‘Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.’

Kom, laten we vanochtend met de herders meegaan, om met hen te gaan zien wat er is gebeurd, en wat God vandaag aan ons bekend wil maken.

De herders hebben een engel ontmoet midden in de nacht. Zij hebben het woord van God gehoord dat tot hen gesproken werd. Het betreft een blijde boodschap voor heel het volk, voor alle mensen op aarde – voor ons hier en nu! En dat woord van God dat aan ons bekend wordt gemaakt, luidt:

‘Zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. Heden is jullie een Redder geboren, Christus de Heer,

En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’

 Vrede op aarde en in mensen een welbehagen.

Als wij vandaag met de herders meetrekken, dan vinden ook wij Maria en Jozef en het teken: een pasgeboren kind in doeken gewikkeld, dat in een kribbe ligt. En dan horen we de herders aan Maria en Jozef en aan allen die daar ook zijn, verkondigen:

Heden is aan jullie een Redder geboren, Christus de Heer. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen.

Allen die het horen, staan verwonderd over deze blijde boodschap van de herders. En Maria bewaart al deze woorden in haar hart om ze bij zichzelf te overwegen.

Heden is aan ons een Redder geboren, Christus de Heer. Vrede op aarde en in ons mensen een welbehagen.

De vraag is nu of ook wij ons over deze boodschap verwonderen? En of ook wij deze wonderlijke woorden met Maria in ons hart gaan bewaren en overwegen, en zo met haar het nieuwe jaar binnengaan.

Maria toont ons vandaag de weg hoe we gaandeweg kunnen groeien in geloof: van een geloof dat bestaat uit het aannemen van een boodschap van buitenaf, tot een geloof dat bestaat uit een innerlijk weten.

Allen in het verhaal, inclusief Maria dus, die de blijde boodschap van God via de herders vernamen, allen verwonderen zich, zo zegt het verhaal.

Verwondering is het begin van een intuitieve weten. Een woord komt van buiten tot ons en beweegt ons innerlijk – lichtjes of schokkend:

Heden is aan ons een Redder geboren, Christus de Heer. Vrede op aarde en in ons een welbehagen.

Als die verwondering niet overgaat in een verdere overweging, als dat woord niet als een zaadje een voedingsbodem vindt in een ontvankelijk hart, dan houdt zijn inwerking meestal maar kort stand. Dan gaat het weer snel ten onder in de zorgen van alledag, of het verdampt in de aantrekking van weer een nieuwe ervaring die zich meldt.

Maar zo niet bij Maria. Die woorden van God die via de herders tot haar komen:

Heden is aan jullie een Redder geboren, Christus de Heer. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen.

Al deze wonderlijke woorden bewaart Maria door ze te overwegen in haar hart.

Maria staat hier model voor een geloof dat zich vanuit een aangenomen woord van buitenaf verdiept in een levende relatie met God, met de spreker van de woorden.

Maria toont ons zo hoe wij van geloofsleer kunnen komen tot een intuitief contact met God.

Wát Maria inhoudelijk uit die woorden leerde, wordt niet vermeld.

Want het gaat bij Gods woord niet om het opdoen van kennis óver Hem, maar om in contact komen met Hemzelf die deze woorden spreekt, om één te worden met Hemzelf die in zijn woord intrek neemt in ons hart.

Maria leert de woorden van God niet uit haar hoofd, als een stellige uitspraak over Hem aan haar gedaan, maar ze bewaart al zijn woorden in haar hart door ze daar te koesteren en te smaken.

Het woordje ‘bewaren’ heeft meerdere betekenissen: enerzijds betekent het dat Maria Gods woorden opslaat en bewaart zoals koekjes in een trommeltje; anderzijds dat zij ze in ogenschouw houdt en die woorden eenvoudigweg op haar laat inwerken. Dit doet Maria door de woorden van God te overwegen.

In het grieks staat er het woord sumballo. Daarin horen we het woord symbool terug. Een symbool is niet hetzelfde als een teken, dat eenduidig is en onmiskenbaar, zoals een kindje in doeken gewikkeld in een kribbe.

Een symbool beoogt een ontmoeting en eenwording met datgene waar het voor staat, maar niet zelf is. Zo staat een trouwring symbool voor onze trouw, maar is de ring dat niet zelf. Die ring staat symbool voor de ontmoeting en eenwording van twee partners.

Maria bewaarde de woorden van God, door ze alle als symbool te blijven overwegen in haar hart.En door zich eenvoudig bloot te stellen aan zijn word, brachten die woorden haar vanzelf in een ontmoeting en vereniging met God.

Ze brachten haar in een intiem liefdescontact met Hem, zoals twee mensen in een intiem contact geraken door lieve woorden te spreken tot elkaar. Zonder daarbij die woorden te analyseren en te begrijpen.

Heden is aan jullie een Redder geboren, Christus de Heer. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen.

God verkondigt ons hier geen aan te nemen geloofsleer, maar spreekt zijn liefdeswoord tot ieder van ons. Dat wij dit nieuwe jaar zijn liefdeswoord ontvangen en het, zoals Maria, bewaren in ons hart en dagelijks overwegen.

Dan zal Hij als een Redder in ons geboren worden en in ons spreken, doen en laten tot gestalte te komen. Een zalig nieuw jaar.

%MCEPASTEBIN%


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *