25 november 2018 Christus Koning 

Als je aan kinderen vraagt een koning te tekenen, dan tekenen ze spontaan een man met een mantel om hem heen en een kroon op zijn hoofd. Vraag je het aan volwassenen om een koning te tekenen, dan zeggen de meesten: Ik kan niet tekenen.  We weten van de teevee dat koningen in superdure burgerpakken lopen en nooit een kroon op hun hoofd hebben.  Kinderen  zullen nooit een koning tekenen zoals we ons die kunnen verbeelden uit het evangelie: een jonge man van drie en dertig; een paarse doek om zijn schouders; een doornenkroon op het hoofd gedrukt;bloedstrepen over zijn gezicht en handen.  Een koning tussen soldaten diehem bespotten en tegenover Pilatus die hem nieuwsgierig en niet begrijpend aankijkt.Een schertsfiguur, die koning der joden! Pilatus weet niet wat hij met hem aan moet. Zo’n bespottelijke koning kan toch geen bedreiging zijn van de macht van de keizer!   

Maar hij moet het toch vragen: Ben jij de koning van de Joden?  Verrassend krachtig klinkt Jezus’ stem:  “Mijn koningschap is niet van deze wereld.Met Gods hulp zou  ik kracht en macht genoeg hebben om mijn tegenstanders te verslaan.”  “Dus toch koning?” vraagt Pilatus.   Jezus:  “Daartoe ben ik geboren. Ik ben in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid.  Wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem”.   Die schamele gestalte spreekt vrijmoedig en soeverein.  Pilatus begrijpt deze woorden niet. Wat moet je denken bij ‘niet van deze wereld’ en ‘wat is nu  waarheid’ ? Tegen zijn zin in en uiteindelijk ongeïnteresseerd zal Pilatus Jezus overleveren aan de soldaten die hem zullen kruisigen.  

Pontius Pilatus , die het Romeinse Rijk vertegenwoordigt en die een plek gekregen heeft in de geloofsbelijdenis – het Credo – , begrijpt Jezus niet. En wij, wij die straks in het Credo zingen “aan Gods rijk komt geen einde “, begrijpen wij die woorden van Jezus wel?  Wat is voor ons waarheid?  

Wereldse rijken berusten op economie en militaire macht. Op groter en sterker zijn dan anderen. Het “America first “ van Trump klinkt voor ons onheilspellend. Maar Nederlandse politici doen ook alles in Nederlands belang.  The Netherlands first.  Nederlands belang blijkt dan niet het welzijn te zijn van alle mensen.   Het gaat om de groei van de economie, waar juist de kleinste en kwetsbare mensen niet van profiteren.  De ontwikkelingen in ons land zijn ook onheilspellend. Een beschaafd land en een beschaafde samenleving worden gekenmerkt door de aandacht en de zorgzaamheid voor de mensen aan de rand.  Is groei belangrijker dan welzijn?   

Eris volgens Jezus ook een ander rijk. Het rijk van de waarheid, van de waarachtigheid.In dat rijk durven mensen zich vragen te stellen!  Leef ik naar de idealen die ik zeg te hebben?  Ik ben dan wel christen: getuig ik ook van Christus als mijn Heer?    Laat ik mij leiden door Zijn woorden die oproepen tot een andere levensstijl?  Wat is waarheid … wat is waarachtigheid …. ?   Kunt u aan u zelf uitleggen dat u geraakt bent door het leed van anderen of verontwaardigd wordt over duidelijk onrecht…. en dan toch niets doet?  Hoe wijst u een kind dat hier in Nederland geboren is uit Armeense ouders het land uit? Hoe wilt u dat doen?  Iets eenvoudigers.  Hoe vaak denkt u bij u zelf dat u een zieke inde familie of in de buurt moet bezoeken. Hoe vaak komt u er toe? Of niet toe?

Inde statistieken is Nederland het gelukkigste en welvarendste land. Maar onder de huid van de samenleving liggen nauwelijks bedekte wonden.  Je ziet  ze niet maar ze zijn er niet minder om. De armoede van kinderen ; de eenzaamheid van veel ouderen; de jongeren met hun onafgemaakte opleidingen; de jongeren die in de ban geraakt zijn van  extreme denkbeelden. In de gelukkigste samenleving wordt veel pijn geleden die je niet in de cijfers tegenkomt.   

Als wij ons pijnlijke vragen durven stellen dan komt ons ook een gestalte onder ogen van  een man van drie en dertig die andere wegen koos dan de weg van onverschilligheid voor andermans leef. Een man  die aan het licht bracht dat iedere mens kostbaar is in Gods ogen, ook de geringste mens.

Die waar maakte in zijn leven dat vriendschap aanbieden gemeenschap bevorderend is. 

Die troostend, helend en vergevend de mensen tegemoet trad en zei: “In Gods ogen telt iedereen me. Jij ook”.   

Die als de Christus, de Gezalfde, zijn woorden en daden als heilzame zalf over de huid van de samenleving wreef. 

Die ons de woorden in wrijft: Doe jij evenzo!

Het gaat om het koningschap van alle gelovigen.    

De waarheid is pijnlijk omdat ze onze tekorten aan het licht brengt, Beschaamd moeten we erkennen dat wij vele idealen belijden maar niet ten volle waarmaken.  

De waarheid is ook bevrijdend. We kunnen onszelf niet meer voor de gek houden.  We zien wie we zijn. Mensen die met vallen en opstaan leven. Laten we toch eerlijk  zijn!  

De waarheid is ook genezend. Als wij  uit de waarheid willen leven dan zien we de weg die Jezus gegaan is.   

De weg naar de ander die evenzeer door God wordt bemind als ik.  

De weg naar de mens in nood die evenzeer als ik recht heeft op veiligheid en vrede.  

De weg naar hen die vertrouwen op hun grote mond en hun macht …….om hen te confronteren met de  kracht van de weerloze liefde. 

Pilatus de machthebber:  Jij bent dus toch koning?  Jezus de weerloze: Niet van deze wereld. Maar van het koninkrijk van vrede, gerechtigheid en waarachtigheid.  Als christenen moeten we ook vandaag confrontatie met de macht aan durven.  Waar niet het welzijn van de minste bedeelde mensen wordt gediend, wordt uiteindelijk niemand gediend.  

Pastor Tom Buitendijk            

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *