Paaswake 2018 preek

 

In de afgelopen week heb ik enkele malen de ziekenzalving mogen toedienen aan parochianen. Het zijn korte vieringen waarin nogal geïmproviseerd moet worden.

De mensen zitten of staan in een kring rond de zieke.

De jongere aanwezigen – kinderen en kleinkinderen – kijken toe naar een voor hen vreemd gebeuren.

Ik leg altijd wat we gaan doen en ik hoop dat de betekenis van de rite overkomt.

Bij de ziekenzalving hoort de geloofsbelijdenis: de twaalf artikelen van het geloof. De ouderen kunnen deze uit hun hoofd opzeggen; de jongeren niet meer.

Ik vertel erbij dat veel geloofswoorden vreemd zijn en dat het niet gek is als je vragen en twijfels hebt.

Bij de ziekenzalving zijn de belangrijkste woorden:

“ik geloof in de vergeving van de zonden, in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven Amen.”

Bij vergeving vertel ik dat het goed is om bij fouten en tekorten stil te staan en tegen elkaar te zeggen: het wàs nu eenmaal zo, jammer!  Maar laat het niet zo blijven! Laten we elkaar vergeven zoals God ons vergeven zal!

Bij het eeuwig leven vertel ik dat Gods barmhartige liefde ons voorbij de dood roept en in ons scheppend werkzaam zal blijven.

Bij de verrijzenis van het lichaam ben ik zelf altijd wat verward en onzeker en meestal zeg ik er maar niets over. En toch hoort dat erbij.  Verrijzenis is de kern van ons geloof.

 

De verrijzenis!  Als je ziet hoe uitgeteerd en vermagerd een zieke geworden is, kun je je dat niet voorstellen. Eigenlijk zou je dat niet eens willen dat iemand in dat gebrekkige en geschonden lichaam verrijst. Straks wordt dat lichaam begraven of na de crematie verstrooid, wat is er dan nog over dat verrijzen zal?

 

Dat zijn allemaal vragen vanuit onze menselijke kant. Vragen gesteld vanuit  ons redeneren. Natuurlijk ook met gevoel en emotie, maar vooral toch met ons verstand.

Maar voor wie gelóven durft is er ook een andere kant.

Vanuit God bezien ziet het er toch anders uit. Verrijzenis van het lichaam kan dan betekenen dat God interesse in ons heeft en begaan is met héél ons menselijk leven. Hij is begaan met onze bezield lichaam of met onze belichaamde ziel.  God houdt van héél ons mens-zijn , van héél onze levensgeschiedenis, van alles wat ons als mensen lief en dierbaar is. 

God houdt van de mens zoals ik in de loop van het leven geworden ben. Door zijn scheppende liefde schenkt hij ons nieuw en eeuwig leven. Leven met kwaliteit van blijvende duurzaamheid.

 

Wij mensen denken dat het menselijk bestaan een einde heeft – dood is dood. We moeten nog maar afwachten wat er na komt. Leven na de dood! Is dat er wel?

Het tijdelijke leven heeft in zekere zin geen einde.

God herstelt en voltooit ons leven door in ons sterfelijk bestaan zijn goddelijke kracht te ontplooien. Korter gezegd: hij doet ons opstaan door de dood heen: hij schenkt ons het leven voorbij de dood; hij schenkt ons de verrijzenis.

Zoals een schip dat achter de horizon verdwijnt uit zicht is en toch niet weg is, zo is het ook met onze doden. Aan de dood voorbij zijn ze niet weg. Wel uit ons zicht maar levend in de ruimte van God.

 

Je kunt je afvragen: wat heb ik nou aan het geloof dat mijn partner, mijn kind, mijn geliefde als verrezene in Gods liefde leeft.  Ik had de dode liever hier gehouden dan in de hemel?  Dat is een eerlijk gevoel. De vraag naar het waarom van de dood zal altijd een open vraag blijven……

 

Maar juist door de gave van de verrijzenis laat God zien dat Hij niet instemt met onze menselijke beperktheid. Ziekte, armoede, geweld, onrecht en slavernij tekenen ons menselijk bestaan. Soms lijkt het wel alsof het leven één groot gebeuren is van miscommunicatie. 

Landen en volken in oorlog, ruzies in de familie en twisten tussen mensen, tweedeling in de samenleving.  Al die negatieve krachten die ons leven tekenen en die God tegen spreken, wil Hij ten goede keren door het aanbieden van nieuw leven.

 

Door de gave van de verrijzenis laat God zien hoe Hij ons leven wèl waardeert en eerbiedigt. Hij verheft onze liefde voor elkaar tot volkomen geluk.  Hij voltooit onze inspanningen om de wereld mooier te kleuren; hij geneest en heelt onze wonden. 

Al het goede en mooie wat wij doen gebruikt hij als waardevolle voertuigen om in ons tot leven te komen…om ons te doen opstaan ….om in ons op te staan. 

 

Geloven in de verrijzenis is geloven dat er altijd nieuw leven mogelijk is en dat wij mensen nu reeds als nieuw kunnen leven. Wij geloven dat dit mogelijk geworden is door Jezus van Nazareth, een man die de Geest over zich uitgestort kreeg. 

Een man die heel concreet en daadwerkelijk een beweging op gang bracht waarin mensen nieuw leven ervaarden, zich door God als door een lieve Vader bemind wisten, en die ons gebood met vallen en opstaan elkaar lief te hebben. Deze man die volkomen Gods liefde uitstraalde en een menselijk gezicht gaf, deze mens is aan het kruis geslagen en gedood.

Toen mensen “neen” zeiden tegen Jezus en hem de wereld uitsloegen, heeft God “ja” gezegd tegen dit leven van weldoende rondgaan. In hem brak Gods toekomst door.

Het Rijk van God in ons midden. Hij heeft Jezus gemaakt tot eersteling van de nieuwe schepping. Tot middelpunt en sleutelfiguur van een nieuwe gemeenschap. Een gemeenschap waarin de dood geen plaats meer heeft,  omdat de kracht van de liefde leven doet.

Over alle mensen die Zijn naam dragen – leerling van Jezus, christen–  is dat   “ Ja, mens ,sta op en leef ! ” uitgeroepen.

In de toediening van de ziekenzalving klinkt het door .

 “ Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam” betekent dan:

“ Hoor God stem : “Jij mens, sta op en leef”.

 

Als  we  goed luisteren wordt het iedere dag dat we ’s morgens opstaan gezegd.  Elke dag wordt ons gegeven om te leven alsof Gods toekomst reeds is aangebroken. In heel ons leven, iedere dag opnieuw,  komt Gods toekomst ons tegemoet.  Jezus de Levende, de Verrezen Heer is altijd in ons midden. 

Van harte wens ik u een Zalig Paasfeest toe.

  

Gebed na Scheppingsverhaal

Heer onze God, uw  schepping hebt u ons toevertrouwd om te behoeden en te bewaren als veilige woonplaats  voor al uw mensen en dieren. Maak ons bewust dat wij duurzaam om moeten gaan met land, water en lucht. Maak ons tot medewerkers aan uw schepping opdat deze aarde voltooid kan worden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin U eens alles in alle zult zijn.
Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed na Exodus

Heer, onze God,  u bent een God van bevrijding voor allen die geknecht en klein gehouden worden. U hebt uw volk  Israël met machtige hand verlost uit de slavernij van Egypte. Toon opnieuw uw wondere kracht en bevrijd ons van de verslavingen  van deze tijd  waardoor wij onder onze maat leven. Bevrijd ons van de zucht naar meer en beter waardoor wij anderen tekort doen. Maak ons tot mensen die elkaar het goede leven gunnen om het in vrijheid te beleven.
Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed van Pasen

Heer, onze God,  u bent trouw aan uw Verbond met ons en schenkt ons telkens nieuw leven. Waar wij eigenzinnig zijn en afdwalen van de weg die u ons wijst, komt u ons tegemoet om ons opnieuw op weg te zetten. Mogen wij luisteren naar uw stem en de weg gaan die u ons wijst.  Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

 

Gebed over de gaven.

Heer, onze God, in brood en wijn gedenken wij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus uw Zoon. Hij roept ons aan deze tafel en bereidt ons dit Paasmaal. Mogen wij door hem gesterkt opnieuw gaan leven voor elkaar opdat wij eens aan de hand van de Verrezen Heer het eeuwig leven bereiken.
Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Intenties aan Tafel

Wij bidden aan Tafel rond de verrezen Heer voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken in onze kringen. Om beterschap en om overgave aan Gods wil. Dat het Paasfeest hen nieuwe moed geeft. Voor hen die overleden zijn:
Mogen zij delen in de levenskracht van de Verrezen Heer en bij God voorgoed gelukkig zijn.

Voorbeden

Leon

In deze nacht van Pasen zijn wij verzameld rond de Verrezen Heer en bidden wij uit dankbaarheid om Zijn leven gevende Aanwezigheid in ons bestaan.

Lector

Wij danken u voor de bemoediging die u ons schenkt wanneer wij ons klein en machteloos voelen in het grote wereldgebeuren. Maak ons tot moedige mensen die het oog gericht houden op het Rijk van God.  Dat heel ons leven met God van doen heeft.

S T I L T E  Laat ons zingen

Lector

Wij danken u voor onze geloofsgemeenschap voor wie deze kerk vijftig jaar een geestelijk thuis is. Wij danken u voor de Sacramenten die wij hier mochten ontvangen; voor de verkondiging van uw Woord door de pastores die deze gemeenschap gediend hebben; voor de gebeden die ons tot steun zijn geweest en voor de inspiratie waardoor ons leven richting heeft ontvangen. Wij danken u dat deze kerk  50 jaar getuigt van uw aanwezigheid in onze stad.

S T I L T E  Laat ons zingen

 

Lector

Wij danken u voor de positieve en welwillende aandacht van onze gemeenschap voor mensen voor wie het leven zwaar en moeilijk is. Mensen dichtbij die door ziekte, armoede en tegenslag getroffen worden. Mensen in Burkina Faso die ons door onze vastenactie ter harte gaan. Help ons te geloven dat de kracht van Jezus’ verrijzenis mede dankzij ons doorwerking vindt in heel de maatschappij.

S T I L T E  Laat ons zingen.

 

Leon doet het slotgebed van de voorbede en van de viering.

Heer, onze God, door het vieren van het Mysterie dat het leven sterker is dan de dood en dat liefde alle haat kan overwinnen,  worden wij bemoedigd om in deze wereld uw goedheid te verkondigen en uw liefde uit te dragen. Mogen daardoor vele mensen kunnen opstaan uit nood en benauwenis om  voluit tot leven te komen. Moge de kracht van de Verrezen Christus in ons werkzaam zijn. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *