Maria Tenhemelopneming  Feest van belofte

15 augustus 2019

Het laatste boek in de Bijbel heet het boek van de Openbaring. Wat geopenbaard wordt , is dat het goede het altijd zal winnen van het kwaad. Ook al lijkt dat andersom: het kwaad schijnt slechts sterker te zijn, maar is het niet.

Het boek van de Openbaring werd geschreven toen de jonge kerk – een kleine gemeenschap in de stad Rome –  te lijden had van vervolgingen. Christenen werden vervolgd omdat ze niet mee deden aan het sociale en religieuze leven. De keizer waande zich goddelijk. De christenen zeiden: wij hebben één Heer, Jezus. Hem blijven wij trouw.  Dat vond de keizer niet goed en hij wilde de christenen uit de samenleving bannen. Dat lukte hem niet, want  door die vervolgingen werden de christenen aantrekkelijk voor buitenstaanders. Steeds meer mensen sloten zich bij hen aan. In het boek van de Openbaring vonden de vervolgde christenen troost en bemoediging.

Omdat je uit angst voor de keizerlijke politie niet openlijk kunt roepen:  “onze kleine gemeenschap wordt bedreigd door de keizer “, gebruikte de schrijver beelden.  Hij vertelt dat hij een visioen gehad heeft dat over vandaag gaat.  Hij ziet een Vrouw bekleed met de zon van het goddelijk licht. Onder haar voeten ligt de koude maan die straks in het licht van de zon zal verdwijnen.  Om haar hoofd : twaalf sterren.  Die sterren zijn de stammen van het volk Israël , maar ook de twaalf  apostelen. De Vrouw zelf is het beeld van het volk Israël en tegelijkertijd het beeld van de vervolgende kerkgemeenschap   De vrouw is zwanger en zal een zoon baren. De vrouw is Maria en het kind is Jezus. De draak is boze macht van de keizer, van de politie, van het romeinse rijk. God zal Maria in veiligheid brengen in de woestijn waar ook eens het joodse volk veiligheid vond, toen de Egyptenaren het wilde vernietigen. Het Kind wordt weggevoerd naar Gods troon en zal heersen met ijzeren staf.  Jezus zal onze Koning zijn en niet de keizer die denkt dat Hij God is, lazen de vervolgde christenen.

Omdat die kleine christengemeenschap trouw bleef aan Jezus en hecht aan elkaar verbonden bleef door op de zondagen samen te komen, de Eucharistie te vieren en met elkaar te bidden,  kregen veel mensen bewondering voor de christelijke leefwijzen.

Buitenstaanders zeiden : “Zie hoe die mensen elkaar lief hebben. Ze hebben aandacht voor zieken. Ze ondersteunen de armen. Ze doden geen baby’s.  In hun  gemeenschap is iedereen welkom.  Die gemeenschap is als een Moeder voor de mensen.”

“Ja”, zeiden de christenen, “de kerk is onze moeder, wij zijn als moeders voor elkaar en de liefste en mooiste moeder is Maria, de vrouw met twaalf sterren om haar hoofd en stralend van goddelijk licht.”

Lijkt onze tijd nu op de tijd van de vervolgingen?  In onze dagen mag je best katholieke christen zijn.  Je wordt niet vervolgd door wereldse overheden. Toch is het vandaag niet makkelijk om christen in deze wereld te zijn. De christelijk waarden en geboden worden steeds meer vervangen door wereldse waarden en geboden. Christenen gaan al te vaak met de wereldse waarden mee.  Daarmee verslappen wij de kerkgemeenschap, wij brengen schade toe aan de onderlinge band.

In het Magnificat van Maria horen wij waar het christenen om te doen is.  Voorop staat dat God barmhartig is voor mensen en dat wij die barmhartigheid van God  moeten beleven. Barmhartigheid betekent: met een warm hart bij mensen in nood zijn.  In onze samenleving is steeds minder plaats voor barmhartigheid.  In onze samenleving geldt het recht van de sterkste.“Ik heb recht op” hoor je steeds vaker. “Opkomen voor jezelf”, is een veel gehoorde kreet. “Daar kun je winst mee maken”, zeggen ondernemers.  Ziekenhuizen, door katholieke zusters gesticht, zijn tegenwoordig ondernemingen die winst moeten maken. Op heel stiekeme wijze zeggen veel mensen: “eigen volk eerst.” Dan zeggen ze: “we kunnen niet iedere vreemdeling toe laten”. Dat zegt ook niemand, ook niet de mensen die vluchtelingen helpen.

Maria zingt in haar lied: God draait alle menselijk waarden om. De mensen die reddeloos zijn, zullen gered worden. Hongerige en arme mensen zullen te eten krijgen; rijke mensen krijgen niets meer.  Trotsen van hart worden onderaan op hun plaats gezet. Kleine mensen worden verheven.

Als katholieke kerk zouden wij met andere christenen ons duidelijker moeten uitspreken  welke waarden Jezus ons heeft voorgeleefd en welke gebod hij ons heeft gegeven. Het voornaamste gebod is de liefde. Heb je medemensen even veel lief als je zelf. Wil je gelukkig zijn, maak anderen gelukkig. Wil je vrede in de wereld,  wees een vreedzaam mens. Wil je het goed hebben, gun anderen het goede. Wil je kind van God zijn,  behandel alle andere mensen dan als je zussen en  broers.

De eerste christenen beleefde de christelijke waarden heel consequent.  De vervolging maakte de gemeenschap hechter en sterker. In onze dagen  wordt de kerk naar de rand van de samenleving geduwd. Vele mensen willen de kerk over de rand duwen zodat ze verdwijnt. Maar als christen zich hechter aan een sluiten en onze waarden consequenter gaan beleven, dan zullen we nooit uit de samenleving verdwijnen.   Ook vandaag mogen we ervan overtuigd zijn dat het kwaad in deze wereld het zal verliezen en het goede zal overwinnen. Jezus heeft het ons voor gedaan. Door lijden en dood heen straalt de kracht van de verrezen Heer.  Maria heeft in Hem geloofd. Met Maria kunnen wij Jezus volgen door pijn en strijd heen naar het  leven dat God ons schenken wil.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *