Jesaja 61 ,1-2a, 10-11 en Johannes 1, 6-8, 19-28  

De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang.  Ondanks de corona tijd  proberen we er wat van te maken.  In de stad komt de kerstsfeer je tegemoet: de versiering, de muziek. 

Maar de mensen kijken zorgelijker. Heel veel kerstgezelligheid zal er dit jaar niet zijn. Toch laten we als gelovigen mensen de moed niet zakken.  

Door het donker heen wordt het weer licht.  Het Licht van kerstmis is ten slotte ontstoken aan het Paaslicht. Licht dat zelfs het duister van de dood overwint.  

In de kerk heet deze zondag ‘ zondag Gaudete’, ‘zondag verblijdt U”.  

We verblijden ons om de komst van de Komende die wij verwachten. 

Ooit zei een schooljongen tegen mij: “ Waarom praat u toch telkens over  wachten. We wéten toch dat Jezus op 25 december jarig is.  

Vandaag horen we Johannes de Doper zeggen:  

“Midden onder U staat Hij die Gij niet kent”.  Zegt Hij dat nu alleen tegen de mensen van toen die inderdaad niet konden weten wie Jezus was?  

Hoeft hij het niet meer tegen ons te zeggen omdat wij wèl weten wie Jezus is?  

Wij wéten toch dat Hij met Kerstmis geboren wordt? En wij wéten nog veel meer over Jezus! Hij is Gods Zoon, Licht der wereld, Redder en Verlosser, Gestorven aan het kruis. Hij is het Kind van Maria, Hij is de broeder en Heer van alle mensen, Hij is… Hij is … Wij weten alles al en anders zoeken we het op.  

 “Midden onder U staat Hij die gij niet kent!”: deze woorden zijn voor ons overbodig.  Maar is dat werkelijk zo? Als ik Jezus kèn, wie is Hij dan voor mij? Dat is een heel persoonlijke vraag. Welke band hebt u met Jezus? U zegt Hem toch te kennen! Ik kan ook vragen: wat is uw, wat is mijn beeld van Jezus?  

Hoe zie ik Hem zelf? Los van alle mooie woorden in de kerk, moet ik toch vanuit mijn eigen geloof iets kunnen zeggen. 

Het beeld van Jezus als Heer en Koning, het beeld van Jezus als de Goede Herder, het beeld van Jezus als vriend van de armen en verdrukten, het beeld van Jezus als biddende tot God zijn Vader, het beeld van Jezus als kritisch gelovige, het beeld van Jezus als leraar, het beeld van Jezus als gespreksgenoot, het beeld van Jezus als dienaar, het beeld van Jezus als ……..welk beeld spreekt mij het meeste aan.  

Welk beeld van Jezus raakt u het meest? Door welk beeld van Jezus wordt u zó aangesproken, dat U in zijn geest gaat leven? Wat betekent kerstmis voor U? Het moet toch méér zijn dan alleen maar een verjaardagsfeest van baby Jezus. 

“Midden onder U staat Hij die gij niet kent”, zegt Johannes de Doper. 

Hij staat verborgen tussen de mensen. Hij is niet meteen duidelijk herkenbaar.  

Als Hij zijn vinger had opgestoken en had gezegd: “Ja, ik sta hier”, zouden de mensen van toen Hem geloofd hebben? “O ja, nu is het duidelijk, u bent de Messias die komen zal!” Nou, ik denk het niet. 

Neen, de Messias zal herkenbaar zijn en kenbaar worden aan zijn werken. 

Zijn aanwezigheid zal blijken uit zijn daadkracht en uit de werkzaamheid van zijn woord. Vergeet niet: woorden zijn ook daden. Met een goed woord kunt u iemand uit nood en ellende opheffen. Met een hard woord kunt u iemand neersabelen. 

Johannes de Doper noemt zichzelf niet méér dan een stem van de roepende in de woestijn zoals ooit eens de profeet Jesaja.  

Diezelfde Jesaja zegt: de Heer is Hij , die gezalfd en doordrongen van Gods Geest, doet wat God doet:  

Armen de Blijde Boodschap brengen: God ziet jou staan. 

Gebroken harten genezen: Met mijn hulp word je een heel en gaaf mens. 

Gevangen in geestelijke nood redden: Met mijn hulp word je een vrij mens. 

Klein gehouden mensen: Sta op en leef!  

Van deze Messias is Johannes de Doper getuige.  Maar Hij moet nog aan het licht komen: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”.  

Hoe zal Jezus aan het licht komen?  

Met superieure kracht en macht?  We zouden Hem niet kunnen volgen. 

Met het gezag van ijzeren vuisten? We zouden niet van Hem kunnen houden.  

Jezus houdt zich verborgen onder de mensen door aan hen gelijk te worden.  

Arm met de armen om samen te delen. Gebroken met de gebrokenen om elkaars wonden te helen. Wat je voor de geringste zuster en broeder hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, zal Jezus zeggen. 

Hij komt aan het licht in mensen die ons hart raken en in ons het goede wakker roepen.  

In het parochieblad staat een artikel over Margreet Carpaij, een medeparochiaan. In Ghana waar ze een paar jaar geleden op bezoek was bij vrienden kwam ze tot de ontdekking dat kinderen met geestelijke een lichamelijke beperkingen helemaal niet meetelden in het dorp. Die kinderen werden verwaarloosd want het kon toch nooit wat met hen worden.  

Haar hart als onderwijzeres brak. Hoe kun je kinderen zo miskennen! 

Vorig jaar besloot ze haar baan als onderwijzer op te zeggen en in een Ghanees dorp te gaan wonen en daar een school te beginnen voor bijzonder onderwijs.  

In september is ze vertrokken met een heleboel goederen uit onze parochie. We hebben haar toen ook de financiële steun van de Adventsactie toegezegd.  

Margreet is geraakt door deze kinderen die zij toekomstkansen wil bieden. 

Zij ziet in hen beelden van Jezus: “Midden onder u staat Hij die Gij niet kent.” 

Wie het opneemt voor de geringste mensen ziet de Heer die verborgen in ons midden staat en die wacht tot wij Hem herkennen.  


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *