Inleiding

Parochianen , leden van de Karmelfamilie en van de Karmelkring Oss, van harte welkom op het feest van Maria, Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Wij zijn de zusters en broeders van Onze Lieve Vrouw.  Zij is onze eerste zuster op onze geloofsweg naar Jezus toe.  Als eerste leerlinge van Jezus neemt zij ons bij de hand en leren wij aan haar hand geleid, uit te zien naar het komende Koninkriijk, een wereld van vrede en gerechtigheid.  Zij is ook onze Vrouwe, onze Domina. Wij zijn haar toegewijd, houden haar naam hoog, naderen haar met eerbied als toegewijde dienaren.  Wij zijn met haar Naam bekleed en leven in haar gezindheid. In Maria, moeder en luister van Karmel, zien wij ook iets van de schoonheid van God. De schoonheid van   God die ons verlangen doet naar gaafheid en heelheid in onze mensenwereld. Op deze feestdag van Maria willen wij overwegen wat het betekent Karmelparochie te zijn, willen we ontdekken welke karmelitaanse trekken onze parochie kunnen kleuren. Wij wensen elkaar een goede viering toe.

Overweging
Onze Titus Brandsmaparochie is zich bewust een parochie te zijn die aan de Karmel is toevertrouwd.  Wat betekent het een Karmelparochie te zijn?   Ieder jaar vieren we het Karmelfeest als een feest van zusterschap en broederschap: dat wij elkaar gegeven zijn als pelgrimgangers op onze geloofsweg naar het Rijk God. Deze weg gaan we aan de hand van Maria en Elia – zoekers naar wie God in hun leven is.  Ieder jaar bezinnen we ons er op dat het onze roeping is het Rijk Gods gestalte te geven door op te komen voor gerechtigheid en vrede in de geest van Elia en van Maria. In hun contemplatieve levenshouding en in hun opkomen voor de Naam van God die luidt : ik zal er zijn, voor kleine mensen ben ik bereikbaar, zijn zij voor ons voorgangers. Karmelmensen spiegelen zich aan deze voorbeelden die met hart en ziel in Gods Tegenwoordigheid hebben gestaan. Soms hoor je parochianen zeggen dat wij als Karmelparochie los van het bisdom staan en daarom niet zoveel met het bisdom te maken hebben. Het tegendeel is waar. Juist als Karmelparochie hebben wij het recht – en daarmee ook de plicht –  in de parochie de religieuze kleur van de Karmel te doen bloeien. Als Karmelitaans gekleurde parochie kunnen wij een eigen bijdrage leveren aan de veelkleurigheid van het geestelijk leven in het bisdom.   Hoe ziet dat er dan concreet uit ?
Is die God van de economie voor kleine mensen bereikbaar? Heeft die God oog voor rechtelozen? Onze God stoot machtigen van hun troon en verheft de klein gemaakte mensen. Onze God ziet uit naar niet-getelde en verloren mensen. Hij is barmhartig en vergevingsgezind. Hij prikt mensen niet vast op hun fouten en beperktheden. Karmelmensen vertellen in woorden daad van Gods mildheid en barmhartigheid. Ook de kerk geeft vaak aan wat “niet-God” is goddelijke trekken.  Tradities die de geestelijke groei in de weg staan door al te strikte regelgeving.  Het heilig verklaren van burgerlijk fatsoen. Ook de handhaving van het instituut of de bescherming daarvan. Uit zelfhandhaving is de kerk vaak ontrouw aan de God van gewone mensen. Een kerk die alsmaar naar binnen kijkt en zich verslikt in eigen vroomheid geeft geen getuigenis van God die er voor iedereen wil zijn. Vroomheid kan ons weghouden van de God van gerechtigheid. Karmelmensen wijzen de kerk met zachtheid en geduld op onvolkomenheden in onze betrekkingen met God. Daarbij kijken ze ook naar eigen falen. Wie profetisch spreekt moet zelf een daadkrachtige en onkreukbare gelovige zijn. Dat maant ons tot bescheidenheid. Een derde kernmerk van een Karmelparochie is de sfeer van zusterschap en broederschap. Ontmoetingen op allerlei niveaus kunnen ons helpen. Nabijheid in vreugde en verdriet. Gastvrijheid en vriendelijkheid. Niemand zal over anderen baas zijn. Heersen is dienen. Er voor elkaar zijn is het waar maken van de Naam van God. Als wij er in slagen het zoeken naar God centraal te stellen in onze parochie, als wij de moed hebben om in woord en daad de niet-Goden aan te klagen en te getuigen van de God die bereikbaar is voor kleine mensen, als wij vormen vinden om zusterlijk en broederlijk met elkaar om te gaan, dan helpen wij God om in kerk en samenleving tegenwoordig te zijn. Het gaat in alles om God die in ons leven aan het licht wil komen.

Pastor

God op deze feestdag van Maria bidden met haar tot U, de God die toekomst en leven geeft.

Voorbede 1
Wij bidden voor de wereldwijde Karmelgemeenschap. Dat overal ter wereld de God van gerechtigheid en vrede gezocht wordt. Dat het verlangen  van Maria naar God in alle Karmelmensen groeien zal. Dat het vurig opkomen van Elia voor Gods Naam zijn aanstekelijke werking behoudt.

S t i l t e

Voorbede 2

Wij bidden voor de zusters en broeders van de Karmel en voor alle Karmelgezinde mensen die door ouderdom, ziekte en gebreken kwetsbare mensen geworden zijn. Dat zij in vertrouwen op U kunnen leven en nu reeds uw Tegenwoordigheid ervaren.

S t i l t e

Zingen Wees gegroet Maria

Voorbede 3
Wij bidden voor alle parochies die aan de Karmel zijn toevertrouwd. Dat zij gemeenschappen worden die in het dagelijkse leven sporen van God willen zoeken.  Dat zij in de geest van Maria en Elia oog hebben voor kleine mensen om hen heen. Dat zij in de wereldkerk getuigenis afleggen van Gods barmhartigheid en liefde.

S t i l t e

Voor de Karmelparochie van Oss en voor allen die zich in deze gemeenschap thuis voelen. Dat wij door onze karmelitaanse gezindheid kleur geven aan het kerkelijke leven van het bisdom.

S t i l t e
Zingen Wees gegroet Maria

 

Pastor 

Goede God, u hebt ons geroepen om het verlangen naar uw Koninkrijk levend te houden in deze wereld. Kom ons tegemoet en wees ons nabij in mensen die in de geest van Maria en Elia leven. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.
Amen.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *