In deze laatste viering dat ik hier als jullie pastor voorga, wil ik graag hét thema overwegen dat in mijn ogen de kern vormt van de verkondiging van Jezus.

Dat thema is wat Hij het Koninkrijk van God noemt of ook wel het koninkrijk der hemelen. In vele gelijkenissen spreekt Jezus hierover, zoals ook vandaag in de gelijkenis van de zaaier.
De kern van zijn boodschap is niet dat Hij de Zoon van God is, noch dat Hij de Messias, de Christus, de Gezalfde van God is. Nee, zichzelf stelde Jezus zich niet centraal gedurende zijn leven onder de leerlingen. De werkzame aanwezigheid van zijn Vader was zijn focus. Hij begint daarover te spreken meteen al bij het begin van de verkondiging van zijn blijde boodschap: Keer je om, want het Koninkrijk van God is bij je en Hij eindigt met diezelfde boodschap op het kruis: "Heden nog zal je met mij zijn in het koninkrijk."
Eigenlijk is de vertaling ‘het koninkrijk’ een misleidende. Het is juister om te vertalen met ‘het koningschap’ of ‘de koninklijke heerschappij’ van God’. Want het gaat hier niet om een land of gebied, maar dat God als een koning is over ons en wij zijn geliefde onderdanen, dat Hij las onze koning werkzaam aanwezig kan zijn in en onder ons.
Met de uitdrukking ‘het koningschap van God is bij je’geeft Jezus aan dat het Gods diepste verlangen is om aan het stuur te mogen zitten in ons leven, en dat hij ons uitnodigt om op zijn achterbank plaats te nemen.
Dat vraagt van ons dat wij ons aan Hem toevertrouwen en aan zijn stuurmanskunst. Keer je om, want het Koninkrijk van God is bij je!
Voor de toehoorders van Jezus klinken zijn woorden aantrekkelijk.
Zij worden door dit diepe verlangen van God geraakt en raken er innerlijk door bewogen. Zodanig, dat zij gaan verlangen naar dit koningschap van God. Want zij vragen er meteen naar wanneer dit Koninkrijk van God dan zal komen.
Jezus antwoord daarop is heel verrassend: "Het koningschap van God kun je niet waarnemen". Je kunt niet zeggen: Kijk, híer is het, of dáár is het, want het koningschap van God is in je. God is allang en altijd al met ons.
Als ‘Ik ben die Ik ben’ woont Hij bezielend in al wat leeft. Op ongrijpbare en onbegrijpelijke wijze is Hij in ieder van ons en in al wat adem haalt.
Overal waar wij zijn, kunnen wij ons dus inkeren en Hem vinden, want zo onmiddellijk als onze adem en hartslag is Hij in ons nabij. Daar waar je bent is ook Hij, want Hij is altijd in je! Keer je dus om, want het Koninkrijk van God is bij je! Die toekeer of inkeer van ons is in Jezus’ ogen van levensbelang, want zonder dat kan en wil God geen koning zijn in en onder ons.
Je zou kunnen zeggen dat de heerschappij van God zich alleen maar voltrekt ín onze willige toekeer tot Hem. Het is niet het een na het ander.
Onze inkeer tot Hem en zijn koningschap vormen elkaars binnenkant. Zij voltrekken zich tegelijkertijd. Onze betrouwvolle toekeer naar Hem is het enige dat Hij verlangt.
Het koningschap van God begint dus niet met een bepaalde vorm van menselijk gedrag, wat door ons waarneembaar zal zijn of bepaald kan worden als het koningschap van God.
Je kunt immers niet zeggen: Kijk, híer is het, of dáár is het. Gods koningschap begint dus niet bij een besluit van ons, om onszelf en elkaar nog beter te gaan beminnen of om de wereld te verbeteren naar ónze ideeën. Nee, Gods koningschap wil verlangd worden, ja zelfs door ons opgeëist als wij bidden: Onze Vader, heilig jouw Naam! doe komen jouw koninkrijk! doe jouw wil geschieden op aarde! Het 1e deel van het Onze Vader staat in de gebiedende wijs
Als wij het gebed van Jezus bidden, dan gebieden wij God! - want alleen Hij is in staat om zijn koninkrijk te verwerkelijken.
Niet wij kunnen dat op eigen kracht - wij moeten iets anders doen.
Gods koningschap begint als wij ons blind toevertrouwen aan Hem, als wij ons overgeven aan zijn werkzame aanwezigheid in en onder ons.
Degenen die dat doen, die zich blind toevertrouwen aan God, zijn zij die Jezus in de Bergrede benoemd als de armen van Geest: Op de goede weg zijn zij die arm van Geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. De armen van Geest dat zijn de gebogenen van hart.
Dat zijn diegenen die zich in hun hart keren en buigen naar God, wetend dat zij van zichzelf uit geestelijk en materieel arm zijn, wetend dat alles wat zij zijn en hebben hun maar geschonken is van God uit.
Dat zijn de werkelijk wijzen - zij weten dat er niets is waarop zij zichzelf kunnen en willen beroemen, maar aan God alle eer geven die Hem alleen toekomt. Arm van Geest, gebogen zijn. Dat is de grondhouding van de Messias.
Op de goede weg zijn zij die arm van Geest zijn, want hun behoort al het koninkrijk der hemelen. De armen van Geest bezitten het koningschap van God in zich . Enkel en alleen doordat zij zich in alle situaties keren tot God. Zij laten zichzelf en al wat is los in God om God te kunnen laten werken in hen en in al wat is.
En zo behoort hen al hier en nu het koninkrijk der hemelen.
Zij vertrouwen zich blind toe aan die belofte van God, die Hij ooit heeft gedaan aan de aartsvaders en aan Mozes: ‘Ik ben die Ik ben’, en zo trek ik voor altijd met jullie mee. Het koninkrijk van God valt niet samen met een door ons bepaald gedrag of ethische vorm van leven, God zélf gaat vooraf aan elk menselijk gedrag en aan elke vorm.
Het enige dat Hij verlangt is dat Hij vorm kan geven aan het leven en samenleven van zijn mensen,van diegenen die zich toevertrouwen aan Hem. Daarom houdt Jezus ons nadrukkelijk ook: Weest niet bezorgd over wat je zult eten of drinken, of waarmee je je zult kleden, want al deze dingen zoeken de ongelovige mensen.
Jullie hemelse Vader weet, dat je al deze dingen nodig hebt. Zoekt nu allereerst het Koninkrijk van God en zijn bewaring: dan zal dat alles je erbij gegeven worden. Zoekt nu allereerst het Koninkrijk van God en zijn bewaring!
Dat Jezus zegt ‘allereerst’ geeft aan dat het niet begint met goed gedrag. Moeten we eerst de hongerige voeden en de dorstigen lessen? Nee, we moeten allereerst Gods koningschap zoeken. Moeten we eerst alles verkopen en de opbrengst geven aan de armen?
Nee, we moeten allereerst Gods koningschap zoeken. Opdat zijn koningschap in ieder van ons tot gestalte kan komen nl. als ‘Ik ben die Ik ben’ – in de gestalte van de Messias, het lichaam van Christus dat wij zijn. Dat Jezus zegt ‘Nú allereerst’ geeft ook aan , dat het niet gaat om een éénmalig wilsbesluit van ons.
Onze toekeer tot God in een blind toevertrouwen is iets wat elk nu, elk moment van ons leven, gebeuren wil.
Het is een durend religieuze inoefening, die langzaam worden zal als een tweede natuur in ons.
Zoiets als fietsen of traplopen, wat al jong ingeoefend wordt, maar geleidelijk aan als vanzelf gebeuren gaat. Jezelf en al wat is dagelijks loslaten in God, om God te laten werken in jou en in al wat is. Dat is een mooie oefening voor deze coronatijd, die leiden wil tot de verrijzenis van God in ons leven.
Dat wij ons elke dag weer toevertrouwen aan God die in ons is,aan zijn werkzame aanwezigheid in en onder ons. Blijf wel naar de dokter gaan als u het niet vertrouwt, maar neem Hem altijd met u mee Hij die aan ieder van ons belooft: Ik ben met je – altijd (al). Dan zullen ook wij de waarheid gaan ervaren van die door Jezus talloze malen herhaalde woorden: je vertrouwen heeft je gered.

Het ga jullie allen goed op deze weg!"

Overwegingen, preken, tijdlijn parochie

Overwegingen en preken van onze pastor

Titus Brandsma Tijdingen

Lees hier de jongste uitgave van onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving

Om te weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt.

Tijdlijn 1840 - 2018

1840 – Oss heeft 690 huizen met 4.000 inwoners

1 januari 1840

1840 – Oss heeft 690 huizen met 4.000 inwoners

In 1840 heeft de gemeente Oss 691 huizen met 4.000 inwoners. Om de ontwikkeling van de leefgebieden in de regio te zien, kunt u in de interactive topografische kaart hieronder de schuifbalk bewegen om te wisselen tussen die van 1840 en 2018. In 1840 is de verdeling van bewoners naar dorp/buurtschap…

Lees meer

1842 – Joannes Zwijsen wordt bisschop zonder bisdom

1 april 1842

1842 – Joannes Zwijsen wordt bisschop zonder bisdom

Op z’n twaalde moet hij naar de Franse School in Reek, een kostschool die een soort voorloper van het vmbo was. Hij loopt daar twee keer weg, maar wordt telkens door zijn vader teruggebracht. Dan volgt hij het traject dat tot priesterwijding moet leiden en in die tijd gebruikelijk was; eerst…

Lees meer

1850 – Machtsstrijd Karmelieten in Boxmeer rondom groei en uitbreiding naar Zenderen

1 januari 1850

1850 – Machtsstrijd Karmelieten in Boxmeer rondom groei en uitbreiding naar Zenderen

Tijdens de groei ontstaat er een kennelijke machtsstrijd tussen prior Anastasius van Werde en abt Augustines van Uden. Van Werde klaagt bij de prior-generaal over zijn collega, waarop de prior-generaal besluit van Uden naar de nieuwe vestiging in Zenderen te sturen. Daar willen de Karmelieten zich vestigen, omdat –net als in…

Lees meer

1853 – Herstel religieuze vrijheid en bisschoppelijke machtsstructuur

1 januari 1853

Toen eind zestiende eeuw opstandige gereformeerde edelen koning Filips II verdreven werd de katholieke Kerk ontmanteld en mochten katholieken  hun geloof niet meer openlijk belijden. Nederland werd zo tot missiegebied. Pas in 1853 –tweeënhalve eeuw later– werd in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Bronnen “Bisschoppelijke hiërarchie”. Digitale theologische encyclopedie Lucepedia. Tilburg…

Lees meer

1871 – Antoon en Jan Jurgens starten met de productie van Margarine

1 januari 1871

Antoon Jurgens is de zoon van boterhandelaar Wilhelminus Jurgens (1780-1836). Hij bouwt het bedrijf van zijn vader verder uit. Van 1844 tot 1850 is hij lid van de gemeenteraad in Oss. Ook is hij president van het armenbestuur en gedurende 25 jaar lid van het katholieke kerkbestuur. Hij betaalt onder meer mee aan de inrichting van de Grote…

Lees meer

1872 – Simon van den Bergh start met productie Margarine

1 januari 1872

1872 – Simon van den Bergh start met productie Margarine

Simon van den Bergh (Geffen, 1819 – Rotterdam, 6 april 1907) is een Geffense koopman die zijn handelswaar (manufacturen en koloniale waren) verkoopt aan de vele boeren in de regio in ruil voor hun boter. In 1858 verhuist hij met zijn gezin en bedrijf naar Oss dat een centrum van boterhandel is en waar ook de concurrent Antoon…

Lees meer

1875 – Hartog Hartog start met varkensslachterij Hartogs Vleeschfabrieken

1 januari 1875

1875 – Hartog Hartog start met varkensslachterij Hartogs Vleeschfabrieken

In 1875 begint Hartog Hartog met zijn vleesfabriek Hartogs Vleeschfabrieken, in de volksmond “d’n Hertog” genoemd. Later kwam er de ontwikkeling van onder andere margarine bij. Hartog zou later met Zwan (van de familie Zwanenburg) uitgroeien tot Unilever en onderdeel uit gaan maken van UNOX.  Bronnen Historie van Oss — Stad van…

Lees meer

1880 – Oss heeft 5.000 inwoners

1 januari 1880

1881 – Geboorte Titus Brandsma als Anno Sjoerd

23 februari 1881

1881 – Geboorte Titus Brandsma als Anno Sjoerd

Op 23 februari 1881 wordt Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster nabij Bolsward. Hij wordt gedoopt in de toen nog nog katholieke Martinikerk in Bolsward. Zijn vader Titus –waarnaar Anno Sjoerd zich later vernoemt- is melkveehouder en kaasmaker op hun melkboerderij. Hij is actief in de lokale politiek en als beschermer van de Friese…

Lees meer

1884 – Nathan van Zwanenberg start tweede industriële Osse slachterij

1 januari 1884

1884 – Nathan van Zwanenberg start tweede industriële Osse slachterij

In 1884 vestigde Nathan van Zwanenberg zijn industriële slachterij en vleesverwerkingsbedrijf Zwanenberg in Oss. Het groeide snel uit tot een grote concurrent van Hartog, en zou later met dat bedrijf samensmelten tot Unliver en UNOX .  Bronnen Historie van Oss — Stad van de UNOX Worst. Stadsarchief Oss. URL: http://www.stadsarchiefoss.nl/Default.aspx?so=g&id=124

Lees meer

1885 – Oss heeft 7.500 inwoners

1 januari 1885

1890 – Karmelieten komen naar Oss en bouwen klooster en noodkerk in de Molenstraat

2 juni 1890

1890 – Karmelieten komen naar Oss en bouwen klooster en noodkerk in de Molenstraat

Op 27 juni 1888 stemt bisschop Adrianus Godschalk van Den Bosch in met het plan van de karmelieten om een klooster in Oss op te richten. Ze kopen grond net over het spoor aan de Molenstraat. Ze beginnen de bouw van een klooster en noodkerk –er zijn al plannen voor een grote kerk—…

Lees meer

1891 – Karmelieten bouwen Paterskerk naast klooster in de Molenstraat

1 januari 1891

1892 – Titus Brandsma naar Latijnse school Megen

1 april 1892

1892 – Titus Brandsma naar Latijnse school Megen

Op 11-jarige leeftijd gaat Anno Sjoerd Brandsma (die later de naam Titus Brandsma aan zal nemen) in 1892 naar het (Latijnse) gymnasium van het Fransicaanse Minderbroederklooster St. Antonius van Padua te Megen voor het noviciaat van de Karmelieten. Hij geeft aan niet bij de Fransicanen in te willen treden omdat die maar met twee samenleven, en Anno…

Lees meer

1893 – Inwijding “Paterskerk”

19 juni 1893

1893 – Inwijding “Paterskerk”

Al in 1891, een jaar na de oplevering van de noodkerk, starten de karmelieten de bouw van een nieuwe grote kerk op hun terrein aan de Molenstraat in Oss. Op 19 juni 1893 wordt de kerk gewijd, die net als het klooster worden toegewijd aan de Heilige Jozef. De St….

Lees meer

1894 – Hartog en Zwanenberg worden buren

1 januari 1894

De fabrieken van Hartog en Zwanenberg verhuizen beiden naar het terrein De Rooijen, vlakbij het spoor. De concurrentie werd nu nog feller aangezien ze nu directe buren waren.

Lees meer

1898 – Titus Brandsma bij Karmelieten in Boxmeer

17 september 1898

1898 – Titus Brandsma bij Karmelieten in Boxmeer

Op 17 september 1898 treedt Anno Sjoerd Brandsma op 17-jarige leeftijd in bij de karmelieten in Boxmeer. Hij neemt ter ere van zijn vader de kloosternaam Titus aan. Hij krijgt les van de toen 27-jarige karmelietenpater Hubertus Driessen die ook zijn mentor werd. Hubertus werd later lid van het hoofdbestuur van de karmelieten in Rome….

Lees meer

1902 – Titus Brandsma komt naar Oss

1 januari 1902

1902 – Titus Brandsma komt naar Oss

Samen met de andere karmelieten verhuist Titus Brandsma in 1902 met hun studiehuis van Megen naar hun nieuwe klooster in Oss. Op 17 juni 1905 wordt hij priester gewijd. Tussen 1906 en 1909 studeert hij aan de Pontificia Università Gregoriana (de pauselijke universiteit) in Rome waar hij promoveert tot doctor in de wijsbegeerte (filosofie). Als hij terugkeert in 1909…

Lees meer

1914 – Begin eerste wereldoorlog, Oss heeft 10.000 inwoners

28 juli 1914

1918 – Einde eerste wereldoorlog

11 november 1918

1919 – Titus Brandsma neemt initiatief voor Osse bibliotheek

1 januari 1919

1919 – Titus Brandsma neemt initiatief voor Osse bibliotheek

In 1919 neemt Titus Brandsma met een collega-pater het initiatief om in Oss een leeszaal met uitleenbibliotheek op te richten. Aangezien de meeste Ossenaren geen boeken en geen, of een lage opleiding hebben, en met de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog nog vers in het geheugen, denkt Titus dat het voor de…

Lees meer

1919 — Titus Brandsma wordt hoofdredacteur krant De Stad Oss

4 mei 1919

1919 — Titus Brandsma wordt hoofdredacteur krant De Stad Oss

Op 4 mei 1919 wordt Titus Brandsma hoofdredacteur van de krant De Stad Oss van de Osse drukker Acket BV. De krant verkeert op dat moment mede door de economische crisis in moeilijke tijden, heeft steeds minder abonnees, losse verkopen, en inkomsten uit advertenties, terwijl die als gevolg daarvan een…

Lees meer

1921 – Opening leeszaal met bibliotheek, eerst in het Bondsgebouw op den Heuvel, vanaf april in Villa Josina in de Molenstraat

1 maart 1921

1921 – Opening leeszaal met bibliotheek, eerst in het Bondsgebouw op den Heuvel, vanaf april in Villa Josina in de Molenstraat

Op 1 maart 1921 is het dan zover;  de “Openbare Leeszaal en Boekerij op Roomsch katholieke grondslag” –waarvoor Titus Brandsma zich al vanaf 1919 inzette– wordt geopend. Eerst tijdelijk in het Bondsgebouw op den Heuvel. (Dat was Hotel De Gouden Leeuw, waarvan de achterkant op de plaats was waar nu de ingang van De…

Lees meer

1922 – Titus richt Stichting Carmelcollege op – HBS van start in Villa Josina

30 mei 1922

In 1923 nemen Titus Brandsma en anderen het initiatief voor de stichting van het Carmelcollege. Dat wordt het bestuur van de nieuwe scholen Carmel College –de Hoogere Burger School (HBS)– in de Osse Villa Josina, en het Twents Carmel Lyceum in Oldenzaal. Hij blijft in het bestuur van de stichting…

Lees meer

1923 – Opening nieuwbouw Carmel College in Oss

1 januari 1923

1923 – Opening nieuwbouw Carmel College in Oss

Opening in 1923 van het Carmelcollege te Oss, dat door de paters in 1948 aan diens gedachtenis hernoemd werd naar “Titus Brandsma Lyceum”, en sinds de opgang in Het Hooghuis in 2000 locatie Titus Brandsma Lyceum wordt genoemd; tegenwoordig kortweg Locatie TBL. De bisschop van ‘s-Hertogenbosch gaf in oktober 1913…

Lees meer

1923 – Saal van Zwanenberg sticht Organon als zusterbedrijf van Zwanenberg

1 januari 1923

1923 – Saal van Zwanenberg sticht Organon als zusterbedrijf van Zwanenberg

Saal van Zwanenberg start naast de vleesfabriek met het zusterbedrijf Organon, dat  insuline onttrok uit de alvleesklieren van de geslachte varkens. Voorheen werd dat nog als slachtafval beschouwd.   Bronnen “Activiteiten toen — Organon in Oss” (2009). Stadarchief Oss. URL: http://www.stadsarchiefoss.nl/Default.aspx?so=eb&id=86

Lees meer

1923 – Titus Brandsma begint als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

1 oktober 1923

1923 – Titus Brandsma begint als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Na sinds 1902 in totaal 21 jaar in Oss gewerkt te hebben –met een tussenpoos van drie jaar voor zijn studie in Rome– gaat Titus Brandsma “vrij onverwacht” als hoogleraar werken aan de R.K. Universiteit van Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit), waar hij aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte zal…

Lees meer

1927 – Anton Jurgens en Samuel van den Bergh starten de Margarine Unie

1 januari 1927

De voormalige concurrenten Anton Jurgens en Samuel van den Bergh starten met de Margarine Unie, de voorloper van Unilever.

Lees meer

1929 – Unilever ontstaat uit overname Hartog door Margarine Unie

1 januari 1929

Margarine Unie neemt Hartog over vanwege de margarinetak van het Osse bedrijf en staat sindsdien bekend als Unilever. 

Lees meer

1929 – Unilever ontstaat uit fusie Margarine Unie en Britse Lever Brothers

1 januari 1929

Nadat ze in 1929 Hartogs Vleeschfabrieken overnemen fuseert hun bedrijf Margarine Unie datzelfde jaar met het Britse Lever Brothers tot het Unilever-concern.

Lees meer

1930 — Titus Brandsma sticht Karmelkooster Doddendael te Nijmegen

6 januari 1930

1930 — Titus Brandsma sticht Karmelkooster Doddendael te Nijmegen

  De bouw komt eind 1929 gereed en is ontworpen als intiem vierhoekig convent rondom een fraaie binnentuin, waardoor een bescheiden, ingetogen en echt kloosterlijke Karmel ontstaat. Bij de bouw wordt materiaal gebruikt dat vrijkomt uit de afbraak van het oude het voormalig R.K. Canisiusziekenhuis dat op die plaats stond….

Lees meer

1934 — Start van oprol Bende van Oss met 160 arrestaties

1 juni 1934

1934 — Start van oprol Bende van Oss met 160 arrestaties

Bij het oprollen van de bende in 1934 worden ruim 160 mensen gearresteerd. Koningin Wilhelmina komt voor deze actie persoonlijk de Koninklijke Marechaussee onderscheiden. De aanwezigheid van de marechaussee zou een ongenaam verrassend vervolg kennen in de Osse zedenzaak die in 1938 aan het licht zou komen. Bronnen: De Bende van Oss. Wikipedia. URL:…

Lees meer

1937 – Hartog krijgt nieuwe naam: UNOX

1 januari 1937

De Hartog-fabriek krijgt de naam Unox, naar verluidt een samentrekking van Unilever en het Engelse ‘ox’, dat os betekent. 

Lees meer

1938 – Zedenzaak Oss als opmaat voor val kabinet Colijn en jodenvervolging

1 januari 1938

1938 – Zedenzaak Oss als opmaat voor val kabinet Colijn en jodenvervolging

#MeToo avant la lettre? Het zal nog tot 2010 duren voor de katholieken (gedwongen) durven kijken naar de misstanden in eigen gelederen. En nog 6 jaar vooraleer conclusies worden getrokken. En niet alleen naar de feitelijke misbruikers, maar vooral ook naar de rol van de kerkelijke zielzorgers en bestuurders die…

Lees meer

1942 — Titus Brandsma wordt gevangen genomen en naar het “Oranje Hotel” in Scheveningen gebracht

20 januari 1942

1942 — Titus Brandsma wordt gevangen genomen en naar het “Oranje Hotel” in Scheveningen gebracht

De dag ervoor, op 19 januari 1942, werd hij in zijn klooster aan de Doddendaal te Nijmegen gearresteerd. Hij was net terug van zijn rondreis langs de kranten en overlegde op dat moment met zijn vriend Gerard Bodewes, tevens de directeur van dagblad De Gelderlander, over  de voortgang van het verzet….

Lees meer

1942 — Titus Brandsma door de Nazi’s ter dood gebracht in kamp Dachau

26 juli 1942

1942 — Titus Brandsma door de Nazi’s ter dood gebracht in kamp Dachau

Arbeit macht frei, zo ook op de Liebhof De gevangenen leiden honger en worden gedwongen loodzwaar werk te doen terwijl de SS-bewakers ze vernederen en mishandelen. Velen worden vermoord of bezwijken onder de ellende. Titus moet werken op akkers met kruiden van een boerderij op drie kilometer van het kamp….

Lees meer

1944 – Oss bevrijd door de Britten maar Duitsers blijven gevaarlijk tot overgave mei 1945

17 september 1944

1944 – Oss bevrijd door de Britten maar Duitsers blijven gevaarlijk tot overgave mei 1945

Op 17 september 1944 begonnen de geallieerde troepen aan een grote aanval onder de naam Operatie Market Garden. Vanuit het zuiden wilden zij doorstoten naar Arnhem, om van daaruit naar Duitsland te kunnen optrekken. De aanval ging door de lucht en over de grond. Dit plan mislukte voor het grootste…

Lees meer

1953 – Sloop Villa Josina

1 januari 1953

1957 – Rectoraat wordt St. Jozefparochie

1 januari 1957

1957 – Rectoraat wordt St. Jozefparochie

Pater Clemens Zonneveld, die behoorde tot de Orde van Karmelieten, ging in 1957, op 46-jarige leeftijd, als pastoor aan de slag in de nieuw gestichte St. Jozefparochie. Daarvoor had dit gedeelte van Oss de (minder autonome) status gehad van een rectoraat. Toen pastoor Zonneveld aan de slag moest, was er…

Lees meer

1958 – Oprichting parochie Allerheiligst Sacrament

28 september 1958

Inmiddels was er zoveel “over het spoor” gebouwd dat er een tweede parochie werd opgericht; de parochie van het Allerheiligst Sacrament. We schrijven 28 september 1958 als oprichtingsdatum. Op 21 december 1958 heeft de installatie plaats van de eerste pastoor A.T. Baken in de noodkerk, een gedeelte van de fabrieksruimte…

Lees meer

1961 – Inzegening Sacramentskerk

1 januari 1961

1961 – Inzegening Sacramentskerk

In 1961 wordt de in 1959 gebouwde Sacramentskerk  op de hoek Willem I laan – Wilhelminalaan te Oss ingezegend. De kerk werd gesloten in 1983 en gesloopt in 1994. Zie ook https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-sacramentskerk-in-oss.

Lees meer

1966 – Sloop Paterskerk

1 januari 1966

1966 – Sloop Paterskerk

1967 – Nieuw Karmelietenklooster aan de Verdistraat

1 mei 1967

1967 – Nieuw Karmelietenklooster aan de Verdistraat

Architect J.A. de Reus (1909-2004) uit Oss, een exponent van de Bossche-school, ontwerpt een imposant modern klooster. Kenmerkend is hierbij de architectuur die is gebaseerd op het plastische getal, sobere vormgeving en het gebruik van de materialen beton, baksteen en hout. Grondlegger van de Bossche School was monnik Dom Hans van der Laan. Tijdens zijn…

Lees meer

1968 – Inzegening St. Jozefkerk

1 januari 1968

1968 – Inzegening St. Jozefkerk

Zie ook “Gouden jubileum Jozefkerk Oss: ‘De kerk is gebouwd alsof het een theater is’” (29 mei 2018). Brabants Dagblad. URL: https://www.bd.nl/oss/gouden-jubileum-jozefkerk-oss-de-kerk-is-gebouwd-alsof-het-een-theater-is~a4a568e2/

Lees meer

1972 – Scheppingskerk in gebruik door de Wederkomst

17 januari 1972

1972 – Scheppingskerk in gebruik door de Wederkomst

De Scheppingskerk aan de de Constantijn Huygensstraat 38 te Oss werd gebouwd in 1968 en werd ingezegend in 1972 voor de parochie Wederkomst van Christus. Architectenbureau Peters en Van Lierop ontwierpen de kerk als moderne laagbouw, sober en hoekig, zonder toren maar wel met kruis op het dak. De Scheppingskerk…

Lees meer

1983 – Sluiting Sacramentskerk

1 januari 1983

1984 – Laatste karmelieten verlaten klooster aan de Verdistraat

25 juni 1984

Nadat het klooster aan de Verdistraat in 1982 is verkocht aan de firma Cor Geurtrs, verlaten de laatste karmelieten het klooster om te gaan wonen in twee kleine communiteiten aan de Nieuwe Hescheweg en aan de van Mookstraat.  Meer informatie is te vinden in het eerste van de drie artikelen over…

Lees meer

1994 – Sloop Sacramentskerk

1 januari 1994

2004 – Fusie Jozef- en Wederkomstparochies tot Titus Brandsmaparochie Oss

1 januari 2004

2004 – Fusie Jozef- en Wederkomstparochies tot Titus Brandsmaparochie Oss

2005 – Bestuurswisseling

1 november 2005

De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt worden als een periode dat de fusie tot Titus Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen manier gerund door een groep vrijwilligers die hun hart gaven aan…

Lees meer

Onze geschiedenis in afbeeldingen