Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de tijd van de Advent, en gaan we op weg naar Kerstmis.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we altijd het feest van Christus Koning.

Christus, de Gezalfde van God ís koning. Koning over het heelal, over al wat is, was en zal zijn. Dat klinkt heel majestueus, heel vorstelijk. Als een koning heerst Hij in glorie en heerlijkheid. Maar in het evangelie van vandaag klinken heel andere kleuren en tonen.

We hoorden Jezus zijn laatste woorden spreken:

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’

Jezus hangt te sterven aan zijn kruis. Boven zijn hoofd staat potsierlijk op een plankje geschreven: ‘Dit is de koning der Joden’.

Deze koning nu sterft een smadelijke dood. Hij is omringd door spotters. Hij wordt beschimpt en belasterd. Zij steken de draak met deze koning en vooral met zijn naam: ‘Jezus’.

Een naam, die Hij van Godswege draagt: Jeshoea – Jezus, wat betekent: ‘het is God die redt’.

Die naam Jezus ontving Hij van God uit, toen deze via een engel tot Maria zei:

Je zult zwanger worden en een zoon baren, die je de naam Jezus zult geven’,

wiens naam betekent: ‘het is God die redt’.

Zoals Jezus aan het begin van zijn openbaar leven driemaal door Satan werd beproefd in de woestijn, zo wordt Hij nu op het eind van zijn leven, opnieuw driemaal beproefd. Driemaal klinkt uit de mond van spotters bijtend en kwetsend:

Anderen heeft Hij gered – laat Hij nu zichzelf redden;

ben Jij de koning van de Joden – red dan jezelf;

ben Jij de Messias – red dan jezelf en ons erbij!’

Het antwoord van Jezus is opmerkelijk:

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’

Inderdaad, zij weten niet wat zij doen en zeggen: (3x): ‘Red jezelf!’

Uit mededogen vraagt Jezus aan zijn Vader om zijn spotters, deze onwetenden, te redden,

door hen te vergeven. Precies op déze wijze is Hij de koning der Joden.

En in die zin zeggen zijn spotters wel ware dingen over Hem. Maar in hun sarcasme beseffen zij dat niet:

Ben jij niet Gods uitverkorene,

Ben Jij niet de Messias, Gods Gezalfde?;

ben Jij niet de koning van de Joden?’

Uitverkorene van God, koning en Messias, ja, dat is Jezus allemaal. Echter: Hij is dat door tot op het eind trouw te blijven aan die naam die Hem van God uit gegeven is. Hij is enkel onze koning doordat Hij wezenlijk zijn naam leeft: Jeshoeah – Jezus – het is Gód die redt.

De onwetende spotters denken aan een wereldse koning, een machtige veldheer als koning David, die op eigen kracht zijn koninkrijk zal vestigen, door de Romeinse overheersers te verslaan.

Tegenover hun onwetendheid weet Jezus: het is enkel God die redden kan. Het is God en niet Hijzelf die de ware koning van Israël is. Het is God die Hem immers gezalfd heeft tot zijn Messias. Het is God en niet Hijzelf die in Hem werkzaam aanwezig is.

Jezus is slechts koning als Hij God laat werken in Hem, als Hij God daarbij niet hindert

door uit eigen kracht te willen leven en te werken. Daarom zei Hij ook heel cryptisch tegen Pilatus:

Ja. Ik ben koning, maar mijn koningschap is niet van deze wereld!’ (Joh. 18).

Het werkelijke koningschap van Jezus is een gegeven koningschap van de Vader uit.

Niet een gedelegeerd koningschap, maar een koningschap dat voortkomt aan het ruimte bieden aan het werk van de Vader in Hem.

Niet Jezus zit aan het stuur van zijn leven, maar de Vader. Niet Jezus kan uit eigen kracht zichzelf of anderen redden. Maar enkel door de Vader in Hem alle ruimte en macht te geven, zal Hij gered worden.

En met Hem allen die geloven in het koningschap van God. Het is daarom dat Johannes meteen aan het begin van zijn evangelie stelt:

Aan hen die geloven in zijn naam (Jezus – het is God die redt) geeft Hij het vermogen zonen en dochters van God te worden. Want uit God zijn zij geboren.’

Jezus navolgen betekent: in zijn naam geloven zoals Hijzelf zijn hele leven deed: het is God die redt.

Jezus navolgen is: net als Hij uit je eigen centrum gaan, ruimte maken voor Gods werkzame aanwezigheid in jezelf, het stuur over je leven los durven te laten.

Jezus navolgen is: God zo min mogelijk hinderen op zijn weg in, met en door ieder van ons.

Christus Koning vieren is, zoals Jezus, elke dag die koning willen zijn die uit God geboren wordt.

Laten we met deze gedachte de Advent ingaan, op weg naar Kerstmis.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *