veilige woonplaats voor al uw mens en dier, dat wij duurzaam omgaan met land, water en lucht. Maak ons tot medewerkers aan uw schepping opdat deze aarde voltooid kan worden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin U eens alles in alle zult zijn. Dat bidden wij U door Christus Onze Heer, Amen

 

Gebed na Exodus

Heer, onze God, u bent een God van bevrijding voor allen die geknecht en klein gehouden worden. U hebt uw volk Israël met machtige hand verlost uit de slavernij van Egypte. Toon opnieuw uw wondere kracht en bevrijd ons  van de verslavingen van deze tijd waardoor wij onder onze maat leven. Bevrijd ons van de zucht naar meer en beter waardoor wij anderen tekort doen. Maak ons tot mensen die elkaar het goede leven gunnen om het in vrijheid te beleven. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed van Pasen

Heer, onze God,  u bent trouw aan uw Verbond met ons en schenkt ons telkens nieuw leven. Waar wij eigenzinnig zijn en afdwalen van de weg die u ons wijst, komt u ons tegemoet om ons opnieuw op weg te zetten. Mogen wij luisteren naar uw stem en de weg gaan die u ons wijst. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven.

Heer, onze God, in brood en wijn gedenken wij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus uw Zoon. Hij roept ons aan deze tafel en bereidt ons dit Paasmaal. Mogen wij door hem gesterkt opnieuw gaan leven voor elkaar opdat wij eens aan de hand van de Verrezen Heer het eeuwig elven bereiken. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Intenties aan Tafel

Wij bidden aan Tafel rond de verrezen Heer voor onze parochiegemeenschap.
Voor de zieken in onze kringen. Om beterschap en om overgave aan Gods wil. Dat het Paasfeest hen nieuwe moed geeft. Voor hen die overleden zijn: Mogen zij delen in de levenskracht van de Verrezen Heer en bij God voorgoed gelukkig zijn.

Voorbede 

Leon
In deze nacht van Pasen zijn wij verzameld rond de Verrezen Heer en bidden wij uit dankbaarheid om Zijn leven gevende Aanwezigheid in ons bestaan.
Lector

Wij danken u voor de bemoediging die u ons schenkt wanneer wij ons klein en machteloos voelen in het grote wereldgebeuren. Maak ons tot moedige mensen die het oog gericht houden op het Rijk van God. Dat heel ons leven met God van doen heeft.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Wij danken u voor de kerk die het schokkende verhaal van Jezus’ dood en verrijzen bewaart en herleven doet. Dat wij daardoor tot bezinning worden gebracht en zo open worden voor ongekend nieuwe wegen. Wij  danken u vooral voor de kerken in Syrië en Egypte, die lijden onder het kruis van terreur en vervolging. Dat hun martelaren niet vergeefs sterven. Dat zij wegen naar vrede blijven zoeken om met Moslims samen te leven.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Wij danken u voor de positieve en welwillende aandacht in onze stad voor mensen voor wie het leven moeilijk is door armoede, ziekte en baanloosheid. Wij danken u voor de inzet en toewijding van vele vrijwilligers in kerk en samenleving. Dat wij geloven dat de kracht van Jezus’ verrijzenis dankzij hen doorwerking vindt in heel de maatschappij.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

 

Leon doet het slotgebed van de voorbede en van de viering.  

Heer, onze God, door het vieren van het Mysterie dat het leven sterker is dan de dood en dat liefde alle haat kan overwinnen, worden wij bemoedigd om in deze wereld uw goedheid te verkondigen en uw liefde uit te dragen. Mogen daardoor vele mensen kunnen opstaan uit nood en benauwenis en voluit tot leven komen. Moge de kracht van de Verrezen Christus in ons werkzaam zijn. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *