In de huidige katholieke kerk spelen de verschillende ‘ambten’ een belangrijke rol: zij zijn een sacrament. Een teken van Gods zorg voor de mensen. Vroeger waren bijna alle werkers in de kerk priester (pastoor of kapelaan). Tegenwoordig kennen we een veelvoud van bedienaren in de kerk: naast de priester kennen we de diaken, ook een gewijde ambtsdrager en de pastoraal werk(st)er, en theologisch en pastoraal geschoolde functionarissen die door de bisschop benoemd zijn en een aantal taken in de parochie op zich nemen.

De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen een priester gaat voor in de eucharistie, bedient de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening, doopt en bevestigt huwelijken.

Onze parochie kent een gewijde priester die pastoor en teamleider is, pater Tom Buitendijk o.carm, en een niet gewijde pastoraal werker, pastoraal werker Leon Teubner. Maar met grote nadruk willen we stellen dat iedere gelovige, iedere parochiaan deelt in het algemeen priesterschap van de gelovigen: elk van ons is zijn broeders/zusters hoeder. We hebben allemaal de opdracht met aandacht naar elkaar om te zien.

Categorieën: Sacramenten