Inleiding.

U allen van harte welkom op het feest van Maria Tenhemelopneming. Wij belijden in geloof dat Maria met lichaam en ziel bij God is., dat zij  als eerste van alle mensen delen mag in de levenskracht van de Verrezen Christus die de dood heeft overwonnen. Wat Maria ten deel is gevallen staat ons nog te wachten. Als wij zeggen dat Maria met lichaam en ziel ten hemel opgenomen is belijden wij dat in Maria hemel en aarde elkaar raken. In haar is onze verlossing echt begonnen, zij is de eerste van de mensen die door de dood is heen gehaald. Als wij aan de hand van Maria Jezus navolgen dan wacht de hemel ook ons. Willen we na een ogenblik stilte bidden om Gods ontferming opdat ook wij het nieuwe leven waardig worden.  

Overweging
Rijke mensen gaven eens een party, zoals dat heet, voor familie, vrienden en buren. Veel mensen zagen elkaar voor het eerste en genoten van elkaars gezelschap. De drank vloeide rijkelijk en de hapjes waren overvloedig. Onder de gasten was een opvallend knappe man. Een rijzige gestalte met mooi zilverwit haar. Maar de vrouw naast hem was bepaald niet knap. Helaas, ze was zelfs lelijk te noemen. Een jongeman die teveel drank op had sprak de oude heer aan en zei:  “Mijnheer u ziet er op uw leeftijd fantastisch uit. U bent echt een mooi man. Maar waarom bent u met zo’n lelijke vrouw getrouwd?” De oude heer wilde eerste boos worden bij deze beledigende opmerking. Maar hij bedacht zich en zei: “Jongeman, als u mijn ogen had en door mijn ogen naar deze vrouw zou kijken, dan ziet u de mooiste vrouw van de wereld!” In de prefatie die we straks bidden wordt gezegd dat Maria het beeld van de kerk der voleinding is. Maria is het beeld van de kerk op haar best. De kerk in haar ware gestalte. Hoe mooi vinden wij Maria? Hoe mooi vinden wij de kerk? Met welke ogen kijken wij naar de kerk? Zouden we zo naar de kerk kunnen kijken dat het beeld van Maria daarin gaat op lichten?
Het woord ‘kerk’ roept allerlei reacties op. Voor veel mensen is de kerk een organisatie die zegt dat je zus en zo moet leven. De kerk is een bemoeizuchtig instituut dat geleid wordt door oude mannen van boven de tachtig die niet weten wat er in de wereld te koop is. Of de kerk is een club van stiekeme mannen die de kat in het donker knijpen en die allerlei schandalen rond geld en seks in de doofpot willen houden. Of de kerk is een bolwerk van macht dat allerlei moderne ontwikkelingen in de samenleving wil tegen houden. De kerk is een instelling die voor veel mensen haar geloofwaardigheid verloren heeft. Het enige goede is dat de kerk nog antwoord geeft aan de religieuze behoeften van mensen door haar symbolen en riten. “Met de kerk wil ik niets te maken hebben, maar sommige pastores zijn wel aardig”, vertrouwde iemand mij toe. “Dank je wel “, zeg je dan en je vraagt je af: “met wat voor ogen kijkt iemand nu naar de kerk?”
De kerk zoals die blijkbaar op veel mensen overkomt, is een stukje van de werkelijkheid van de kerk. Dat moeten we niet willen ontkennen. Maar de werkelijkheid van de kerk is veel groter en dieper en vooral: er is in de kerk ook veel moois te zien. Waarom kijken we daar niet naar? Wij vieren vandaag dat wij in Maria het beeld mogen zien van de voltooide kerk. Wij zien Maria als de moeder van barmhartigheid, als de voorspreekster bij haar Zoon Jezus, als troosteres van de bedroefden, als koningin van de vrede, als het dienstbare meisje, als een sterke vrouw die op komt voor arme mensen, als de moeder die onze noden en zorgen kent. In allerlei facetten zien wij dat Gods goedheid in haar oplicht. Zoals bij een diamant ieder vlakje een eigen schittering heeft, zo heeft iedere naam van Maria haar eigen glans en kleur. Liefde gaf haar duizend namen.
Wij vieren vandaag dat Maria ons vanuit de hemel wenkt om op weg te gaan naar de voltooiing die haar ten deel gevallen is en die ons te wachten staat. Eens zullen ook wij ten volle kerk zijn: huis van de Heer, waar God zich bij ons volkomen thuis voelt. De kerk is veel meer dan een instituut. De kerk is een veel diepere werkelijkheid. De kerk is een gemeenschap van mensen, van een volk, dat onderweg is naar voltooiing. De kerk is een beweging van mensen met ideeën en idealen over hoe mensen met elkaar kunnen leven om zo het Rijk van God, de hemel, een stukje dichter bij de aarde te krijgen. De kerk is ook een gemeenschap van zwoegers en ploeteraars om Gods wil te doen “op aarde zoals in de hemel”. De werkelijkheid van de kerk is die van een gemeenschap van mensen die zich volk van God durven noemen en die in deze wereld en in deze samenleving Gods goedheid gestalte willen geven.  De kerk wil en kan zijn zoals Maria: iemand in wie God op licht. Hoe ziet de kerk eruit die op Maria lijkt? Naar welke facetten kunnen we dan kijken? In het Magnificat – het lied van Maria – is zij een vrouw van geloof. Geloof in de zin van: op God vertrouwen en Gods kracht door jou heen laten stromen. Als wij ons hart openen wil God ook in ons werkzaam worden. De kerk is instrument van Gods goedheid.  Dat wordt concreet in de dienstbaarheid van Maria.
Zij neemt het op voor hen die hongeren naar gerechtigheid, voor de armen die alles van God verwachten, voor de geringe en kleine mensen die niet geteld worden in de wereld van de groten en machtigen. De kerk heeft net als Maria een zorgtaak in deze wereld. Maria, een joodse moeder, heeft Jezus geholpen de Schrift, de Bijbel te leren verstaan. Maar zij ook de eerste leerling van Jezus geworden. Zij heeft Hem op zijn levensweg gevolgd tot onder het kruis. Zij heeft geleerd Hem na te volgen. Zij heeft gehoor gegeven aan zijn oproep om voor elkaar zo goed als God te zijn. Aan de hand van Maria kan de kerk leren wat navolging van Jezus betekent in deze tijd.
Waarom zouden we de schoonheid van de kerk niet meer willen bekijken: De kerk als instrument van Gods goedheid; de kerk als zorgzame dienares voor mensen die hulp behoeven, de kerk als trouwe leerling die Jezus wil navolgen op de weg van kruis en dood naar het nieuwe leven van Pasen.
In iedere geloofsgemeenschap zijn er mensen te vinden die door hun geloofsleven mooie mensen worden en die daardoor de kerk mooi maken. Van alle mensen is Maria dan wel de mooiste. Wanneer wij ons door haar laten inspireren worden ook wij mooie mensen. Dan maken wij met haar de kerk mooi in deze wereld.

Voorbeden

Pastor

Bidden wij tot God die ons in Maria aanmoedigt de weg te gaan naar het hemels geluk.

Lector
Bidden wij voor de kerk in deze wereld. Dat zij Gods komend Koninkrijk centraal stelt in haar spreken en handelen. Dat zij ons wegen wijst naar goed en gelukkig leven met elkaar. Moge het geloof van Maria ons geloof versterken.

S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector
Bidden wij voor mensen die afzien van grootheid en macht en die kiezen voor dienstbaarheid en toewijding aan het welzijn van anderen. Dat zij zich door U gezegend weten en van u kracht en volharding ontvangen. Moge het voorbeeld van Maria bron van inspiratie zijn.

S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector
Bidden wij voor mensen die oprechte leerlingen willen zijn van Jezus. Dat wij ons zijn woorden ter harte nemen en proberen te volbrengen. Dat zijn daden van goedheid door ons worden voortgezet. Mogen wij aan de hand van Maria geleid steeds meer leerling van Jezus worden.

S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Lector
Bidden wij voor onze parochiegemeenschap. Voor de vereenzaamden en de verarmde mensen. Dat  wij hen zien. Voor de zieken en bedroefden. Dat wij hen aandacht schenken. Voor de jarigen in onze gemeenschap. Om gezondheid en geluk. In het bijzonder  bidden wij voor pater George Zeegers, die vandaag  jarig is. Om Gods zegen en ons meeleven in alles wat komen gaat.

S t i l t e  Laat ons bidden.

 

Pastor
Heer God, moge Maria als beeld van de kerkons helpen de schoonheid van de kerk te zien die tot uiting komt in het leven van de gelovigen. Maak ons tot mooie mensen voor elkaar. Dit vragen wij u op voorspraak van Maria. Door Christus onze Heer.

Amen.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *