Opening

Van harte welkom in deze viering. We lezen zoals vorige week een gedeelte van de Bergrede. Het gaat over het christelijk gedrag. Jezus geeft die uitleg in de woorden en beelden van zijn tijd. Daar moeten wij doorheen kijken om de kern ervan te zien. Als we die kern te pakken hebben, kan misschien ook ons gedrag veranderen. Willen we aan het begin van deze viering Gods ontferming over ons afsmeken om hem daarna te loven in het Gloria.

 

Openingsgebed

God, U bent er voor al uw mensen en u behandelt al uw mensen gelijk. Leer ons elkaar lief te hebben zonder onderscheid. Leer ons de scheidsmuren af te breken die ons van elkaar vervreemden. Help ons Jezus, uw Zoon, na te volgen die uw liefde een menselijk gezicht geeft. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Goede God, erken in deze gaven onze dankbaarheid voor wat u ons geeft. Mogen wij uw gaven terug ontvangen als brood dat levenskracht geeft en als wijn die verbondenheid schept. Sterk ons met uw Levensgeest. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

Goede God, mogen wij door deze viering gesterkt worden in de navolging van Jezus. Mogen zijn woorden ons aansporen Hem te volgen in zijn daden. Maak ons tot betrouwbare mensen voor elkaar die de menselijkheid onze samenleving hooghouden zodat eens uw Koninkrijk zichtbaar wordt. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Overweging

De grote vraag die boven beide lezingen hangt luidt: wordt van ons niet het onmogelijke gevraagd? De eerste lezing zegt: wees heilig, want ik jouw God, ben heilig. En daarom: bemin je naaste als jezelf. Jouw gedrag moet een afspiegeling zijn van mijn heiligheid. Kunnen we dat? In het evangelie gaat Jezus een stap verder: bemin je vijanden. Zij zijn ook mensen. God laat zijn zon opgaan over slechten en goeden. Wees daarom volmaakt zoals u vader in de heel volmaakt is. Wees in jouw leven een afspiegeling van Gods goedheid. Kunnen we dat? Is voor elkaar zo goed als God zijn een menselijke mogelijkheid? Uit ons zelf zouden we het niet verzonnen hebben, maar nu Jezus het zegt…..
Is het met zulke hoge eisen nog aantrekkelijk om christen te zijn? Is het niet logischer gewoon maar een beetje goed mens te zijn. Lief voor elkaar. Een fatsoenlijke burger. Sociaal als het je uitkomt. Maar vooral bedacht op eigen welvaart en comfort. Gewoon lekker mens- zijn met een verontschuldigende blik op de werkelijkheid die zegt: “Ik kan er ook niets aan doen dat de wereld wordt geregeerd door geld en geweld.”
Of – en dat kan ook – is het een uitdaging om christen te zijn in zo’n door mensenhanden geschonden wereld?
Moeten er nu niet juist mensen op staan die andere wegen wijzen dan de weg van geld en geweld. Namelijk de weg van de volgehouden en wagende liefde. Het is de riskante weg van de liefde die Jezus ons voorhoudt in de Bergrede. Vraagt Jezus van ons naïef idealisme? om iets wat menselijk onmogelijk is?
Laten we even stil staan bij de veeleisende woorden: wees heilig en volmaakt. Worden we nu gevraagd supermensen te zijn die nu al een soort hemels leven leiden, verheven boven andere mensen? Onaards en buiten de realiteit van alledag?
De hele Joodse Wet en ook de Bergrede zijn doortrokken van de aardse werkelijkheid en van het alledaagse leven. Het alledaagse leven moet iets van de glans van Gods heiligheid krijgen. Het alledaagse leven moet getuigen van Gods zorgzame goedheid. Heilig betekent ‘gericht op God ‘ en ‘volmaakt’ betekent betrouwbaar als God. Christenenzijn geen supermensen, maar mensen die leven naar God toe, of beter gezegd: leven naar een wereld en een samenleving toe waarin God met ons mensen kan zijn, of: nog anders gezegd: mensen die het Rijk Gods hier en nu willen beleven. Christen zijn mensen die in hun doen en laten niet alleen naar zichzelf kijken, maar het oog gericht houden op God die de Vader in de hemel is, voor alle mensen. Christen zijn ligt binnen de menselijke mogelijkheden. Je moet er wel voor kiezen!
Jezus geeft twee voorbeelden hoe we in het alledaagse leven voor elkaar zo goed als God kunnen zijn. Het ene voorbeeld is: Het niet opeisen van je recht. Het andere: de liefde tot de vijand. Het niet op eisen van je recht wordt heel beeldend weergegeven in het niet terugslaan als je een klap krijgt. Wat gebeurt er precies? De meeste mensen zijn rechtshandig. Een klap komt goed aan met de palm van je hand. Jezus zegt nadrukkelijk: als iemand je op de rechterwang slaat. … pats. Als je iemand op de rechterwang slaat dan druk je hem van je af. Daarmee maak je een gebaar van: ga uit mijn weg; met jou wil ik niets te maken hebben; jij past niet in mijn wereld. Dat zijn allemaal woorden waarmee je iemand figuurlijk een klap in zijn gezicht geeft. Het doet niet minder pijn. Impulsief terugslaan is het meest logische antwoord. De eerste klap is een daalder waar. Lik op stuk beleid is pas effectief. Je moet meer assertief zijn. Maar kun je iemand ooit nog bereiken als je hem uit jouw wereld bant? Is er samenwerking mogelijk als je elkaar uitsluit? Zo ontstaan er blokken, machtsblokken: in de wereldpolitiek, in onze samenleving, in de kerk, in families, in een parochie.
Zo ontstaat er verharding in de harten van mensen. Dan iemand de linkerwang toekeren. Sla nu zo dat je mij naar je toehaalt! Durf je dat ook? Precies dat onverwachtse gebaar kan de ander tot bezinning brengen. Misschien kun je dan samen kijken naar het recht dat je van elkaar eist en het onrecht dat je elkaar aan doet? Het is riskant om de linkerwang toe te keren. Het is het waagstuk van de liefde waardoor je een ander niet uitsluit maar binnen bereik houdt.Martin Luther King zei: ‘De zwakte van geweld is dat het een neergaande spiraal is en juist datgene opwekt wat je wilt vernietigen. Met geweld kun je de hater doden, maar niet de haat…” De kracht van geweldloze liefde is taaier.
Jezus zegt: “er staat geschreven: Bemin je naaste en haat je vijand”, maar ik zeg U: “bemin je vijanden”. Haten betekent: geringer achten. Vijand betekent: iemand die niet jouw vriend is. Het gebod is dus zoiets als: besteed je aandacht besteden méér aan je naaste vrienden dan aan je niet- vrienden. Nou, dat vinden we logisch en doen we toch gewoonlijk. Dat doen heidenen en zondaars ook, zegt Jezus.
Een oude dame vertrouwde me een keer toe: “ Pater, ik hèb helemaal geen vijanden om te beminnen!” Ze vertoonde wel een grote onverschilligheid voor andere ouderen om haar heen. Die waren niet van haar niveau. Die gingen alleen maar naar de bingo toe en nooit naar de klassieke muziek. Bij vijand hoef je niet alleen te denken aan iemand die jou naar het leven staat. We worden allemaal omgeven door niet-vrienden: mensen met wie we geen contact hebben of die ons onverschillig zijn. Op facebook kun je iemand ontvrienden zonder dat hij vijand wordt. Jezus gebiedt ons nu om van niet-vrienden een naaste vriend te worden door hem tot vriend te maken. Gods liefde sluit niemand uit. Ook de niet -vriend is voor God beminnenswaardig. Daardoor ook voor ons?  Voor vreemdelingen en vluchtelingen, voor mensen met een handicap of hoogbejaarden, voor mensen die zorg nodig hebben is onze maatschappij in toenemend mate onverschillig. We kijken alleen maar wat ze ons kosten. Jezus gebiedt ons juist hen tot vrienden te maken!  De kern van beide lezingen is: wees voor elkaar zo goed als God! Dat betekent houdt de humaniteit hoog ook als dat méér van je vraagt dan het gewone. Jezus zegt: het is een menselijke mogelijkheid. Aan ons is de vraag: kies ik ervoor?

 

Voorbeden

Pastor

God voor wie alle mensen beminnenswaardig zijn, hoor ons gebed;

Lector

Wij bidden voor allen die zich christen noemen. Dat wij de moed hebben de Bergrede van Jezus  met vallen en opstaan in praktijk te brengen.  Leer ons de menselijkheid hooghouden.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de eerbiediging van mensenrechten. Dat wij het iedereen gunnen te leven in vrede, veiligheid. Dat wij vluchtelingen en vreemdelingen helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor kwetsbare mensen in ons midden. Dat wij naast hen gaan staan en onze vriendschap aanbieden.  Dat wij in elkaar Gods beeld durven zien.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochie.  Dat wij in samenwerking met elkaar Gods Koninkrijk willen opbouwen. Dat wij de mensen voor wie het leven zwaar en moeilijk is, als vrienden nabij zijn.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Goede God, maak ons tot mensen die mogen rekenen op elkaars trouw. Help ons in alle omstandigheden het goede voor elkaar voor ogen te hebben. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *