Geldzaken

Bijgewerkt op 17 december 2020

Wij kunnen ons werk doen dankzij bijdragen van onze parochianen. Zij financieren ons middels giften en de collecte.
Ons bestuur ziet toe op een goede en verantwoorde omgang en besteding. En die probeert daarmee op onze toekomst te anticiperen.

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. In 2020 hebben we € 79.284 van u mogen ontvangen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw gulle donaties. Zodat we ook in de toekomst ons mooie werk kunnen blijven doen.

Als u daaraan wilt bijdragen, maak dan uw donatie over naar
bankrekening NL22 RABO 0140 4058 01, ten name van Titus Brandsmaparochie Oss, onder vermelding van Actie Kerkbalans 2021.

TIP: Gebruik de Schenkcalculator van onze KPN-vrienden om te zien hoe u het effect van uw gift (belastingtechnisch) kunt maximaliseren.

Inkomsten en uitgaven

Onderstaande bedragen zijn afkomstig van de paragraaf “H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting” op onze ANBI-pagina (DBO233).

Baten
Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018
Bijdragen parochianen €125.181 €123.500 €114.390
Opbrengst bezittingen en beleggingen €194.719 €72.750 €-41.182
Ontvangen collecten voor derden €5.960 €3.000 €4.208
Overige bijdragen - -
Incidentele baten €1.600 -
Totaal baten €327.460 €199.250 €77.416
Lasten
Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018
Pastorale beroepskrachten €58.742 €56.500 €58.554
Overig personeel €35.782 €36.700 €44.234
Kerkelijke gebouwen €47.621 €47.000 €48.247
Overige gebouwen - -
Eredienst en pastoraal €13.312 €12.400 €13.642
Beheer en administratie €21.641 €27.500 €30.893
Verplichte en vrijwillige bijdragen €22.839 €22.000 €19.260
Rente lasten - -
Incidentele lasten - -
Totale lasten €199.937 €202.100 €214.830