Overweging : Derde adventszondag 15 december 2019

 

Beproefd geloof.

 

Een paar maanden geleden had ik een merkwaardig doopgesprek.  De vraag: Waarom laten jullie je kind dopen?, kan wat bedreigend overkomen. Daarom begon ik het gesprek met de vraag:  welke gedachten hebben jullie bij het dopen van jullie kind?  De jonge moeder zei: “Ik zal het u maar eerlijk zeggen: Ik geloof niet in God”.  Ik probeerde even niets te zeggen en keek haar vragend aan. “Maar ik geloof wel in Jezus. Hij was echt een mens voor anderen.  Zoals Hij geleefd en gedaan heeft, zouden alle mensen moeten leven”.  Ik haalde opgelucht adem, want zo kun je verder met het gesprek.  Het is – dat moet u maar geloven – een mooie en feestelijke doopviering geworden waarin God als schepper, als vader van Jezus en van alle mensen niet vergeten is.

Johannes de Dopen had een ander probleem: Hij geloofde vanzelfsprekend in God. Hij was door God geroepen om een beweging op gang te brengen van mensen die gerechtigheid en eerlijkheid hoog in het vaandel hadden.  Die een oprechte levenswandel wilden leiden om zo de komst voor te bereiden van het Rijk van God dat spoedig komen zou.  Ja, dat Rijk zal komen, want hij had Jezus zelf al aangewezen als brenger van dat nieuwe Rijk!

Maar nu zit hij vanwege zijn oprecht en eerlijk optreden tegen de machtige koning Herodes in de gevangenis. En hij merkt er niets van dat Jezus al begonnen is dat Rijk te vestigen.  De Romeinen zijn nog niet verjaagd, de religieuze leiders gaan gewoon door met het volk strengen regels op te leggen, de koning zit nog steeds op zijn troon!

Is Jezus wel de Messias die komen zou of hebben we toch een ander te verwachten? Heb ik me niet vergist toen ik Hem aanwees? Breekt het Rijk al aan of moeten we nog steeds wachten? Waar blijft dat Rijk van God? Hij twijfelt aan Jezus en aan zijn eigen overtuiging. Het geloof van Johannes in Jezus wordt beproefd.

Johannes – oprecht en eerlijk als hij is – laat het aan Jezus zelf vragen. Ben jij de komende op wie de wereld wacht…. Of ben je niet.  Jezus geeft geen antwoord. Hij zegt geen ‘ja’ en geen ‘neen’.  Jezus vraag aan Johannes naar andere dingen te kijken.  “Sinds ik er ben kunnen blinden zien, lammen lopen, doven horen en aan armen wordt de blijde Boodschap verkondigd dat God van hen houdt”.  “En weet je, Johannes”, zegt Jezus, “dat het profetenwoord van Jesaja helemaal waar wordt:  “ woestijn en steppe worden vruchtbare aarde, droge grond wordt waterrijk land. Moedeloze mensen vatten weer moed, slappe handen worden sterk,  Knikkende knieën weer krachtig. Meer nog: doven horen, blinden zien, lammen springen op. God de Heer komt verlossen en bevrijden. Dat gebeurt nu.”

“ Weet je, Johannes, zegt Jezus, “ik begrijp jouw twijfel wel want dat Rijk van God, die nieuwe samenleving, is nog niet overal zichtbaar. Maar als je er oog voor hebt dan durf je te geloven dat het Rijk van God nabij komt. Het Rijk van God als een samenleving van gerechtigheid en onkreukbaarheid zoals jij zelf gepreekt hebt. Maar ook een samenleving van liefde, barmhartigheid, vergevingsgezindheid en dienstbaarheid ten einde, ten dode, toe. Daar preek ik over en laat het in daden zien.”

Ik zei tegen de moeder van mijn dopeling Emma: “Als je nu eens kijkt naar wat Jezus voor mensen gedaan heeft en wat mensen in navolging van Jezus voor elkaar doen, zou je dan kunnen zeggen: hier is God aan het werk?  “Ja, dat zou kunnen”, zei ze weifelend. “Als jij jouw dochter maar het verhaal over Jezus vertelt, dan wordt ze vast een gelukkig christen”, zei ik. “Dat hoop ik ook”, zei de vader die er aandachtig en stil bij zat.

In het parochieblad en in de Tijdingen hebt u kunnen lezen over het Adventsproject van onze parochie. IMBA , zo heet dat project betekent: THUIS.  IMBA wil in Zimbabwe een thuis scheppen voort kwetsbare kinderen en hen zo toekomst bieden.  Een van de eerste doelen van IMBA is dat kinderen goed onderwijs krijgen. Door goed onderwijs kunnen ze zich ook voorbereiden op een baan. Door het werk goed te doen kan het land worden opgebouwd. Door planten van bomen en gewassen kan de woestijn worden tegengehouden en het land weer vruchtbaar word Door dokters uit het eigen volk kunnen mensen genezen worden van allerlei kwalen. Door vrouwen de kans te geven hun capaciteiten in te zetten worden vrouwen en mannen gelijkwaardig. Dat komt heel de samenleving ten goede.

Zou je mogen zeggen dat de woorden van de profeet Jesaja in Zimbabwe waar worden en dat het werk van Jezus wordt voortgezet. Zou je mogen zeggen: hier licht het beloofde Rijk van God op?  Wie het ziet, twijfelt er niet aan. Je mag gerust geloven dat God hier aan het werk is ! En je mag er zéker van zijn dat wij straks in de deurcollecte gevraagd worden,  met God mee te werken. Amen.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *