Zijn gedoopt mensen beter ?    

In alle vier de evangelieverhalen wordt verteld dat Jezus gedoopt is. Maar de vier evangelisten doen dat op heel eigen wijze. Lucas vertelt het minst over de doop zelf. Toen al het volk zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging.  Lucas vermeldt als bijzonderheid dat Jezus in gebed was.  Wij weten niet wat Jezus gebeden heeft.  Maar je mag verwachten dat Jezus bidt  dat dit  doopsel werkzaam zal zijn in zijn verdere levensloop. 

Jezus is een jaar of dertig. Net zoals Jozef zal Hij wel timmerman van beroep zijn geweest. Hij staat op een keerpunt in zijn leven.  De prediking van Johannes de Doper heeft hem geraakt.  Johannes preekte een afkeer van een wereld van onrecht en een toekeer naar samenleving waarin Gods gerechtigheid aan het licht zal komen. Het doopsel van bekering houdt gedragsverandering in.   Blijkbaar ervaart Jezus dit als een uitdaging om nu zelf in de openbaarheid te treden, om nu zijn verhaal van God en mens te laten horen.  Het verhaal van Jezus zal anders zijn dan dat van Johannes.  De Doper spreekt over de dreigende toorn van God ; Jezus zal in woord en daad getuigen van Gods menslievendheid.   

Johannes zegt dat Hij die na hem komt zal dopen met Heilige Geest en met vuur.  Het vuur kan zijn: het vuur van de liefde. Maar ook het vuur waardoor een mens helemaal opbrandt, verteerd wordt, sterven zal.  Na zijn doop bidt Jezus dat Gods liefde  Hem vervullen mag en dat God Hem kracht zal geven ten einde toe, ten dode toe,  die liefde te tonen.

 Lucas vermeldt vaker dat Jezus zich terug trok in gebed, dat hij in gebed was, en dat hij mensen tot bidden oproept.  Het bidden van Jezus is niet een gebedje opzeggen.  Het bidden van Jezus is wijze van leven, waarin Hij voortdurend contact zoek met God en voor Hem open en ontvankelijk wil  zijn.  Zo wil Hij ons ook leren bidden.  In bidden leer je  zeggen: “niet mijn wil, maar uw wil geschiede”.   Bidden gaat niet uit van mijn behoefte, maar vanuit mijn verlangen dat Gods wil gedaan wordt.  Biddend ontvangt een mens zijn verlangen terug als een gezegende opdracht.  Biddend na zijn doop, ontvangt Jezus zijn zending Gods geliefde zoon te zijn, kind naar Gods hart. 

Teken van Gods liefde te zijn in de wereld.   Teken van Gods liefde zijn in een wereld die nog niet van Gods liefde vervuld is,  is de roeping van iedere gedoopte.  Dopen vraagt om een gedragsverandering  waarin liefde het wint van de haat , vergeving van de wraak, genade van het recht, goedheid van het kwaad.  Onze bereidheid die gedragsverandering vol te houden hangt samen met ons bidden. Bidden als  open zijn voor God en luisteren naar de wegen die Hij ons wijst.  Dat zijn meestal niet de makkelijkste wegen. Het zijn wegen naar de ander die in nood is, die vraagt om begrip, die een luisterend oor en aandacht nodig heeft.  Het zijn de wegen waarin we groeien in mens zijn met en voor elkaar.   

Eén van de grootste gevaren van onze tijd is de ‘biddeloosheid’ .  Waar niet meer gebeden wordt, denkt de mens aan zichzelf genoeg te hebben.  In een wereld zonder gebed draait alles om het ikke en wat ik behoef.  Er is geen ruimte voor een ander; geen ruimte voor een andere visie dan de mijne.  Biddeloosheid is  de weg naar egoïsme en individualisme.  Naar een wereld waarin voor God geen andere plaats is dan achter de voordeur van een kleiner wordende groep gelovigen. In een wereld zonder God  zijn woorden als vergeving, genade en ‘liefde om niet’ onbekend.   

Na zijn doop bad Jezus tot God zijn Vader om kracht om zijn opdracht teken van Gods liefde te zijn, waar te kunnen maken.  Bidden wij na onze doop dat wij in de Geest van Jezus mens willen zijn voor elkaar? Ik nodig u uit u zelf deze drie vragen te stellen:

  • Ben ik mij ervan bewust dat ik gedoopt ben?  
  • Bid ik dat Gods wil op aarde geschiede zoals in de hemel?  
  • Wil ik in liefde dienstbaar zijn aan medemensen?   Ik geef toe dat het geen makkelijke vragen zijn. 

Maar christen – volgeling van Jezus zijn – is niet gemakkelijk in deze tijd.  Toch hebben déze wereld en déze tijd christenen nodig om de aarde een menselijk gezicht te geven.   Net zoals de meesten van u ben ik passief gedoopt. Ik heb er niet voor gekozen. Dat deden mijn ouders. Later kun je de keuze van je ouders bevestigen door je Eerste Communie te doen en het sacrament van het Vormsel te  ontvangen. Door mee te doen met het kerkelijke leven word je er aan herinnerd dat je een gedoopt christen bent.  In onze dagen worden we uitgedaagd de waarden van de joods –christelijke cultuur te omschrijven en te beleven.   Het is een dringende vraag of van gedoopte christenen een ander gedrag verwacht mag worden dan van niet-christenen. Ik denk het wel.  Niet omdat wij ‘betere mensen ’zouden zijn, maar  omdat van ons meer verwacht mag worden.   Van ons mag  verwacht worden dat wij teken zijn van Gods liefde in een wereld die vaak van God en van liefde niet weten wil.  Hoe standvastig zijn wij als gedoopt christen?    Soms zijn er momenten in je leven dat je wèl iets doet omdat je gedoopt christen bent.  Verantwoordelijkheid meedragen voor de kerkgemeenschap.  Een mantelzorg taak op je nemen. Naast iemand gaan staan in nood.  Aandacht schenken aan bedroefden. Inzet voor de Derde wereld.   Verwacht dan niet dat de hemel boven je openscheurt en er een stem klinkt:   “Mijn geliefde zoon, dochter naar mijn welbehagen, kind naar mijn hart.”  Maar misschien is er wel een medemens die zegt: “   Wat dapper van jou toen je voor me opkwam    toen iedereen tegen mij was.   Wat attent van jou dat je rekening houdt met mijn gevoel.   Jij bent voor mij de mens die naast mij staat”.  Misschien horen we dan wel in ons binnenste een stem:  “als je zó Jezus navolgt in zijn mensenliefde, ben je op de goede weg. Ook jij bent een kind naar mijn hart. “         


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *